Convenis i acords marc

Acord de col·laboració entre l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears i l’Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva

Palma, 9 de maig de 2016

REUNITS

Per una part, la senyora M. Dolors Forteza Forteza, com a directora de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears (Oficina Universitària de Suport), en virtut de nomenament per Resolució 10548/2013, de 19 de febrer (FOU núm. 379, de 15 de març), en representació de la Universitat per delegació del Rector, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 dels Estatuts, del dia 3 de maig de 2016.

Per l'altra, el senyor Jaime Ferrer Camps, com a director gerent de l’Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva (ASPAS), domiciliada al carrer de Ramon Nadal, 4 Palma, entitat sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública, que consta inscrita amb el número 185 del Registre Central de Serveis Socials de la Conselleria de Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears. 

MANIFESTEN

  1. I. Que l’Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva i la Universitat de les Illes Balears mantenen la seva col·laboració actualment a través del conveni signat el dia 31 de juliol de 2012 (ref. 2575) amb l’objecte d’establir els mecanismes que garanteixen l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies.
  2. II. Que una adequada atenció a les persones amb discapacitat auditiva i en situació de vulnerabilitat requereix que les distintes administracions i els serveis que les tracten es coordinin i col·laborin. En aquest sentit, és voluntat de l'Oficina Universitària de Suport i d'ASPAS de col·laborar en l'atenció a l'alumnat universitari amb discapacitat auditiva.

Per tot això, ambdues parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Promoure la inclusió educativa i formativa de l’alumnat universitari amb discapacitat auditiva.

Segon. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts es concreta en:

  1. a) El treball col·laboratiu i coordinat entre l'Oficina Universitària de Suport i els serveis prestats per ASPAS (Servei de Logopèdia, Servei d'Assessorament i Suport Logopèdic en Centres Educatius, Servei de Suport a l'Aprenentatge, Servei d'Orientació i Inserció Sociolaboral, Servei de Formació Ordinària i Ocupacional, Servei d'Atenció a Famílies, Servei d'Atenció Psicològica, Servei d'Atenció Social i Servei d'Oci i Temps Lliure).
  2. b) La difusió dels serveis que ofereix ASPAS entre l'alumnat amb discapacitat auditiva mitjançant les vies i els canals establerts a la Universitat de les Illes Balears.
  3. c) L'assessorament per part d'ASPAS en matèria d'accessibilitat per a l'alumnat amb discapacitat auditiva per fomentar l'accés a la informació enfront de les barreres a la comunicació.

Tercer. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per quatre persones, dues en representació de cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

Quart. Vigència i durada

El present acord de col·laboració entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de dos anys, període que es renovarà automàticament. Una vegada acabat el termini de vigència pactat, es prorrogarà en les mateixes condicions, mentre no hi hagi un preavís d’ambdues parts en un termini d’un mes abans de l’acabament de l’acord.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
M. Dolors Forteza
Directora de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials

Per l’Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva,
Jaime Ferrer
Director gerent d’APAS

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de maig de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de maig de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).