Convenis i acords marc

Acord de col·laboració científica entre la Fundació per a l'Esport Balear, la Universitat de les Illes Balears i Alimentómica, SL

Palma, 20 d'octubre de 2017    

REUNITS

La senyora Francesca Tur Riera, consellera de Cultura, Participació i Esports en virtut del Decret 7/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 8 d’abril), en l'exercici de les facultats que té atribuïdes com a presidenta del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

El senyor Fernando Prats Manresa, administrador i representant de l'empresa de base tecnològica, empresa derivada (spin-off) de la UIB, Alimentómica, SL, que centra la seva activitat en la recerca i el desenvolupament de nous components, tecnologies o pràctiques innovadores que permetin millorar l'alimentació i la salut de les persones.

Convençuts de l'interès mutu per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les diferents parts, d'acord amb les seves respectives atribucions, han establert les següents 

CLÀUSULES

Primera. Objectius i tipus de cooperació

Aquest acord s'estableix per desenvolupar un programa d'estudis conjunt, intercanvi d'informació i cooperació en recerca. La cooperació entre les parts ve fonamentada per l'interès per:

 1. Iniciar un estudi que permeti la caracterització genotípica, nutricional i antropomètrica d'un grup seleccionat d'esportistes inscrits als programes de tecnificació gestionats per la Fundació per a l’Esport Balear.
 2. Altres activitats de cooperació acordades entre les parts.

Segona. Descripció de l'estudi de recerca

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar, en aquesta població d'esportistes, la presència d'associacions que podrien posar de manifest necessitats nutricionals específiques relacionades amb determinades variants genètiques i/o amb el rendiment esportiu.

La consecució dels resultats podria permetre la definició de pautes nutricionals i/o esportives més personalitzades i d'acord amb les necessitats de l'individu, pel que fa a la pràctica esportiva i, si és possible, adaptades al seu genotip. Per tant, cal esperar que aquestes propostes podran contribuir a millorar i optimitzar les aptituds atlètiques, a minimitzar el risc de patir lesions i, en definitiva, a millorar el rendiment esportiu mantenint un estat saludable.

Tercera. Procediment operatiu de l'estudi de recerca

La Fundació per a l’Esport Balear facilitarà l'accés de l'equip investigador, compost per personal del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) (UIB) i d’Alimentòmica, als esportistes afiliats. Els esportistes rebran la informació necessària per incentivar la seva participació en l'estudi. Cada participant en l'estudi hi participarà de manera totalment voluntària i haurà de signar els consentiments informats de forma prèvia a la recollida de dades/mostres. En cas de tractar-se de menors d'edat, també es requerirà l'aprovació del pare, mare i/o tutor legal.

La Fundació per a l’Esport Balear facilitarà a l'equip investigador, en la mesura possible, les dades rellevants per realitzar l'estudi proposat (annex A) i altres dades que siguin d’interès rellevant per a la recerca i que puguin ser proporcionades després de mutu acord. La persona designada per la Fundació per a les qüestions derivades de l'estudi de recerca és el responsable del Centre mèdic de la Fundació.

L'equip investigador serà dirigit per la doctora Francesca Serra, catedràtica de Nutrició de la UIB, i la recerca es realitzarà principalment al LBNB de la UIB.

Alimentòmica facilitarà la informació basada en el seu coneixement (know how) per a la selecció dels gens i variants gèniques d'interès en el present estudi. Així mateix, facilitarà la participació del senyor Agustí Sabater Bibiloni en l'equip investigador, en el context del desenvolupament del seu projecte de tesi de doctorat industrial.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap compromís financer assumit per les parts involucrades a la signatura d'aquest acord.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a la disposició de les parts, tret que s'estableixin altres normes. Les dades i els resultats obtinguts s'utilitzaran amb finalitats estadístiques i científiques i es processaran de forma confidencial, sense que aparegui explícitament el nom o dades personals dels participants en cap publicació o document amb divulgació (interna o externa).

Les entitats participants es faran constar en totes les publicacions rellevants.

Així mateix, les parts gaudiran de la coautoria de la publicació dels resultats de la present recerca en revistes científiques de caràcter internacional en els termes establerts a la legislació que resulti aplicable, ordenada segons el parer del LBNB, i el senyor Agustí Sabater Bibiloni serà present com a autor en totes les publicacions en què hagi participat, amb la finalitat de poder utilitzar els resultats per a la defensa de la seva tesi doctoral.

Sisena. comissió mixta

Es constituirà una comissió mixta paritària, d’un mínim de dues persones, elegides per cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament de l’acord. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació de l’acord o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

Setena. Vigència i durada

El present acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una validesa de quatre anys. La data d'inici de les actuacions prèvies a l'entrada en vigor d'aquest acord va ser dia 15 de juliol de 2017. Les parts, de comú acord, podran proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per a això. En cas que l'acord es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present acord de col·laboració, del qual queda un exemplar en poder de cadascuna de les parts.

Per la Fundació per a l’Esport Balear,
Francesca Tur Riera
Consellera de Cultura, Participació i Esports

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Alimentómica, SL,
Fernando Prats
Gerent

Pel Laboratori general de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia,
Francisca Serra
Directora de la recerca
Andreu Palou
Director del LBNB

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de març de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 de març de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex A

Informació/dades que aportarà la Fundació per a l’Esport Balear per al desenvolupament del present estudi

De cada voluntari participant en l'estudi s'aportarà en la mesura possible:

 • Dades rellevants per realitzar estudis d'associació i anàlisis estadístiques rigoroses, entre les quals, sexe, edat, ètnia i el país d'origen, al costat de les dades personals (confidencials). S'espera poder comptar amb la participació de 150 individus per obtenir una mostra representativa de la població.
 • Així mateix, es facilitarà la història dietètica dels voluntaris mitjançant recordatoris de 24 hores realitzats diàriament durant un període d’una setmana.
 • Dades de mesura antropomètrica per valorar la composició corporal.
 • Dades de valoració d'activitat física i rendiment esportiu i/o evolució de l'estat de forma física.
 • Altres dades de què es disposi i puguin ser d'interès en el context de l'estudi.

Participació específica de l'equip investigador per al desenvolupament del present estudi (LBNB/Alimentòmica)

 • A cada voluntari participant en l'estudi se li subministrarà el material necessari per a l'obtenció d'una mostra de saliva que es conservarà en condicions adequades per a l'aïllament i purificació de l'ADN.
 • Anàlisi de les variants gèniques (polimorfismes) que es considerin rellevants per a aquesta població.
 • La informació es codificarà adequadament en una base de dades per permetre el processament dels resultats, l’anàlisi estadística i estudis d'associació, principalment per testar si la presència d'un determinat polimorfisme (o conjunt d'aquests) comporta determinades interaccions amb els nutrients o ingredients alimentaris sobre alguna de les variables mesurades i si això pot configurar requeriments nutricionals particulars i/o condicionar el rendiment esportiu.
 • En individus concrets, seleccionats sobre la base d'un perfil genètic i fenotípic específic, es preveu la possibilitat d'ampliar la seva caracterització metabòlica. Per a això es necessita una mostra de sang venosa perifèrica per al seu posterior ús en experiments amb cultiu de cèl·lules mononuclears (PBMC) que permetrà realitzar una anàlisi d'expressió gènica i la determinació de metabòlits (glucosa, colesterol, triglicèrids, insulina, etc.) en resposta al tractament in vitro amb uns composts d'interès.