Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Univeristat de les Illes Balears

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),
Palma, 21 de novembre de 2017

REUNITS

D’una part, el doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

I, de l’altra, la doctora Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons Decret 260/2016, de 31 de maig, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7133, de 2 de juny, com a representant d’aquesta, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb NIF Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75 paràgraf m) dels Estatuts.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

CONSIDEREN

  1. Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic, i que per tant la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials.
  2. Que és d’interès positiu la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.
  3. Que ambdues institucions han establert i mantingut contactes a través del Departament de Filologia Catalana de la UAB, en àrees relacionades amb temes afins a aquest departament.
  4. Que sobre la base del que s’ha exposat anteriorment, s’obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració, per la qual cosa es considera oportú de subscriure un protocol que permeti un millor aprofitament dels recursos i una cooperació activa en el desenvolupament de temes d’interès comú, i per tant acorden de signar el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Finalitat de la col·laboració

El present conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de la Universitat de les Illes Balears i de la UAB en assessoraments, intercanvis d’informació i activitats, en els camps de la investigació i el desenvolupament, en el marc de les línies desenvolupades en el projecte de recerca FFI2016-80191 (AEI/FEDER, UE), l’Extensió social de la norma lingüística des dels mitjans de comunicació, i del Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània de la UAB, dels quals és, respectivament, investigador principal i coordinador el doctor Daniel Casals Martorell, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, i dels quals és membre la doctora Rosa Calafat Vila, professora titular de la Universitat de les Illes Balears.

SEGONA. Formalització

Cada organització podrà proposar a l’altra, mitjançant els professors encarregats del seguiment d’aquest conveni, si escau, les activitats que cregui convenients i que estiguin previstes en l’objecte del present conveni de col·laboració.

TERCERA. Relació de recursos humans i materials

La UAB i la UIB es comprometen a posar els recursos necessaris per al desenvolupament del present conveni de col·laboració en matèria de recerca.

QUARTA. Establiment d’una comissió mixta

Per facilitar el seguiment de la col·laboració, es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta paritària, formada per un mínim de dues persones en representació de cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà de proposar els temes científics i tecnològics d’interès comú.

CINQUENA. Efectes econòmics

Totes les col·laboracions que tinguin implicacions pressupostàries requeriran la signatura d’un conveni específic, en el qual es determinaran aquestes qüestions. Els convenis específics seran estudiats per la comissió mixta, que n’haurà d’informar.

SISENA. Durada

El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una vigència de dos anys, prorrogable si hi ha acord previ per escrit de les parts.

SETENA. Litigis

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del tribunal corresponent de la part demandada, a qui s’encomana la designació de l’àrbitre o els àrbitres i l’administració de l’arbitratge.

L’arbitratge serà de dret, i les parts s’obliguen des d’ara a complir la decisió arbitral.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni de col·laboració a la ciutat i en la data esmentades, en dos exemplars i amb un sol efecte.

Universitat Autònoma de Barcelona
Margarita Arboix
Rectora

Universitat de les Illes Balears
Llorenç Huguet
Rector

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).