Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Maioricensis Schola Lullistica, la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la incorporació de la revista Studia Lulliana en el dipòsit de revistes catalanes amb accés obert (RACO)

Barcelona / Palma, 20 de desembre de 2017

R E U N I T S

D’una banda, el senyor Jordi Gayà Estelrich, en representació de la Maioricensis Schola Lullistica (MSL), amb NIF G07316169 i seu social al carrer del Seminari, 4, Palma.

De l’altra, el senyor Llorenç Huguet Roig, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF Q0718001A i seu social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma.

I de l’altra, el senyor Miquel Puig i Raposo, director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), amb NIF Q5856253I i seu social al carrer Gran Capità, 2, Barcelona, que actua en representació del Consorci d’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 17 dels Estatuts del CSUC.

Les tres parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

M A N I F E S T E N

Primer. Que l’any 2005 el llavors Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar un dipòsit des del qual es difonguin en forma oberta (gratuïta) les revistes científiques, culturals i erudites catalanes per permetre’n la comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d’una interfície comuna i assegurar la preservació dels seus continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l’interès general.

La funció del CBUC era, en aquest conveni, la gestió i incorporació de les publicacions a RACO en nom de les institucions promotores del dipòsit, conjuntament amb les entitats editores.

Segon. Que el 12 de desembre de 2013 es va publicar al DOGC número 6520 l’Acord de Govern 173/2013, de 10 de desembre, pel qual es ratificava la dissolució del CBUC, efectiva en data 1 de gener de 2014, per absorció per part del CESCA, i s'aprovava la modificació dels Estatuts d'aquest, que passava a denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Tercer. Que la MSL, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements científics, tècnics i professionals, és editora de Studia Lulliana (ISSN 1132-130X i ISSN digital 2340-4752).

Quart. Que la UIB, com a institució ja participant a RACO, es farà responsable de la gestió i manteniment de Studia Lulliana a l’esmentat dipòsit.

Cinquè. Que totes les parts comparteixen la voluntat d’impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de Studia Lulliana per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels mateixos autors dels treballs, per la qual cosa,

A C O R D E N

Primer. Objectiu del conveni

És objectiu d’aquest conveni la inclusió dels sumaris i articles a text complet de Studia Lulliana al dipòsit RACO. Mitjançant aquest acord, la MSL cedeix al CSUC els drets que com a editora li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública dels números de la revista, a fi i efecte de fer-ne difusió per mitjà de l’esmentat dipòsit i de preservar-ne els continguts.

Segon. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, té eficàcia en l’àmbit mundial i s’efectua en règim de no exclusivitat. Habilita el CSUC a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l’objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat la MSL autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de Studia Lulliana, així com altres elements d’identificació, inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

  1. Introduir el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de Studia Lulliana al dipòsit RACO cada vegada que n’aparegui un número nou. Aquesta introducció s’efectuarà tan aviat com sigui possible a partir de la seva distribució o comunicació.
  2. Incorporar el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de números ja publicats de Studia Lulliana al dipòsit RACO fins a la data, en la mesura que sigui possible.
  3. Facilitar la informació de la qual disposi a la MSL d’aspectes referits a la consulta de Studia Lulliana per part d’usuaris del dipòsit RACO.

Aquestes operacions es realitzaran d’acord amb els procediments establerts pel CSUC (annex 1).

La UIB nomenarà les persones que s’indiquen a l’annex 2 com a representant executiu i interlocutor tècnic de RACO a la institució.

Quart. Obligacions del CSUC

Mitjançant la signatura del present document el CSUC assumeix els compromisos següents:

  1. Fer possible la presència a RACO de Studia Lullianatant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se’n derivin.
  2. Assessorar la MSL en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l’objectiu del conveni.
  3. Respectar en tot moment les dades d’identificació de Studia Lulliana com a publicació d’origen dels articles i treballs que es difondran per mitjà del dipòsit.
  4. Facilitar informació regularment a la UIB d’aspectes referits a la consulta de Studia Lulliana per part d’usuaris del dipòsit RACO.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de dos anys. Un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà tàcitament prorrogat per biennis successius, fins a l’entrada en vigor d’un nou conveni, excepte que una de les parts notifiqui a les altres el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que s’ha de comunicar per escrit almenys amb tres mesos d’antelació al venciment del termini.

En relació amb la difusió dels continguts, la durada de la cessió dels drets ha de coincidir amb la convinguda entre els autors i la MSL.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d’aquest conveni es podran modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

Setè. Naturalesa jurídica i jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa juridicoadministrativa, en conseqüència, es regirà pels seus pactes i, subsidiàriament, per la legislació administrativa aplicable.

Per interpretar i executar aquest conveni les parts es referiran al contingut dels seus pactes, que s’hauran d’interpretar en el sentit usual dels mots emprats i d’acord amb el sentit comú.

Les parts expressen el seu compromís de complir les seves obligacions respectives de bona fe i de portar a bon terme totes i cada una de les negociacions que siguin necessàries per complir aquest conveni a satisfacció de totes tres.

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa els desacords que puguin sorgir en el compliment del present conveni; si no és possible, serà competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de resoldre els conflictes que puguin sorgir entre elles en l’execució d’aquest conveni.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Jordi Gayà
MSL

Miquel Puig
CSUC

Llorenç Huguet
Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

ANNEX 1: Indicacions tècniques que estableix el CSUC per introduir el text complet dels articles de les revistes editades per Studia Lulliana al dipòsit RACO

Cada revista pot donar accés al text complet dels seus articles amb una de les dues modalitats següents: descàrrega de fitxers (PDF) o enllaç URL. De cara a facilitar l’accés i la preservació dels articles, el CSUC recomana la primera de les dues modalitats mencionades.

Sigui quina sigui l’opció triada, prèviament a la introducció del primer sumari amb text complet, s’haurà de decidir quina de les dues opcions es farà servir i comunicar-ho a l’oficina del CSUC. El sistema no es podrà canviar, llevat que se n’informi anticipadament el CSUC.

  • Introducció del text complet dels articles amb càrrega de fitxers. Amb aquesta modalitat, el fitxer amb text complet de l’article resideix dins el mateix dipòsit. Per cada article cal carregar un fitxer PDF. Cada fitxer ha de correspondre només a un article de la revista (que no pot ser fragmentat).
  • Introducció del text complet dels articles amb enllaç URL. Amb aquesta modalitat el fitxer amb el text complet de l’article és extern al dipòsit. Per cada article cal fer un enllaç des del dipòsit a l’adreça URL corresponent. Aquest enllaç ha de ser de tipus absolut (http://www...). L’enllaç ha de ser estable i ha de portar directament a l’article de la font original, que pot ser en qualsevol format estàndard.

ANNEX 2: Representants nomenats per la UIB

Representant executiu

Nom

Miquel

Cognoms

Pastor Tous

Departament

Servei de Biblioteca i Documentació UIB

Càrrec

Director

Adreça

Ed. Ramon Llull, cra. de Valldemossa, km 7.5. Campus de la UIB

CP i Ciutat

07122 Palma

Telèfon

971 17 28 15

Correu electrònic

miquel.pastor@uib.cat

Interlocutor tècnic

Nom

Eduard

Cognoms

del Valle Pérez

Departament

Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB

Càrrec

Cap de Digitalització i Accés Obert

Adreça

Ed. Ramon Llull, cra. de Valldemossa, km 7.5. Campus de la UIB

CP i Ciutat

07122 Palma

Telèfon

971 17 33 56

Correu electrònic

eduard.delvalle@uib.cat