Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA ENTRE FUSTERIA GALMÉS, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 6 de juliol de 2012

REUNITS

 

D’una part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), i, en nom seu, la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma, CP 07122, i amb el NIF Q0718001A.

I de l’altra, Fusteria Galmés, SL, amb CIF B07646839, amb seu a Vilafranca de Bonany, CP07250 i, en nom seu, Antoni Galmés Font i Macià Galmés Font, en qualitat d’administradors mancomunats, amb poders suficients per signar el present acord de col·laboració.

Els representats es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen, en nom de les entitats respectives, el present conveni, i a l’efecte

EXPOSEN

Primer. Que la UIB és una institució pública que aposta per la qualitat tant en la docència com en la recerca, amb un fort compromís de servei a la societat.

Segon. Que el grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació és un grup de recerca de la UIB que desenvolupa investigacions sobre materials i sistemes constructius, i que el professor Joan Muñoz Gomila, membre del grup, lidera un projecte per al desenvolupament d'un sistema constructiu modular amb fusta, el qual inclou un disseny d’assemblatge desenvolupat pel mateix grup i registrat com a model d'utilitat amb número de sol·licitud U201131300, davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Tercer. Que el grup de Sistemes Electrònics (GSE) és un grup de recerca de la UIB que desenvolupa investigacions en sistemes de xarxa de sensors, i que el professor Bartomeu Alorda Ladaria, membre del grup, lidera un projecte per dotar d’intel·ligència sensorial el sistema constructiu modular amb fusta anteriorment descrit, amb el qual es desenvolupa un sistema propi de control intel·ligent del clima interior (smart indoor climate control).

Quart. Que Fusteria Galmés és una empresa que es dedica a la fabricació de portes i finestres de fusta i alumini i tot tipus d’elements de fusteria d’obra.

Cinquè. Que ambdues parts estan interessades en el desenvolupament d’un prototip de construcció modular amb fusta utilitzant les tecnologies descrites, desenvolupades a la UIB.

I en conseqüència, les parts acorden les següents 

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte de la col·laboració

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la UIB, a través del grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació i del grup de Sistemes Electrònics (GSE), i l’empresa Fusteria Galmés, SL, per dur a terme una recerca conjunta centrada en el desenvolupament d'una construcció modular completa de 8,34 × 4,74 m, que incorpori un sistema de control intel·ligent de clima interior.

SEGONA. Activitats a realitzar

És responsabilitat de Fusteria Galmés dur a terme les tasques següents:

 • Fabricació dels panells de tancament necessaris per realitzar la dita construcció modular, seguint les especificacions del model d’utilitat desenvolupat per la UIB.
 • Obtenció dels materials auxiliars necessaris per a la realització de la dita construcció.
 • Construcció d’un edifici «pilot» complet, de 8,34 × 4,74 m, d’acord amb les especificacions i instruccions dels professors Joan Gomila Muñoz i Bartomeu Alorda Ladaria.
 • Avaluació econòmica del cost de fabricació i construcció.

Per part seva, el grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació de la UIB és responsable de les tasques següents:

 • Atenció i suport tècnic a Fusteria Galmés en la fabricació dels panells.
 • Atenció, suport tècnic i supervisió del procés constructiu.
 • Col·laboració en l'avaluació econòmica i optimització de costs de construcció.
 • Avaluació de la idoneïtat tècnica i seguretat estructural de la construcció.

Per part seva, el grup de Sistemes Electrònics (GSE) de la UIB és responsable de les tasques següents:

 • Implementació dels elements electrònics que formen el sistema de control i desenvolupament del sistema de mesurament.
 • Atenció i suport tècnic a Fusteria Galmés en la fabricació dels panells per a la implementació de la tecnologia de control desenvolupada.
 • Atenció, suport tècnic i supervisió del procés d’implantació de control.
 • Avaluació de la idoneïtat tècnica del sistema de control intel·ligent de clima interior.

TERCERA. Aportacions de les parts al projecte

Les parts acorden aportar els recursos propis que s’indiquen (en forma de coneixements previs, títols de propietat industrial o intel·lectuals, equipaments, etc.), considerats necessaris per a la realització del projecte.

Les aportacions al projecte per part de Fusteria Galmés són les següents:

 • Instal·lacions pròpies per a la fabricació de les parts i construcció del mòdul pilot complet, assumint-ne el cost total.
 • Adquisició del material necessari per a la realització de la construcció, assumint-ne el cost total.

Per part seva, la UIB aporta al projecte els recursos propis següents:

 • Resultat de recerca consistent en el disseny d’un sistema de construcció modular, tal com es detalla a l’annex del present conveni, el qual incorpora un element de tancament per a edificació modular prefabricada, protegit mitjançant model d’utilitat (número de sol·licitud U201131300).
 • Resultat de recerca consistent en sistema sensorial amb transmissors de dades sense fils (433 MHz o 2,4 GHz) i alimentació per fils externs (12/24 v o panell solar).
 • Adquisició dels components i el material necessari per a la realització del sistema sensorial, assumint-ne el cost total.
 • Assessorament tècnic durant tot el procés de construcció per part dels membres dels grups esmentats que participen en els projectes descrits anteriorment.

QUARTA. Durada del conveni

La vigència d’aquest conveni de col·laboració és d’un any des del moment que se signi, i acabarà amb la realització del prototip i sens prejudici del que estableix la clàusula setena sobre l’explotació dels resultats.

CINQUENA. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques derivades del present projecte sense el consentiment previ i per escrit de l’altra part. No obstant això, i sent conscients de la funció de les universitats com a generadores de coneixement en forma de, entre d’altres, publicacions científiques, quan la UIB vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per publicar-los com a article, conferència, etc., haurà de sol·licitar la conformitat de l’altra part per escrit. L’empresa haurà de respondre en un termini màxim de trenta dies, per comunicar la seva autorització o disconformitat sobre la informació descrita a l’article o conferència. En absència de resposta, s’entendrà que l’empresa dóna la seva autorització perquè la informació es difongui.

SISENA. Resultat del projecte de col·laboració

El resultat del projecte de col·laboració consistirà en un prototip de construcció modular completa, d’acord amb les especificacions descrites a l’annex del present conveni. Aquesta construcció modular incorporarà un sistema de control intel·ligent de clima interior, d’acord amb les especificacions definides pel professor Bartomeu Alorda Ladaria.

SETENA. Titularitat i drets de la propietat industrial i intel·lectual existents

Ambdues parts mantindran la propietat dels recursos previs aportats al projecte, en especial, sobre els coneixements previs i els drets de propietat industrial i intel·lectual, que no s’entendran com a cedits a l’altra part en virtut d’aquest acord de col·laboració.

La propietat de la planta pilot de construcció modular que es desenvoluparà serà compartida entre ambdues parts.

Com a copropietària del prototip de construcció modular, Fusteria Galmés, SL, pot fer estudis i anàlisis dels materials de fabricació pròpia (finestres, revestiments exteriors...), amb l’objectiu de millorar-ne, si escau, les prestacions.

Per la seva banda, la UIB, com a copropietària del prototip de construcció modular, pot fer estudis i anàlisis de les seves prestacions amb l'objectiu d'avaluar-lo i millorar-ne, si escau, les prestacions.

VUITENA. Explotació dels resultats del projecte

Per a l’explotació comercial del resultat del projecte, ambdues parts es comprometen a acordar-la conjuntament, i definiran la participació de cada una en el benefici en funció dels recursos que respectivament hagin aportat, així com en funció dels resultats reals obtinguts –en concret, de l’anàlisi de la viabilitat tecnològica i econòmica del prototip.

NOVENA. Acord de conveni

Fusteria Galmés i la UIB col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia perquè el projecte es pugui realitzar amb èxit.

DESENA. Incompliment del conveni

El present conveni pot ser resolt en qualsevol moment per mutu acord de les parts o bé per l’incompliment, per una de els parts, de qualsevol de les obligacions que s’hi estableixen.

En el cas d’incompliment, es requerirà per escrit la part incomplidora perquè en un termini de tres mesos corregeixi aquesta situació, abans que es pugui considerar que hi ha causa d’incompliment i es puguin executar les condicions resolutòries.

ONZENA. Modificació d’aquest document

Les parts poden modificar els termes del present conveni per acord mutu, i les modificacions han de quedar reflectides per escrit en un nou conveni o addenda a l’actual.

DOTZENA. Litigi

Per a qualsevol qüestió o litigi que es derivi de l’execució d’aquest conveni, les parts se sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Palma, i renunciaran expressament a qualsevol altre fur que, en dret, els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Fusteria Galmés, SL,
Macià Galmés
Administrador

Antoni Galmés
Administrador

Investigador que lidera aquest projecte del grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació,
Joan Muñoz

Investigador que lidera aquest projecte del grup de Sistemes Electrònics (GSE), 
Bartomeu Alorda

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).