Escoltar

Convenis i acords marc

ACORD DE COL·LABORACIÓ, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYA I ESCALADA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Palma, 31 de juliol de 2012 

REUNITS

 

D'una part, el president de la Federació Balear de Muntanya i Escalada, senyor Francesc Colom, amb domicili legal al c/ de l’Uruguai, s/n, 1r pis (edifici Palma Arena), 07010 Palma.

I de l'altra, la senyora Catalina N. Juaneda Sampol, vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de les Illes Balears (Resolució núm. 9782/2011, d’11 d’abril –FOU 348, de 15 d’abril) com a representant d'aquesta, per delegació de la Rectora del dia 24 de juliol de 2012 i d’acord amb el que estableixen els articles 38.2 i 40.1 del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la investigació esportiva, científica i cultural.

Segona

La cooperació entre ambdues parts es durà a terme d’acord amb el pla acceptat mútuament. Les parts només hauran de fer-se càrrec de les despeses de la seva cooperació.

El projecte comú de la Universitat de les Illes Balears i la Federació Balear de Muntanya i Escalada és el següent:

1.    Estudis d'investigació conjunts.
2.   
Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Les condicions de les formes de cooperació anteriorment esmentades es poden establir a partir de convenis separats, subjectes a mutu acord. Per tant, el tipus i l’amplitud dels concerts, les cooperacions, els intercanvis, els programes i les actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s’afegiran a aquest acord.

Tercera

Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de cada institució per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients.

Quarta

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Cinquena

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Sisena

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de cinc anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i fer les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que hi hagi en curs continuïn fins a acabar-los en els termes acordats.

Setena

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Federació Balear de Muntanya i Escalada,
Francesc Colom
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Catalina N. Juaneda
Vicerectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).