Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ LLUÍS LLACH I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CESSIÓ D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC

Palma, 5 de juny de 2012

REUNITS 

D’una banda, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en representació d’aquesta última d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, el senyor Lluís Llach i Grande, president de la Fundació Lluís Llach, en representació d’aquesta, en virtut de les facultats que té atribuïdes segons l’article 11 dels Estatuts, d'ara endavant Fundació Llach, entitat domiciliada a Sepúlveda, 147, principal 1a, 08011 Barcelona, i NIF G65393407.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears disposa d’equips informàtics reutilitzables.

Que la Fundació Llach desenvolupa un projecte denominat «Anem més lluny» que recicla el material informàtic.

Que per tal de poder aprofitar aquest material i aquests equips, i alhora contribuir a la tasca de recerca que duu a terme la Fundació Llach, la UIB està disposada a cedir-los concretant-ho en els següents

PACTES

Primer. La UIB cedeix amb caràcter totalment gratuït a la Fundació Lluís Llach material informàtic reutilitzable en la mesura de la seva disponibilitat. Aquesta cessió es canalitzarà a través del programa UIB Reutilitza, gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Segon. Per part seva, la Fundació Llach accepta la cessió rebuda i es compromet a destinar tot aquest material al projecte «Anem més lluny», que es duu a terme a Palmarin (Senegal), i en concret als programes que tingui previst iniciar per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats o cooperatives.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears i la Fundació Lluís Llach estudiaran la manera de realitzar les tasques de trasllat del material informàtic objecte d’aquesta cessió.

Quart. El present conveni té una durada d’un any i es prorrogarà automàticament per un període igual de temps si cap de les dues parts no manifesta la voluntat de donar-lo per acabat amb sis mesos d’antelació a la data de finalització del període de vigència.

Llegit per ambdues parts i com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Fundació Lluís Llach,
Lluís Llach
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juny de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).