Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS DE TELECOMUNICACIÓ (COITT) PER AL CURS D'ADAPTACIÓ AL GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA 

Palma / Madrid, 12 de juny de 2012

REUNITS 

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, segons el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU), i els articles 28 i 30.1.n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

De l'altra, el degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació (COITT), amb CIF Q2866008B, senyor José Javier Medina Muñoz, amb domicili al c/ General Moscardó, 33, 28020 Madrid, como a representant d’aquest, segons el que estableix l'article 38 dels seus Estatuts.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN 

Primer. Que el COITT és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que estableix l'article 1 (Constitució i definició) dels seus Estatuts.

Entre les finalitats recollides a l'article 4 (Finalitats i funcions del Col·legi) dels Estatuts hi ha, entre d'altres, la formació professional permanent dels col·legiats, la col·laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals i la col·laboració pel que fa als estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació i/o Enginyeria Telemàtica, a la UIB, integrats a l'Escola Politècnica Superior, en tots aquells aspectes que derivin de la formació acadèmica dels titulats en aquests estudis.

Dins l’article 4 (Finalitats i funcions del Col·legi) també s’estableix que, per al compliment de les seves finalitats, el Col·legi té la funció de facilitar la formació permanent i de postgrau dels col·legiats, amb els mitjans a l'abast de l'organització col·legial, per la qual cosa subscriurà convenis amb universitats, centres d'estudis i altres institucions públiques o privades.

Segon. Que la UIB, d'acord amb les disposicions de la LOU, té, entre les seves funcions la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

De conformitat amb l'article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Tercer. Que a la UIB s'imparteix el títol oficial de Graduat o Graduada en Enginyeria Telemàtica, un cop obtinguda la verificació positiva de la memòria del títol per part del Consell d'Universitats (2 de juliol de 2010), i amb l'informe favorable previ de l'Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació (24 de maig de 2010), de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 30 d'octubre.

Que l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació va emetre l’informe favorable (25 de gener de 2012) sobre la modificació de la memòria del títol sol·licitada pel Consell de Govern de la UIB. Aquesta modificació obeeix exclusivament a la incorporació del procediment general perquè els titulats sota l'anterior ordenació puguin obtenir el títol de grau corresponent (s'adjunta com a annex únic la modificació del pla d'estudis).

Quart. Que és d'interès comú d'ambdues parts establir una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d'Enginyeria Telemàtica.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és organitzar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d'Enginyeria Telemàtica a l'Escola Politècnica Superior, mitjançant les previsions del pla d'estudis corresponent.

Segona. Actuacions de la UIB

1. La UIB impartirà, en els termes establerts al corresponent pla d'estudis del títol de grau d'Enginyeria Telemàtica, un curs d'adaptació per a aquelles persones que ja siguin titulades de conformitat amb el sistema educatiu anterior. En conseqüència, la UIB adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes al curs d'adaptació, d'acord amb els paràmetres del pla docent de l'Escola Politècnica Superior.

2. Ateses les característiques especials d'aquest curs, hi haurà limitació de places.

3. Els estudiants d'aquest curs d'adaptació es matricularan a les assignatures corresponents, de conformitat amb les previsions del pertinent pla d'estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables).

4. Qualsevol aspecte relacionat amb la gestió, la coordinació o el desenvolupament del curs serà responsabilitat de l'Escola Politècnica Superior amb el suport dels òrgans propis de la UIB.

Tercera. Actuacions del COITT

1. El COITT es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb la docència, que inclouran les corresponents a professorat i a l'elaboració de material, en funció d'aquests paràmetres:

a) El nombre màxim d'alumnes per grup és 45.
b) Despeses per cada grup en funció de la presencialitat prevista (75%): 23.000 euros.

2. El pagament de les despeses de cada grup del curs es farà de la manera següent: un 40% abans del començament del curs i el 60% restant dins els 2 mesos següents al començament del curs.

Quarta. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment del conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment, de la qual formaran part dos representants de la UIB i dos representants del COITT, a l'efecte de garantir uns adequats desenvolupament i coordinació d'aquest conveni de col·laboració.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d'incompliment dels acords.

Sisena. Vigència

Aquest conveni començarà a vigir l'any acadèmic 2012-13, tindrà una vigència anual i es podrà prorrogar de forma expressa per mutu acord de les dues parts.

Setena. Resolució de conflictes

Les dues parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present conveni. Si això no és possible, serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest conveni l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

 

Per la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas
Rectora

Pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació,
José Javier Medina
Degà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juny de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).