Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) i DMS-CEB CONSULTING, SL

Palma, 13 de juliol de 2012

INTERVENEN

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Alejandro del Campo Zafra, amb DNI 43032659-G, en representació de l’empresa DMS-CEB Consulting, SL, amb domicili social al carrer dels Caputxins, 4, A, 1r, 07002 Palma, i CIF B57442899, que actua en virtut de les facultats que autoritzen l’escriptura d’apoderament en data 27 de juliol de 2006 atorgada davant el notari Gonzalo López-Fando Raynaud, amb el número 5281.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d’acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Primer. Que la UIB i DMS-CEB Consulting, SL, són conscients de la gran importància que té la creació d’empreses dins l’àmbit universitari.

Segon. Que DMS-CEB Consulting, SL, és una empresa que es dedica a l’assessorament en assumptes jurídics i fiscals i a l’assessorament integral d’empreses i particulars en diferents camps d’especialització, com són: administratiu, civil, penal, mercantil, fiscal, comptable, laboral, tramitació d’escriptures, protecció de dades personals i dret immobiliari.

Tercer. Que la UIB té encarregada a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria, tal com estableix l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Quart. Que DMS-CEB Consulting, SL, ha demostrat el seu interès a esponsoritzar el IV Concurs RESET d’Emprenedors Universitaris.

Cinquè. Que el Concurs RESET d’Emprenedors Universitaris és el programa de creació d’empreses de la Universitat de les Illes Balears, coordinat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, que pretén actuar com a element motivador de l’esperit emprenedor de la comunitat universitària (estudiants, docents, investigadors, etc.), amb l’objectiu de poder aplicar els coneixements adquirits i les experiències professionals al desenvolupament de serveis i productes viables comercialment.

D’acord amb aquestes manifestacions, la UIB i DMS-CEB Consulting, SL, subscriuen el present acord, de conformitat amb les següents

CLAUSULES

PRIMERA. DMS-CEB Consulting, SL, donarà un assessorament de forma gratuïta, en aspectes legals, laborals, fiscals i comptables, en el desenvolupament del projecte als guanyadors del premi a la millor idea empresarial presentada per alumnes de la UIB. No s’inclou dins l’assessorament cap tipus de despesa a realitzar per implementar el projecte (impostos, taxes, registre de propietat, registre mercantil, notaria, registre de propietat industrial...).

SEGONA. DMS-CEB Consulting, SL, donarà un assessorament integral als projectes que, tot i no obtenir cap premi, siguin considerats d’alta qualitat per part de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i DMS Consulting.

TERCERA. L’assessorament realitzat per DMS-CEB Consulting, SL, en qualsevol dels projectes tindrà una durada màxima de 2 anys, llevat que el promotor del projecte no vulgui acollir-se a aquesta ajuda. En aquest cas ho haurà de comunicar per escrit al personal de la FUEIB que gestiona el projecte.

QUARTA. La difusió del IV Concurs RESET d’Emprenedors Universitaris sempre es realitzarà sota la supervisió del Servei de Comunicació de la UIB.

CINQUENA. En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), les dades de caràcter personal que gestiona la Universitat de les Illes Balears s’incorporen als fitxers de dades de caràcter personal notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat dels quals és la que figura a la Resolució del Rectorat per la qual es crearen.

Quan l’assessorament objecte d’aquest conveni impliqui l’accés o el tractament de dades de caràcter personal, es realitzarà amb subjecció al que estableix la LOPD i a les disposicions del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, tenint en compte de forma especial el que preveuen els punts següents:

Quan per donar assessorament a un projecte en el marc d’aquest conveni, DMS-CEB Consulting, SL, hagi de tenir accés a dades de caràcter personal o informació de caràcter confidencial responsabilitat de la UIB, DMS DMS-CEB Consulting, SL, s’obliga a guardar secret en relació amb totes les dades i informacions a les quals tingui accés i a utilitzar-les únicament en el marc, i per al millor desenvolupament, d’aquest conveni, i a preservar els secrets de la UIB, dels usuaris i/o de tercers, mantenint-los en estricta confidencialitat. En tot cas, DMS-CEB Consulting, SL, només tindrà accés a dades de caràcter personal dels guanyadors del premi, o dels responsables de projectes considerats d’alta qualitat que hi hagin atorgat el consentiment previ.

Així mateix, DMS-CEB Consulting, SL, s’obliga a adoptar totes les mesures de seguretat necessàries o exigides per la UIB per evitar qualsevol ús il·legítim, revelació o alteració de les dades i a fer guardar el secret i la confidencialitat al personal al seu servei o vinculat.

Un cop acabat l’assessorament objecte d’aquest conveni, a causa de qualsevol circumstància, DMS-CEB Consulting, SL, s’obliga a tornar a la UIB les dades de caràcter personal i qualsevol documentació, publicació, material o antecedent en qualsevol tipus de suport que constitueixi una informació confidencial o secreta. Les obligacions derivades del conveni es mantindran vigents fins i tot després de finalitzar la relació entre la UIB i DMS-CEB Consulting, SL.

SISENA. Les parts que subscriuen el present document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. Però, si això no és possible, de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni en coneixerà l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, del qual seran competència.

I com a prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, les parts firmen el present acord de col·laboració en tres exemplars i amb un sol efecte, en tots els fulls, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per DMS-CEB Consulting, SL,
Alejandro del Campo

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de juny de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).