Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT (MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES) PER AL DESENVOLUPAMENT DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA I DEL PROGRAMA DE DOCTORAT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA

Palma, 8 d’octubre de 2012

D'una banda,

El senyor Antonio Beteta Barreda, secretari d'Estat d'Administracions Públiques, en nom i representació d'aquest departament, en virtut de l'article 14.6 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat, que atribueix als secretaris d'Estat competència per celebrar convenis relatius a assumptes de la seva Secretaria d'Estat, no reservats al ministre de què depenguin o al Consell de Ministres.

D'altra banda,

La senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, d'ara endavant UIB, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per subscriure el present conveni i en virtut d'això,

EXPOSEN

I. Que el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a l’article 15.2 assenyala que els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol de Màster Universitari contindran una formació teòrica i pràctica i entre aquesta formació pràctica podran incloure pràctiques externes. Com a conseqüència, cal que la Universitat, a proposta de l'òrgan responsable del desenvolupament del programa formatiu, estableixi acords de col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, i amb empreses o indústries. Totes aquestes col·laboracions han de tenir l'autorització prèvia de la Universitat, a proposta de l'òrgan responsable del desenvolupament de l'estudi.

II. Les parts són conscients de la importància de les pràctiques en institucions públiques i/o privades facilitant la preparació dels estudiants per a l'exercici professional i, per això, estan interessats per col·laborar en el desenvolupament del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química i del programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química del Departament de Química d'aquesta universitat.

Per tot això, les parts acorden subscriure el present conveni de cooperació educativa d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera: Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte la realització de pràctiques formatives a la Delegació del Govern a les Illes Balears per part d'alumnes matriculats en el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química i del programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química del Departament de Química d'aquesta Universitat.

La col·laboració entre ambdues parts es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la direcció de l'estudi de màster i doctorat implicat en aquest conveni.

Segona: Característiques de les pràctiques

La Delegació del Govern a les Illes Balears rebrà els estudiants de la UIB durant un període de temps de 100 hores, i es responsabilitzarà de la seva formació durant l’estada. Els estudiants que participin en aquestes pràctiques duran a terme activitats relacionades amb:

 • Anàlisi de substàncies de diversa naturalesa.
 • Classificació de resultats sobre la base dels resultats obtinguts.
 • Altres de naturalesa anàloga.

Correspon a la Universitat de les Illes Balears determinar el contingut del programa de pràctiques de cooperació que s'impartirà l'any acadèmic en curs, inclòs el sistema d'avaluació, així com el nombre d'estudiants que hi participaran i el període en què es desenvoluparà. Quant a la determinació de l'horari per a la realització de les pràctiques, serà fixat pel tutor de la Delegació del Govern.

Tercera: Tutors

Per part de la Universitat, actuarà com a responsable/tutor el professor responsable del programa de pràctiques de l'ensenyament implicat en aquest conveni.

Per part de la Delegació del Govern, actuarà com a instructor/tutor de l'alumne/a el responsable de la Unitat de Farmàcia de la Delegació del Govern a les Illes Balears durant la realització de les pràctiques.

Tots dos tutors, acadèmic i de l'Administració, actuaran coordinadament en l'exercici de les seves comeses.

Quarta: Obligacions dels estudiants

Els estudiants participants en els programes de pràctiques formatives quedaran subjectes al compliment de les obligacions següents:

 • El compliment de l'horari pactat entre la Delegació del Govern i la UIB per a la realització de les pràctiques.
 • El compliment de les normes de disciplina interna de la Delegació del Govern a les Illes Balears.
 • El desenvolupament eficaç de l'activitat en què consisteixen les pràctiques i seguir les orientacions del tutor de l'Administració, sempre que estiguin relacionades amb les línies de treball corresponents.
 • Guardar amb absolut rigor el secret professional i no utilitzar en cap cas les informacions recollides a la Delegació del Govern per donar publicitat o coneixement a tercers.
 • No explotar aquells treballs realitzats en la pràctica, ni durant el període que duri aquesta, ni un cop finalitzada sense autorització expressa de la Delegació del Govern a les Illes Balears.
 • Comunicar al tutor de la Delegació del Govern qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de la pràctica formativa.
 • Altres que es puguin establir de comú acord entre la Delegació del Govern i la Universitat.

L'estudiant de màster o de doctorat en pràctiques atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a la institució que l'acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades. Tant la UIB com la institució que acull l’estudiant es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb aquesta finalitat.

L'estudiant que realitzi pràctiques en la institució ha de signar el document que s'adjunta com annex núm. 2, pel qual es compromet a complir les normes vigents en la institució en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

Cinquena: Obligacions de la Delegació del Govern a les Illes Balears

La Delegació del Govern a les Illes Balears, en relació amb les pràctiques, assumeix les obligacions següents:

 • Comunicar, si escau, les faltes d'assistència, de disciplina o qualssevol altres que poguessin entorpir el normal desenvolupament de les pràctiques objecte d'aquest conveni.
 • Complir la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal.
 • Un cop finalitzat el període de pràctiques, la Delegació del Govern a les Illes Balears expedirà un certificat acreditatiu de les funcions realitzades, el nombre total d'hores emprades i el nivell assolit en l'avaluació total a la Delegació del Govern, amb indicació de l'especialitat a què ha estat orientada la formació. Aquests certificats s’adreçaran i es lliuraran a la Universitat de les Illes Balears.

La valoració del resultat de l'estada en pràctiques la faran conjuntament l'empresa o la institució receptora i la direcció de l'estudi de màster i/o doctorat mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Quant a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la Universitat.

Sisena: Naturalesa de la relació entre l'alumnat i la Delegació del Govern a les Illes Balears

La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i la institució.

Setena: Assegurança

L'estudiant en pràctiques estarà cobert per l'assegurança escolar. Per a l'estudiant al qual no es pugui aplicar l'assegurança escolar se subscriurà una pòlissa d'assegurança d'accidents per al període de pràctiques. Les despeses d'aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l'estudiant per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s'aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l'estudiant i l'empresa o la institució de cobertura.

Vuitena: Publicitat

La UIB es compromet a esmentar com col·laboradora la Delegació del Govern a les Illes Balears en la publicitat que realitzi sobre el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química i el programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química del Departament de Química.

Novena: Comissió de seguiment

Es constituirà una comissió de seguiment del conveni on es tractaran els problemes derivats de la interpretació i l’execució del conveni. Aquesta comissió de seguiment es reunirà almenys una vegada durant la vigència d'aquest conveni de col·laboració, sense perjudici que, amb caràcter potestatiu i a instància de les parts, es reuneixi en més ocasions, i estarà formada a parts iguals per membres del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Delegació del Govern a les Illes Balears) i la Universitat de les Illes Balears.

Desena: Naturalesa i règim jurídic aplicable

Aquest conveni és de naturalesa administrativa. En la interpretació i el desenvolupament del conveni regeix l'ordenament jurídic administratiu.

Onzena: Resolució de controvèrsies

L'existència de qualsevol discrepància entre les parts en relació amb la interpretació o l’execució del que estableix aquest conveni de col·laboració, no resolta en la comissió de seguiment, es resoldrà en els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa la legislació reguladora.

Dotzena: Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura, i la seva durada s'estendrà fins a la finalització del curs acadèmic corresponent al títol de postgrau en el marc del qual es desenvolupa el programa de pràctiques. Les parts podran prorrogar expressament el conveni per un període similar.

Tretzena: Règim de protecció de dades personals

La Universitat actuarà com a «responsable del fitxer», d'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'accés a les dades per part de les entitats signants del conveni es realitzarà únicament i exclusivament amb la finalitat derivada de la realització de les activitats corresponents, objecte del conveni.

Les dades de caràcter personal no seran cedides ni comunicades a tercers ni tan sols per conservar-les. Queda exceptuada la cessió de dades a l'Administració pública quan aquesta provingui d'una obligació legal.

En compliment de l'article 12.2, paràgraf 2, de la Llei orgànica 15/19999, les entitats signants del conveni estan obligades a implantar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les entitats signants del conveni queden exonerades de qualsevol responsabilitat que es pogués generar per incompliment de les obligacions anteriors efectuat per qualsevol altra part. En cas de trencament de les obligacions assumides, l'entitat que les hagi trencat respondrà de les infraccions en què hagi incorregut.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord de col·laboració, redactat en tres exemplars, en català i castellà, a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitatde les Illes Balears,
Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

 Pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
Antonio Beteta Barreda
Secretari d'Estat d'Administracions Públiques

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEXOS 1 i 2