Escoltar

Convenis i acords marc

ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'OBSERVATORI D’ECONOMIA I LA UNIVERSITAT PER A LA IMPARTICIÓ DEL CURS D’ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN TECNIQUES D’INTEGRACIÓ LABORAL. PROGRAMA INCORPORA. TÍTOL PROPI DE POSTGRAU DE LA UIB (30 CRÈDITS EUROPEUS)

Barcelona, 3 d’octubre de 2012
Palma, 9 d’octubre de 2012

REUNITS

D'una banda, la senyora Dolors Gordi Julià, amb DNI 27269815A, en qualitat de gerent, en representació de l'Observatori d'Economia Solidària (en endavant, OES), associació sense ànim de lucre inscrita al grup 1, secció 1, del Registre Nacional d'Associacions, núm. 172390, amb seu social al núm. 205 del carrer Còrsega de la ciutat de Barcelona.


De l’altra,

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat, i també en qualitat de presidenta del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el 29 d'abril de 1996, amb la modificació dels seus Estatuts efectuada davant l'Il·lustre Senyor Carlos Jiménez Gallego, notari de Palma, el dia 11 de desembre de 2009, fent ús de les facultats que té concedides a l'esmentada escriptura.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat jurídica necessària per atorgar el present document, i de comú acord,

Que els fins de l’OES, determinats a l'article 6 dels seus Estatuts, són l'estudi i la promoció de l'economia solidària, com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a les persones, en una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

Que per fer efectius els seus fins, li cal la col·laboració amb institucions, organitzacions i entitats públiques i privades, per a la promoció conjunta d'activitats formatives, investigacions, estudis socials i recursos laborals que permetin la realització d'aquests.

Que l'OES té un contracte amb la Fundació la Caixa en què es concreta l'encàrrec de serveis en el marc del programa Incorpora, per a la realització de cursos de formació d’Especialista Universitari en Tècniques d’Integració Laboral. Programa Incorpora. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus), en tot el territori espanyol.

Que la Universitat de les Illes Balears vol col·laborar amb l’OES en el marc de l'esmentat programa de foment de la inserció laboral.

En conseqüència, les dues parts subscriuen el present conveni específic de col·laboració, que es regirà per la normativa que sigui aplicable i en particular pels següents pactes.

Primer: L'Observatori d'Economia Solidària

En virtut d'aquest acord, procedirà a:

1. Dirigir el programa formatiu en el seu conjunt.
2. Facilitar l'assessorament necessari sobre desenvolupament i continguts del curs.
3. Realitzar la selecció d'alumnes segons els criteris establerts entre
4. Proporcionar els materials «carpeta de l'alumne» amb els documents resum de tots els temes prevists al curs, a l'inici d’aquest.
5. Organitzar una sessió inicial explicativa sobre el funcionament del campus i la dinàmica del curs, a alumnes i professors participants.
6. Gestionar tota la formació en línia de l'acció formativa.
7. Participar en l'organització d'una sessió de cloenda i lliurament de títols/diplomes a la Universitat, en finalitzar cada curs, amb participació de personalitats referents de la Universitat, la Fundació la Caixa i l’OES.
8. Utilitzar conjuntament la imatge corporativa de la Universitat en la formació impartida al seu territori.
9. Visualitzar la col·laboració conjunta i divulgar-la per tots els mitjans de comunicació ordinaris de l’OES.
10. Finançar tota l'acció formativa, així com el cànon universitari que s'estableixi, segons pressupost annex.

Segon: La Universitat

En virtut d'aquest acord, procedirà a:

1. Realitzar les gestions administratives necessàries per a la posada en marxa del postgrau: creació de la titulació, preinscripció, matrícula, etc.
2. Nomenar un coordinador del curs, acadèmic i de gestió, de les sessions formatives presencials i del seguiment del treball pràctic dels alumnes, així com amb l’OES, per al bon desenvolupament de tota l'acció formativa en conjunt.
3. Facilitar a l’OES els professors especialistes que necessiti per al desenvolupament de la part presencial de l'acció formativa.
4. Facilitar a l’OES la infraestructura necessària per al desenvolupament de l'acció formativa: aula on s’impartiran les classes presencials, sala de reunions (si cal, de manera puntual), aula d'informàtica, per a inici, i sala d'actes per a la clausura del curs.
5. Donar la titulació oportuna al curs de formació com a programa de postgrau de titulació pròpia de la Universitat: «Especialista Universitari en Tècniques d’Integració Laboral. Programa Incorpora. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)».
6. Organitzar conjuntament amb l’OES la sessió de cloenda de fi de curs i lliurament de títols/diplomes.
7. Visualitzar aquesta col·laboració donant difusió d'aquest acord mitjançant els seus mitjans ordinaris.
8. Encarregar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió objecte del present conveni a la FUEIB, de conformitat amb l'article 78 dels Estatuts d'aquesta universitat.

Tercer: Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

La Universitat, la FUEIB i l’OES s'obliguen a no fer difusió a tercers i a guardar el més absolut secret de tota informació i qualsevol dada de caràcter personal a què tinguin accés en la realització dels compromisos assumits en virtut d'aquest conveni, que subministraran únicament a personal autoritzat per l’OES i/o la Universitat. La Universitat i l’OES tindran accés únicament a les dades de caràcter personal que siguin necessàries per a les tasques a què es comprometen.

La Universitat, la FUEIB i l’OES s'han d'abstenir de fer cap tractament, ja sigui d'enregistrament, reproducció, ús, conservació, etc., d'aquestes dades per a finalitats diferents de les comentades. Aquesta prohibició afecta les dades contingudes tant en documents en paper com en qualsevol altre tipus de suport electrònic, magnètic, analògic o digital, així com les obtingudes per mitjans telemàtics. En cap cas no poden comunicar a tercers, ni per a la conservació, aquestes dades ni els fitxers que les continguin.

La Universitat, la FUEIB i l’OES s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar que s’alterin o es perdin, o que es tractin o s’hi accedeixi sense autorització, segons el nivell de seguretat exigible conforme al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, o qualsevol altre que el modifiqui o substitueixi en el futur. Aquestes mesures es refereixen als fitxers, centres de tractament, locals, equip, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament. La Universitat i l’OES aplicaran les mesures de seguretat de nivell mitjà definides al Reial decret.

La Universitat mantindrà indemne l'OES, facultat per transferir l'import de tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, o promogudes d'ofici per l'autoritat competent, per la negligència i/o manca de confidencialitat, en l’ús, el tractament o la comunicació indeguda de les dades de caràcter personal o qualsevol altra infracció de les normes de protecció de dades, sempre que li sigui imputable. De la mateixa manera que l'OES mantindrà indemne la Universitat, facultada per transferir l'import de tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, o promogudes d'ofici per l'autoritat competent, per la negligència i/o manca de confidencialitat, en l’ús, el tractament o la comunicació indeguda de les dades de caràcter personal o qualsevol altra infracció de les normes de protecció de dades, sempre que li sigui imputable.

Els deures de secret i no difusió subsistiran fins i tot després que hagi acabat la relació entre les parts.

I perquè consti als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per l’OES,
Dolors Gordi
Gerent

Per la Universitat,
Montserrat Casas
Rectora de la UIB i Presidenta de la FUEIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).