Escoltar

Convenis i acords marc

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Barcelona,

Palma,12 de desembre de 2012

D’una part, l’Il·lustríssim Senyor Salvador Giner de San Julián, president de l’Institut d’Estudis Catalans (en endavant, IEC), en representació d’aquesta institució, d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec. L’IEC té la seu a Barcelona, carrer del Carme, 47, CP 08001 i NIF G-08674327.

De l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del Decret 25/2011, d’1 d’abril, pel qual es nomena rectora de la UIB (BOIB núm. 53, de 9 d’abril), com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, amb domicili a la cra. De Valldemossa km 7,5, Palma, CP 07122 i amb el NIF Q0718001A.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-se i

EXPOSEN

1. Que la UIB, a través del Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic, disposa d’una col·lecció d’obres de terminologia universitària agrupades en les col·leccions Terminologies Universitàries i Lèxics Bàsics. S’adjunta com a annexos (annex I i II, respectivament) la relació d’obres actuals i les de pròxima aparició.

Que la UIB, a través del Gabinet de Terminologia, ha elaborat, juntament amb tècnics de la conselleria competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca del Govern de les Illes Balears, el Diccionari d’agricultura, el Diccionari de ramaderia i el Diccionari de pesca, editats per aquesta conselleria, la qual ha facilitat el permís necessari per utilitzar-los. S’adjunten com a annex (annex III) les dades d’aquests tres diccionaris.

2. Que, en data 22 d’abril de 1997, l’IEC i la UIB van subscriure un conveni marc de col·laboració amb la finalitat d’establir les bases i eines de col·laboració per desenvolupar projectes comuns de difusió científica.

3. Que a l’esmentat conveni marc es preveu la subscripció d’addendes específiques per establir i concretar projectes de col·laboració puntuals i fixar els drets i deures de cadascuna de les parts.

4. Que la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, des de l’any 2004, duu a terme el programa de recerca «Diccionari de ciència i tecnologia», amb l’objectiu de disposar d’una plataforma terminològica de ciència i tecnologia que permeti les actuacions següents:

  • Recollir tot el material terminològic inclòs a les publicacions de les seccions de ciències i les societats filials de l’IEC al llarg de la seva història,
  • Permetre la introducció de dades terminològiques de bell nou,
  • Permetre la consulta de dades terminològiques i de materials científics, i
  • Permetre l’edició de diccionaris publicables en paper o en qualsevol format electrònic a partir de la depuració de dades terminològiques.

5. Que la finalitat última del programa, a llarg termini, és l’edició d’un Diccionari de ciència i tecnologia (DCiT), el qual s’elaborarà amb una base de dades en línia, consultable des del lloc web de la plataforma, i sobre la qual es podran realitzar les funcionalitats esmentades.

6. Que l’IEC i la UIB han mostrat el seu interès envers el projecte de l’edició en línia de les obres esmentades més amunt.

7. Que, sobre la base del que s’ha exposat, les parts acorden signar la present addenda al conveni marc, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objectiu general

La present addenda té per objecte la col·laboració entre l’IEC i la UIB per a l’edició en línia dels reculls terminològics de les dues col·leccions i dels diccionaris esmentats (en endavant, l’obra). Als annexos esmentats s’inclou un resum amb les característiques del projecte d’edició en línia. Els costs seran assumits al 50% entre l’IEC, a través del programa «Diccionari de ciència i tecnologia», i la UIB.

Segona. La participació de la UIB consistirà en l’aportació dels reculls terminològics actuals i, si escau, dels que es facin d’ara en endavant i en l’atorgament a l’IEC de les autoritzacions, els permisos i els drets necessaris per dur a terme l’objecte del present acord.

Tercera. L’edició en línia de l’obra serà oberta al públic, d’accés gratuït, i es podrà difondre mitjançant una llicència Creative Commons, amb les característiques següents:

RECONEIXEMENT - NO COMERCIAL - SENSE OBRA DERIVADA (versió 3.0 ESPANYA (by-nc-nd).

Mitjançant aquesta llicència, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra, en el seu format original, sempre que se’n reconegui l’autoria (nom de l’autor) i l’entitat que la publica (Institut d’Estudis Catalans) i no se’n faci un ús comercial. Aquesta llicència no permet, doncs, la transformació de l’obra ni la creació d’obres derivades, ni els usos comercials.

Quarta. L’IEC aportarà els recursos tècnics i humans necessaris per fer l’edició en línia de l’obra i es compromet a publicar un recull terminològic cada mes des de la data de signatura d’aquesta addenda i fins a completar les relacions que figuren com a annexos I, II i III. Les persones designades a la clàusula vuitena seran les encarregades d’establir l’ordre de publicació de les obres.

La UIB aportarà 5.000 euros anuals i assumirà a través del seu personal les tasques d’especialitat, és a dir, càrrega de fitxers i revisió i supervisió de la base de dades corresponent. A aquest efecte, la UIB comunicarà a l’IEC el nom de la persona o les persones que assumiran aquestes tasques i l’IEC es compromet a impartir-los la formació necessària per dur a terme les tasques indicades.

L’IEC hostatjarà l’esmentada edició en línia al seu lloc web i/o en qualsevol altra plataforma tecnològica de l’IEC.

L’IEC, de comú acord amb la UIB (Gabinet Tècnic d’Imatge), dissenyarà la imatge de l’edició en línia de les col·leccions objecte d’aquest conveni.

La UIB pot oferir, al seu lloc web, un enllaç a la pàgina web de l’obra.

La UIB, mitjançant la signatura del present acord i mentre aquest sigui vigent, atorga gratuïtament a l’IEC les autoritzacions, els permisos i els drets necessaris per dur a terme:

  • L’edició en línia i l’oferiment de l’obra objecte del present acord.
  • L’escaneig i l’oferiment de l’obra als usuaris per mitjà d’un arxiu descarregable, des del lloc web de l’IEC, de manera gratuïta.
  • La utilització de les dades lingüístiques derivades de l’obra per als usos interns que necessiti, mitjançant la seva integració a les bases de dades de l’IEC.

Cinquena. A la pàgina de crèdits constarà:

(by-nc-nd) Nom de l’autor.
(by-nc-nd) Institut d’Estudis Catalans, per aquesta edició en línia.
(by-nc-nd) La Universitat de les Illes Balears per l’edició en línia i, si escau, la conselleria competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca del Govern de les Illes Balears que apareix a l’edició dels diccionaris de l’annex III.

En aquesta edició digital apareixeran també els noms i, si escau, els anagrames o logotips de les parts, igualment destacats. De la mateixa manera, en tots els suports de promoció i publicitat de l’obra i en qualsevulla activitat que es dugui a terme, apareixeran igualment destacats els noms i els anagrames o logotips corresponents.

Sisena. La present addenda serà vigent des del moment que se signi fins al 31 de març de 2016 i es prorrogarà, automàticament, per períodes anuals, si cap de les parts no la denuncia tres mesos abans de cada venciment.

Setena. Malgrat la vigència establerta a la clàusula anterior, serà causa d’extinció de l’acord l’incompliment de les presents clàusules per alguna de les parts, qualsevol que en sigui la causa.

També es pot resoldre per mutu acord, per la impossibilitat de complir les activitats descrites i per la resta de causes previstes legalment.

Vuitena. L’IEC i la UIB, en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran tots els mitjans necessaris per a l’adequat desplegament i execució d’aquest acord específic de col·laboració.

Per part de la UIB, es nomena la doctora Rosa Maria Calafat Vila, i per part de l’IEC, el doctor Salvador Alegret Sanromà com a responsables de l’execució i el seguiment dels compromisos establerts en aquesta addenda.

Novena. La UIB no assumeix, en virtut del present acord, cap responsabilitat directa ni indirecta en relació amb els col·laboradors, empreses o professionals que, si escau, l’IEC hagi de contractar per a la prestació de determinats serveis relacionats amb l’objecte de la present addenda.

Desena. Amb la signatura del present document la UIB garanteix a l’IEC el ple i pacífic exercici dels drets de propietat intel·lectual que s’aporten en virtut de la present addenda i que aquesta cessió temporal és totalment gratuïta i està lliure de qualsevol tipus de càrregues.

Onzena. Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés, o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació d’aquest acord específic de col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa que la desenvolupa.

Dotzena. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni marc seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no és possible, aquestes es comprometen a la mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

Com a prova de conformitat, i perquè consti, ambdues parts signen el present document en dos exemplars, all lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per l’Institut d’Estudis Catalans,
Salvador Giner
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de novembre de 2012 i la va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).