Escoltar

Convenis i acords marc

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE MENORCA. COL·LECCIONS CARRERAS TORRENT

Alaior, 17 de juliol de 2013

REUNITS

D'una banda, el senyor Miquel Àngel Carreras Torrent, amb DNI (...), en qualitat de president, en representació de la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent, fundació sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions, núm. 100000000316, amb seu social al núm. 36 del carrer la Pau, Ferreries, Menorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat jurídica necessària per atorgar el present document i de comú acord

EXPOSEN

Que volen contribuir al desenvolupament i enfortiment de les relacions entre ambdues entitats com a mitjà idoni de coadjuvar al fi institucional compartit de promoure accions i activitats dirigides a la investigació, els estudis científics, la sensibilització, l’educació ambiental, la divulgació, la protecció i conservació del patrimoni natural i del medi ambient i qualsevol altra actuació relacionada amb la biodiversitat i les ciències naturals.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat per a l'atorgament del present document.

ACORDEN

Primer. El present acord marc té per objecte el desenvolupament en forma conjunta de projectes que tinguin com a fi l'estudi i la promoció de qualsevol activitat relacionada amb la biodiversitat i les ciències naturals.

Segon. Ambdues institucions promouran en les àrees d'interès mutu i en la mesura de les seves possibilitats, el compliment dels objectius següents:

a)      Realització conjunta d'activitats, com poden ser jornades, seminaris, tallers i sessions de caràcter científic en l’àmbit de les ciències naturals.
b)      Qualssevol altres accions i/o projectes de foment del coneixement de la biodiversitat.
c)      Realització de treballs de recerca en estudis propis dels àmbits descrits.
d)      Publicació i difusió de resultats d'interès comú.

Tercer. Les dues entitats acorden potenciar la col·laboració per a tot tipus de projectes d'interès comú.

Els diferents camps i àrees de cooperació, així com els termes, condicions i procediments d'execució de cada un dels projectes que s'implantin, seran fixats de mutu acord en convenis específics que s'incorporaran com a annexos al present acord marc.

Quart. Per al seguiment, control i coordinació de cada conveni específic que s'aprovi en desenvolupament del present acord marc, es constituirà una comissió mixta paritària que serà integrada, com a mínim, per dos responsables en representació de cadascuna de les parts.

Cinquè. La Universitat i la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent s'obliguen a no fer difusió a tercers i a guardar el més absolut secret de tota informació i qualsevol dada de caràcter personal a què tinguin accés en la realització dels compromisos assumits en virtut d'aquest conveni.

La Universitat i la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar que s’alterin o es perdin, o que es tractin o s’hi accedeixi sense autorització, segons el nivell de seguretat exigible conforme al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, o qualsevol altre que el modifiqui o substitueixi en el futur. Aquestes mesures es refereixen als fitxers, centres de tractament, locals, equip, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament. La Universitat i la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent aplicaran les mesures de seguretat definides al Reial decret.

Els deures de secret i no difusió subsistiran fins i tot després que hagi acabat la relació entre les parts.

Als annexos del conveni s'especificaran les clàusules de confidencialitat i de protecció de dades pertinents per a cada activitat o projecte.

Sisè. La rescissió del conveni es produirà quan es doni alguna d'aquestes circumstàncies:

a) Incompliment de les parts.
b) Mutu acord de les parts, notificat i justificat prèviament amb una antelació mínima de tres mesos.

Setè. El conveni marc té una vigència inicial de dos anys, a comptar des que s’hagi signat, i quedarà renovat per tàcita reconducció, en el moment que finalitzi, per successius períodes biennals, excepte denúncia expressa per alguna de les parts, comunicada per escrit i amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de finalització.

La denúncia, si escau, s’ha de comunicar a l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

Així mateix, les modificacions que pretengui fer qualsevol de les parts al conveni s’han de proposar a l'altra institució amb una antelació mínima de tres mesos, i les han d’aprovar ambdues institucions en els mateixos termes i amb els mateixos requisits que aquest acord.

Les modificacions o la resolució anticipada del present acord marc, per qualsevol causa, no afecten els intercanvis, projectes o activitats en curs aprovats per les dues entitats en virtut de convenis específics en desenvolupament.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent,
Miquel Àngel Carreras
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de febrer de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).