Escoltar

Convenis i acords marc

ANNEXOS DE 2013 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA SIGNAT EL 31 DE MARÇ DE 2006

ANNEX I: Pla de treball entre la UIB i el CBUC per a l’any 2013

I.I. El 2013 la UIB participarà en els programes i activitats del CBUC següents:

 • Còpia de registres bibliogràfics del CCUC usant la passarel·la Z39.50.
 • Reunions dels grups de treball de catalogació de cara a avaluar una possible incorporació dels registres bibliogràfics de la UIB al CCUC.
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (parcialment).
 • Participació en els dipòsits electrònics TDX i RACO.
 • Participació en Dialnet.
 • Estudis, formació i traduccions.
 • Preservació de tesis (MetaArchive).

I.II. Durant l’any 2013 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2014 la UIB ampliï la seva participació en els programes del CBUC següents:

 • Subscripcions conjuntes de la BDC (ampliació).
 • Dipòsits electrònics col·lectius Recercat, MDC i MDX.
 • Metacercador BuscaRE.
 • Reunions de grups de treball del CBUC encara que la UIB no participi en el programa corresponent.

ANNEX II: Quota per serveis generals bibliotecaris 2013

D’acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni pel qual es regeix el present document, la UIB ingressarà 22.415,98 euros com a contribució al funcionament del CBUC i als programes i activitats bibliotecaris en què participi (exclosa BDC). La quota de 2013 no s’incrementa respecte a l’abonada el 2012.

Aquesta quota s’aporta com a contraprestació dels serveis generals propis de biblioteques oferts pel CBUC, amb la finalitat de fomentar el fi fundacional del Consorci, i els serveis tenen el caràcter d’operacions subjectes però exemptes d’IVA. En conseqüència, es facturaran amb un IVA del 0% i es liquidaran, en el termini legal mitjançant transferència bancària, en el compte facilitat pel CBUC.

ANNEX III: Participació de la Universitat de les Illes Balears el 2013 en la Biblioteca Digital de Catalunya per productes i serveis per a 2013

D’acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni pel qual es regeix el present document, la UIB pagarà al CBUC per tenir accés als productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Els productes contractats i facturats enguany per serveis per a 2014 seran els següents:

Bases de dades, llibres electrònics, gestors

 

Aranzadi-Westlaw

Ebrary

Fonoteca UJI

IEEE/ IEE Electronic Library

JSTOR

MyiLibrary

NetLibrary (ara conegut com a eBook Collection EBSCOhost)

Question Point

Gestor de referències bibliogràfiques

Springer e-Books

Import total, 21% IVA exclòs

116.227,64 €

A més, la UIB haurà de pagar directament a cada editor les factures de les revistes electròniques següents (imports aproximats i sense IVA):

Revistes electròniques (imports prevists, sense IVA)

ACS

$44.861,07

AIP

$28.131,70

APS

$17.896,35

Elsevier

268.783,22 €

Informa Healthcare

779,88 €

Nature TxT

5.695,26 €

OUP

20.853,31 €

RSC

£5.882,65

Springer

175.058,56 €

Wiley+Blackwell

125.694,59 €

 I com a prova de conformitat, amb la finalitat de complir-lo fidelment, signen el present annex en dos exemplars i amb un sol efecte, en data.5 de juliol de 2013.

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,
Antoni Gonzàlez
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

 

Diligència

Els presents annexos al conveni els va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2013 i els va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juny de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).