Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, PER A LA RENOVACIÓ DE LA CÀTEDRA ENDESA RED 

REUNITS

Palma, 4 de juliol de 2013 

D'una part,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l'altra,

El senyor Ernesto Bonnín Ángel, director de Distribució d’ENDESA a les Illes Balears, amb escriptura de poders per actuar en representació d'ENDESA Distribución Eléctrica, SLU (ENDESA), autoritzada pel notari de Madrid senyor Fco. Javier Gardeazábal del Río, amb data 3 de juliol de 2012, núm. de protocol 1343, CIF núm. B-82/846817.

I el senyor Joan Ignasi Frau Valentí, responsable de Planificació de Xarxa d'ENDESA Distribución Eléctrica a les Illes Balears, amb escriptura de poders per actuar en representació d'ENDESA Distribución Eléctrica, SLU (ENDESA), autoritzada pel notari de Madrid senyor Fco. Javier Gardeazábal del Río, amb data 3 de juliol de 2012, núm. de protocol 1344, CIF núm. B-82/846817.

Cada un exerceix la representació legal de l'entitat que representa, i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni, a aquest efecte,

MANIFESTEN 

1. Que la UIB desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic de qualitat, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels objectius de la docència i investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu i empresarial.

2. Que la UIB ha coincidit amb ENDESA Red en l’anàlisi de l’especial significació i rellevància estratègica del sector elèctric, des de múltiples perspectives, per a l’economia i la societat dels països, singularment a Espanya i en particular, a les Illes Balears.

3. Que per això, l’estudi i la investigació de les característiques i la problemàtica associades a la generació, distribució i comercialització de l’energia elèctrica constitueixen àmbits d’anàlisi significativa, i llur presència en les tasques docents i d’investigació de les institucions universitàries s’ha de potenciar.

4. Que la col·laboració entre la UIB i ENDESA constitueix la millor garantia perquè la potenciació de l’estudi i la recerca en energia elèctrica es produeixi en l’àmbit acadèmic tant de les Illes Baleares com de la resta d’Espanya.

5. Que ambdues entitats estan interessades a establir un conveni de col·laboració que permeti el millor compliment i desenvolupament dels seus corresponents objectius.

6. Que ambdues entitats estan interessades a establir com a marc geogràfic del conveni la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En virtut de tot això, acorden d’establir el present conveni de col·laboració conforme als fins estipulats en les manifestacions anteriors i d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

1. OBJECTE DEL CONVENI

El present conveni té com a objectiu bàsic regular la col·laboració entre ENDESA i la UIB per al funcionament i finançament de les despeses anuals corresponents de la Càtedra ENDESA Red.

Aquest conveni anul·la i substitueix el conveni firmat el 27 de juny de 2008, pel qual es va crear la Càtedra ENDESA Red.

La Càtedra ENDESA Red de la UIB té per objecte:

1.1. La promoció d’activitats de recerca interdisciplinàries que estudiïn la realitat, la problemàtica i les perspectives de la distribució de l’energia elèctrica, des de tots els punts de vista que s’estimin rellevants, preferentment els de més interès en el marc geogràfic del conveni.

1.2. El foment d’activitats docents que contribueixin a millorar la formació dels alumnes de la UIB en aquestes matèries.

1.3. El suport a l’actualització de les competències i els coneixements dels treballadors d’ENDESA.

1.4. L’organització d’activitats en les qual es fomenti l’intercanvi de coneixement especialitzat entre els agents interessats.

1.5. El desenvolupament d’estudis i anàlisis tècnics sobre qüestions rellevants per a la distribució d’energia elèctrica, tant en les operacions tècniques com en les relacions amb els agents socials.

2. ESTRUCTURA DE LA CÀTEDRA

2.1. Comissió Directora

Per fer el seguiment de les activitats programades per la Càtedra es constituirà una Comissió Directora, presidida pel Rector de la UIB i formada per:

 • El Rector, o persona que delegui.
 • Un representant de la UIB.
 • Fins a dos representants d’ENDESA.
 • El director de la Càtedra, que formarà part de la Comissió, amb veu però sense vot, i que en serà el secretari.

Les funcions de la Comissió Directora de la Càtedra són:

- Nomenar el director de la Càtedra.
- Aprovar el pla d’activitats i el pressupost anual.
- Supervisar i controlar l’execució del pla d’activitats i el pressupost.
- Interpretar i desenvolupar el present conveni.

2.2. Director de la Càtedra

El director de la Càtedra l’ha de nomenar la Comissió Directora. En concret, per designar el director de la Càtedra es pot optar entre dos models possibles:

1r. Fer la provisió de la Càtedra mitjançant convocatòria pública, en la qual s’exigirà als candidats, que han de ser professors doctors permanents de la UIB, que presentin una memòria d’activitats, i l’adjudicació la resoldrà la Comissió Directora.

2n. Que la Càtedra tingui com a director un professor doctor que desenvolupi la seva activitat a la UIB, nomenat per la Comissió Directora.

El director de la Càtedra assumeix sota la seva responsabilitat:

 • L’execució del programa anual d’activitats
 • El compliment del pressupost anual
 • L’elaboració de la Memòria d’activitats realitzades

Així mateix, el director de la Càtedra mantindrà informats els representants d’ENDESA Red a la Comissió Directora de qualsevol iniciativa paral·lela o relacionada amb l’objecte de la Càtedra que organitzi, o en la qual estigui involucrada, la UIB.

2.3. Programa d’activitats i pressupost anual

El director de la Càtedra presentarà a la Comissió Directora, per a la seva aprovació, un programa d’activitats per a l’any natural corresponent, junt amb el pressupost associat.

El programa d’activitats potenciarà la docència, en l’entorn de les titulacions més properes a la temàtica de les xarxes elèctriques, d’acord amb les assignatures incloses en els plans d’estudis oficials de grau i postgrau. Tot això, en l’àmbit de la programació docent de la UIB.

Entre altres activitats que podrà desenvolupar la Càtedra s’inclouen les que s’indiquen a continuació, tot i que aquesta relació no pretengui ser exhaustiva:

 • El foment, execució i direcció de programes d’investigació, projectes de fi de carrera i tesis doctorals en les matèries relacionades amb la Càtedra.
 • La divulgació del coneixement generat per la Càtedra en publicacions tècniques, sectorials, en els mitjans de comunicació i a Internet.
 • La convocatòria d’un premi al millor projecte de fi de carrera la temàtica del qual estigui relacionada amb els objectius de la Càtedra i d’acord amb les normes que s’elaborin en el seu moment.
 • La col·laboració en les assignatures de grau i en els programes de postgrau, en l’àmbit del sector elèctric.
 • La participació en màsters amb continguts específics relacionats amb la distribució d’energia elèctrica.
 • La concessió de beques i ajudes, tant per a alumnes de grau com de postgrau, així com la promoció de pràctiques en empreses.
 • La preparació de material docent i estudis d’«estat de l’art» relacionats amb l’àmbit de la Càtedra.
 • La celebració de seminaris, conferències i jornades tècniques amb els agents interessats i trobades d’especialistes.
 • La realització d’anàlisis i propostes de solucions a problemes reals de la indústria elèctrica.
 • La realització d’estudis de percepció de la societat respecte a les activitats, instal·lacions i infraestructures elèctriques.
 • La col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant dins ENDESAcom en altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració.

Una vegada arribats al terme anual del programa d’activitats, el director de la Càtedra elaborarà la memòria de les activitats realitzades durant l’any en qüestió, i la presentarà a la Comissió Directora.

2.4. Seu

La UIB gestionarà l’habilitació de l’espai necessari per a l’exercici de les activitats de la Càtedra i el desenvolupament del programa d’activitats. Així mateix, establirà els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos impartits per la Càtedra, d’acord amb la legislació vigent.

ENDESA i la UIB posaran a disposició de la Càtedra els seus fons documentals i permetran l’assistència i/o participació dels professionals que es considerin necessaris per a les activitats que es realitzin.

2.5. Pàgina web

La Càtedra mantindrà una pàgina web específica, que estarà actualitzada amb els documents, presentacions, vídeos, etc. realitzats durant les activitats que desenvolupi.

3. OBLIGACIONS D’ENDESA

ENDESA assumeix el finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra ENDESA Red de la UIB durant la durada del present conveni.

ENDESA abonarà, en concepte de patrocinador exclusiu de la Càtedra, una quantitat igual al pressupost anual aprovat per la Comissió Directora. ENDESA faràaquest abonament a laUIB mitjançant tres pagaments iguals dins cada un dels quadrimestres de l’any. El pressupost previst per a l’any 2013 és de 52.200 euros.

ENDESA participarà en la planificació, realització i supervisió de les activitats programades per la Càtedra, i aportarà els mitjans humans i materials que siguin necessaris per això.

Tant el pressupost com els mitjans humans i materials que hi dediqui ENDESA Red s’han de fitxar anualment, coincidint amb el començament del període anual del conveni.

4. IMATGE D’ENDESA

El tractament de la imatge corporativa d’ENDESA es regirà pel document «Manual de estilo de ENDESA». Per aconseguir una òptima reproducció de la marca ENDESA, aquesta no es pot emprar a una mida inferior a 15 mm i s’ha de protegir amb una àrea que no pot ser envaïda per altres elements.

En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que realitzi la Càtedra hi han de figurar els respectius logotips de la UIB i d’ENDESA, amb similars característiques de mida i representativitat que els de la Càtedra. El logotip d’ENDESA s’ha d’aplicar de forma que mantingui la seva identitat independent. Al logotip de la Càtedra no s’ha de fer ús de la imatge d’ENDESA.

ENDESAserà l’única entitat que figurarà com a patrocinador de la Càtedra ENDESA Red de la UIB durant la vigència d’aquest acord.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I AUTORIA

Els treballs i productes resultants de l’activitat de la Càtedra, així com eventuals registres de propietat que se’n derivin, seran propietat d’ENDESA, que en aquest cas cobrirà les corresponents despeses d’inscripció en el registre.

En tot cas, i sens perjudici de l’anterior, si se’n deriva una patent d’invenció o un model d’utilitat, al registre figurarà l’autor o els autors de la UIB.

6. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

Amb relació a la informació confidencial entregada per les parts en el marc d’aquest conveni, la part que la rebi es compromet a:

1) Protegir aquesta informació confidencial de forma raonable i adequada, o d’acord amb els estàndards professionalment aplicables.
2) Emprar aquesta informació confidencial únicament amb la finalitat d’executar les seves obligacions en el marc d’aquest conveni
3) Reproduir aquesta informació confidencial únicament en la mesura necessària per executar les seves obligacions en el marc d’aquest conveni.

No rebrà la qualificació d’informació confidencial aquella que:

 • Sigui de domini públic.
 • Sigui ja coneguda per la part que la rep.
 • S’hagi proporcionat a un tercer sense restriccions.
 • Hagi estat revelada per causa de requisits legals.

7. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I JURISDICCIÓ

L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració seran presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca.

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, l’aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present conveni, les ha de solucionar de forma amistosa la Comissió Directora a què es refereix la clàusula segona.

Si no s’arriba a un acord de forma amistosa, de les qüestions litigioses n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Palma.

Aquest conveni té efectes des de l’1 de gener d’enguany, i deixa sense efecte l’anterior conveni, signat el 27 de juny de 2008.

Com a prova de conformitat, les parts firmen el present conveni de col·laboració al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per ENDESA Distribución Eléctrica, SLU,
Ernesto Bonnín
Joan Ignasi Frau

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juny de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).