Escoltar

Convenis i acords marc

D21 CONVENI DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS ENTRE EL CENTRE DE FORMACIÓ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS I TREBALLADORES DESOCUPATS 12/13

(Ordre TAS 718/2008, de 7 de març, BOE de 18 de març)

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, AMB CIF Q0718001A, I CA’N PALERM CENTRE DE FORMACIÓ, SL, AMB CIF B57351728, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE L’ESPECIALITAT FORMATIVA PRESTACIÓ DE SERVEIS BIBLIOTECARIS, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 586

Palma, 26 d’agosto de 2013

PARTS

D’una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

De l’altra, Joan Manuel Quetglas Gotarredona, amb DNI (...), en representació del centre de formació Ca’n Palerm Centre de Formació SL, amb NIF/CIF B57351728.

La Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, fa en aquest document declaració expressa que compta amb tots els permisos i requisits legals per a l’exercici de la seva activitat i que acompleix amb les seves obligacions fiscals i socials.

ANTECEDENTS

Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats del dia 11 de desembre de 2012 es va concedir una subvenció a favor del centre impartidor de formació Ca’n Palerm Centre de Formació, SL, per dur a terme l’acció formativa Prestació de serveis bibliotecaris (núm. d’expedient 586), emmarcada en la convocatòria de formació professional per a l’ocupació, adreçada prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats.

Tal com preveuen l’article 25 del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, i l’article 24 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007 esmentat en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions públiques adreçades al seu finançament, ambdues entitats acorden col·laborar per fer un mòdul de pràctiques professionals no laborals adreçat a l’alumnat de l’especialitat formativa esmentada i acorden de subscriure el present acord per a la realització de pràctiques professionals no laborals, que es desenvolupa d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. El present acord té com a objecte facilitar la realització de pràctiques a la Universitat de les Illes Balears (amb domicili a la localitat de Palma, carretera de Valldemossa, km 7,5) als alumnes que realitzin l'acció formativa de Prestació de serveis bibliotecaris, amb número d'expedient 586, subvencionada pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i impartida per Ca’n Palerm Centre de Formació, emmarcada en la convocatòria de formació professional per a l’ocupació adreçada prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats.

Segona. Aquestes pràctiques no suposen, en cap cas, l’existència d’una relació laboral entre els alumnes i l’empresa, en aquest cas la Universitat de les Illes Balears.

Tercera. La durada total de les pràctiques per a un màxim de 5 alumnes serà de 120 hores totals cada un d’ells, i es faran durant els mesos de juny i juliol, en horari de les 15.30 a les 20.30 hores pel que fa a les realitzades durant el mes de juny, i de les 9 a les 14 hores pel que fa a les realitzades al mes de juliol.

Quarta. El contingut de les pràctiques professionals serà determinat pel programa formatiu de l'acció formativa a què fa referència el corresponent reial decret.

Cinquena. L’empresa, en aquest cas la Universitat de les Illes Balears, on es facin les pràctiques ha de nomenar un tutor o tutora per a les activitats que els alumnes duguin a terme a les seves instal·lacions.

Sisena. El centre de formació ha de designar un formador o formadora, que és el responsable d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i, juntament amb el tutor/a designat, fer amb l’empresa, en aquest cas la Universitat de les Illes Balears, el seguiment i l’avaluació dels alumnes. En aquest sentit, el programa formatiu ha d’incloure criteris d’avaluació observables i mesurables.

El centre titular de l’acció formativa és el responsable que les pràctiques es duguin a terme d’acord amb el programa formatiu, ha de controlar l’assistència dels alumnes i ha de comunicar al SOIB les incidències que es produeixin.

Setena. El fet de dur a terme la formació pràctica no suposa, en cap cas, la substitució dels treballs propis del personal en plantilla.

Abans de començar les pràctiques, l’empresa, en aquest cas la Universitat de les Illes Balears, ha de comunicar als representats legals del treballadors els acords o convenis signats, així com una relació dels participants.

Vuitena. El contingut i desenvolupament de les pràctiques pot ser en qualsevol moment objecte de valoració i supervisió per part del SOIB o altres entitats designades per aquestes.

Novena. Aquest acord es pot extingir per expiració del temps convingut. Qualsevol de les parts el pot rescindir, mitjançant una denúncia que ha de ser comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies.

Igualment, qualsevol de les parts pot excloure un alumne/a, o un grup d’alumnes, per decisió unilateral del centre o de l’empresa o entitat col·laboradora, en aquest cas la Universitat de les Illes Balears, o conjunta d’ambdós, en els casos següents:

  • Faltes repetides d’assistència i/o puntualitat no justificades.
  • Actitud incorrecta o manca d’aprofitament, escoltada prèviament la persona interessada.

Desena. Els centres i les entitats de formació han de contractar una pòlissa d’assegurança d’accidents personals que cobreixi, com a mínim, un capital per a cadascun dels alumnes de 20.000,00 euros per al risc de mort, i un capital de 40.000,00 euros per al risc d’invalidesa, circumstàncies causades per accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà i durant l’assistència a les accions formatives, inclòs el període de pràctiques.

En qualsevol cas, la durada de les assegurances es limitarà a la durada del període d’execució de l’especialitat formativa.

A la pòlissa d’assegurança hi ha de figurar la denominació de l’acció formativa, el número de l’expedient i el nombre d’alumnes. I per al mòdul de pràctiques no laborals, s’ha de fer constar expressament a la pòlissa d’assegurança la cobertura dels rics derivats de l’execució d’aquestes a les empreses on es duguin a terme. En relació amb la contractació d’aquestes assegurances, la Universitat de les Illes Balears no assumeix cap obligació.

Onzena. El centre impartidor Ca’n Palerm Centre de Formació ha de facilitar als alumnes la targeta acreditativa d’alumne en formació pràctica, d’acord amb el model facilitat pel SOIB.

Dotzena. Aquest acord es mantindrà vigent fins a la finalització del termini d’execució de la convocatòria.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars.

Pel Centre de Formació,
Joan Manuel Quetglas

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juny de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).