Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE D’ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ, ADSCRIT A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Palma, 11 de setembre de 2013

REUNITS

Per una part la directora del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, María Canel Ladrón de Guevara, amb DNI (...).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

INTERVENEN

Ambdues parts en representació de les seves respectives institucions, i es reconeixen mútua capacitat per subscriure el present conveni.

EXPOSEN

Que tant la Universitat de les Illes Balears com el Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez realitzen activitats de formació permanent per al personal docent i investigador dels respectius centres.

Que tant la Universitat de les Illes Balears com el Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez realitzen activitats de formació permanent oberta a altres professionals i amb característiques especials per als seus treballadors.

Que la formació que es realitza podria ser d’interès per als membres de qualsevol de les dues institucions.

ACORDEN

Primer. Que el personal docent investigador del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez podrà tenir accés a la formació programada a la Universitat de les Illes Balears amb les mateixes condicions que el personal de la Universitat de les Balears, sempre que quedin places disponibles en els cursos sol·licitats.

Segon. Que el personal docent investigador de la Universitat de les Illes Balears podrà accedir a la formació programada al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez en les mateixes condicions que el personal del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, sempre que quedin places disponibles en els cursos sol·licitats.

Tercer. Queden exclosos d’aquest conveni els cursos de postgrau en qualsevol de les seves modalitats.

Quart. Aquest conveni té una vigència d’un any a partir de la data que se signi. No obstant això, es considerarà renovat tàcitament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de tres mesos.

Com a prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà,  a la ciutat i en la data indicades.

Pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez,
María Canel Ladrón de Guevara
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet Rotger
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de juliol de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).