Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni marc de cooperació científica i tecnològica entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació per al Desenvolupament de la Cultura, la Sostenibilitat i la Innovació

Palma, 29 de juliol de 2010

ACTUEN

D’una banda, la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), amb domicili legal a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma, Illes Balears (Espanya), degudament representada per la seva rectora, la Magnífica Senyora Montserrat Cases Ametller, identificada amb el DNI núm. 40275075-M, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s’aproven els estatuts d’aquesta Universitat.

I, de l’altra, la Fundació per al Desenvolupament de la Cultura, la Sostenibilitat i la Innovació (d’ara endavant, Fundestic), entitat d’àmbit nacional, amb seu a Can Martí Feliu, 7, de Palma, Illes Balears (Espanya), degudament representada pel seu president, Juan José Fraile Calderón, identificat amb el DNI núm. 20197181-F, en els termes i les condicions següents:

MANIFESTEN

1. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una entitat de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dirigida a donar el servei públic de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi.
2. Que Fundestic, des que es va constituir i va iniciar la seva activitat, l’any 2007, ha apostat fermament per la creació d’excel·lència, el desenvolupament de continguts en línia, la generació de continguts multimèdia, la formació i, recentment, la posada en marxa d’un ambiciós think tank (equip d’especialistes) en matèries associades a la creació i la innovació en l’àmbit dels continguts digitals.
3. Durant aquests anys, Fundestic ha desenvolupat programes pioners i totalment innovadors relacionats amb el foment de les TIC, la generació de continguts audiovisuals i la reducció de la bretxa digital, actuacions que li han permès convertir-se en punt de referència dins del sector. Paral·lelament, Fundestic ha tingut una estreta col·laboració amb la Universitat de Cantàbria en comunicació estratègica i produccions de continguts en línia.
4. Es presenta una oportunitat única de col·laboració entre la Fundestic i la UIB sobre la base d’una relació que, partint de la complementarietat de totes dues entitats, permeti un enriquiment recíproc en els àmbits de la creació audiovisual i multimèdia, desenvolupant projectes conjunts, sempre dins del foment de la innovació i la creació d’excel·lència.

Que, totes dues parts tenen propòsits comuns orientats a la realització de projectes vinculats a la tecnologia i el servei a la societat.

Que, ja que la cooperació és d’interès per a totes dues parts, consideren convenient establir aquest conveni, que es regirà d’acord amb les clàusules següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni és establir i desenvolupar mecanismes i instruments de col·laboració i benefici mutus, sumant esforços i recursos disponibles per oferir un servei millor a la comunitat així com per promoure el desenvolupament de la recerca científica i tecnològica.

SEGONA. Per al compliment del conveni, les parts acorden desenvolupar activitats com les que de manera enunciativa s’indiquen a continuació:

A. Candidatura de la UIB i el Campus d’Excel·lència Internacional a la convocatòria de l’any 2010.
B. Col·laboració de la Fundestic amb la UIB en la creació, l’ordenació i la gestió de continguts audiovisuals i multimèdia per a la distribució multiplataform en TV IP (mitjançant un canal propi de la UIB), en web TV, TV mòbil, així com la producció editorial multimèdia.
C. Trobades, seminaris i fòrums de desenvolupament de think tank en creació i innovació audiovisual i multimèdia.
D. Recopilació i difusió del treball de recerca dut a terme per la UIB sobre Can Martí Feliu, on s’ubica la seu de la fundació, qualificat com a bé d’interès cultural.

TERCERA. La cooperació projectada ha de ser desenvolupada per totes dues parts en el marc d’aquest conveni i orientada a les necessitats operacionals i pressupostàries d’aquestes.

Les activitats recollides en l’acord segon han de ser objecte d’acords específics, que seran considerats annexos d’aquest instrument, en què es precisarà la descripció, els objectius, les activitats, les propostes, les unitats responsables, els recursos tècnics, financers i humans, els procediments i línies generals per executar-los, els terminis i els horaris, les obligacions de les parts i, en general, totes les estipulacions necessàries per a una realització correcta.

QUARTA. Per a la consecució dels objectius d’aquest conveni, les parts es comprometen a dotar-los econòmicament, d’acord amb les seves possibilitats, i a procurar suports financers extrapressupostaris de caràcter públic o privat, nacional o internacional.

CINQUENA. Les parts convenen que el personal seleccionat per cadascuna per a la realització de l’objecte matèria d’aquest conveni s’entendrà relacionat exclusivament amb la que el va col·locar; per tant, assumiran la responsabilitat per aquest concepte i en cap cas no seran considerats patrons solidaris o substituts.

SISENA. La propietat intel·lectual que derivi dels treballs realitzats amb motiu d’aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre això, i s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució d’aquests treballs.

SETENA. Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de cada institució per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients.

VUITENA. Aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys (5), comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà automàticament per períodes iguals, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra, per escrit i amb sis mesos d’antelació, la intenció de donar-lo per acabat.

Si s’hi posa fi, totes dues parts han de prendre les mesures necessàries per evitar perjudicis tant entre elles com a tercers, en el benentès que hauran de continuar les accions ja iniciades fins que les concloguin.

NOVENA. Aquest conveni és producte de la bona fe, per la qual cosa els conflictes que es presentin pel que fa a la interpretació, la formalització i el compliment els han de resoldre les parts de comú acord.

Les parts estan d’acord amb el contingut i l’abast d’aquest conveni, i el signen en quatre (04) exemplars, igualment vàlids.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Fundestic,
Juan José Fraile
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).