Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme un curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès a l’Extensió universitària d’Eivissa

Eivissa / Palma, 1 de setembre de 2010

PARTS

Marià Torres Torres, conseller executiu del Departament de Política Educativa i Cultural del Consell Insular d’Eivissa, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 3r del Decret de Presidència núm. 2007/000370, de data 11 d’octubre de 2007.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

ANTECEDENTS

  1. El Consell Insular d’Eivissa té interès a dur a terme activitats d’estiu amb l’objectiu general de brindar una oferta variada de lleure i amb contingut educatiu als joves d’Eivissa.
  2. La UIB està interessada a establir col·laboracions amb les institucions insulars per a l’organització de cursos i activitats que ampliïn l’oferta educativa de la universitat, en particular els mesos d’estiu i dirigida a estudiants preuniversitaris.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB) i el Consell Insular d’Eivissa (en endavant CIE) per dur a terme un curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès a l’exteensió universitària d’Eivissa.

Segona. El curs s’ofereix com a activitat d’estiu del CIE, que assumirà el finançament de l’activitat.

Tercera. La UIB és l’encarregada de l’organització de l’activitat (horaris, transport, despeses, adquisició de materials fungibles, etc.), de la contractació del professorat necessari per dur a terme l’activitat i de la cessió de les instal·lacions on es durà a terme l’activitat.

Quarta. El curs d’aprenentatge d’anglès s’ha dut a terme del 5 al 9 de juliol de 2010 amb el nom "Introducció a l’anglès acadèmic". L’objectiu del curs era combinar l’aprenentatge de l’anglès com a llengua acadèmica i científica amb el coneixement dels recursos de la UIB, així com la pràctica de l’anglès en diferents àmbits com són les humanitats, la tecnologia, el turisme o el món sanitari.

Cinquena. Els participants en el curs eren joves preuniversitaris o estudiants de cicles formatius de grau superior i amb edats compreses entre els 17 i els 18 anys. El nombre màxim de participants en el curs era de 30.

Sisena. En tots els fullets i materials editats per a la difusió de l’activitat, hi constaran els logotips del CIE i de la UIB.

Setena. El CIE aportarà fins a un màxim de 2.500 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 3210 45100 del pressupost per al 2010, a la UIB per a la realització del curs esmentat. Aquesta quantitat s’abonarà al compte corrent de la UIB número 2051-0151-65-1014198336, una vegada que la UIB hagi justificat la despesa realitzada en l’organització i la realització del curs mitjançant la presentació de factures o altres documents justificatius, així com una liquidació d’ingressos i despeses de l’activitat i una memòria de l’activitat.

Vuitena. La UIB es compromet a presentar aquesta justificació abans del 30 de novembre de 2010.

La UIB assumeix, així mateix, els compromisos següents:

  • Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li requereixi el CIE.
  • Comunicar al CIE la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.
  • Fer constar en la publicitat i en la informació interna o externa de l’activitat subvencionada el suport que ha rebut per part del CIE.
  • Comunicar immediatament al CIE qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del CIE per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.
  • Garantir el compliment del que estableix la normativa vigent quant a la presència i les ràtios de directors i de monitors de temps lliure en la realització de l’activitat subvencionada.

El present conveni entrarà en vigor a partir del dia que se signi i la seua vigència acabarà una vegada acomplertes les obligacions contretes per les parts en aquest document.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Pel Consell Insular d’Eivissa,
Marià Torres
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juliol de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).