Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química

Palma, 29 de juliol de 2010

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril), com a representant d’aquesta, amb domicili social a Palma, campus universitari (07122 Palma), i amb NIF 40.275.075-M, en virtut de les competències que li atorga l’article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

De l’altra, el senyor Miquel À. Pericàs i Brondo, director de la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química (d’ara endavant, ICIQ), amb domicili social a l’Avinguda Països Catalans, 16, 43007 Tarragona, i amb NIF G-43619550, en virtut de les facultats atorgades davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya senyor Juan Fco. Boisán Benito el dia 19 de setembre de 2001, amb núm. de protocol 4418.

I de l’altra, el senyor Pau J. Ballester Balaguer, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Química Orgànica, pertanyent al Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSEN

Primer. Que, com a institució de recerca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) té la voluntat de desenvolupar les seves activitats de recerca també en col·laboració amb centres privats de R+D+I sense ànim de lucre, i en concret les que es recullen en aquest conveni mitjançant l’adscripció de les activitats de recerca del seu personal docent i investigador a la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

Segon. Que la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química té la voluntat i la capacitat d’incrementar les seves activitats de recerca en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, amb la qual comparteix el seu interès en l’assignació de recursos per a la investigació en el camp de la recerca química amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell.

Tenint en compte les manifestacions anteriors, les parts implicades es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el present conveni, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present conveni de col·laboració té per objecte articular la col·laboració entre la UIB i l’ICIQ amb la finalitat que el doctor Pau J. Ballester Balaguer pugui dur a terme la seva activitat de recerca a les instal·lacions de l’ICIQ.

Segona. Durada

La durada del present conveni de col·laboració serà inicialment des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’any acadèmic 2010-2011 a la UIB. Aquesta col·laboració es prorrogarà per anys acadèmics de forma automàtica mentre subsisteixi la voluntat de les parts signatàries de continuar amb aquesta col·laboració.

No obstant això, qualsevol de les parts pot desvincular-se de l’acord si prèviament denuncia el present conveni amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què prevegi donar-lo per finalitzat.

Tercera. Obligacions de la UIB

La UIB assumirà les obligacions següents:

 1. La UIB adscriurà l’activitat de recerca del doctor Pau J. Ballester Balaguer a l’ICIQ.
 2. La UIB assignarà al doctor Pau J. Ballester Balaguer una activitat docent corresponent a l’any acadèmic d’un màxim de 15 hores de col·laboracions en activitats de postgrau que li demani el Departament de Química.
 3. La UIB es farà càrrec de pagar íntegrament les retribucions i quotes patronals del doctor Pau J. Ballester Balaguer, atesa la seva condició de personal docent i investigador de la UIB amb dedicació a temps parcial mínima, condició que no es veu afectada per aquest conveni.
 4. La producció de recerca del doctor Pau J. Ballester Balaguer serà comptabilitzada al Departament de Química de la UIB a efectes globals, independentment de l’origen del seu finançament i d’on es dugui a terme aquesta activitat. Per altra banda, aquesta producció no serà tinguda en compte a efectes de la distribució interna de recursos a la UIB.

Quarta. Situació del doctor Pau J. Ballester Balaguer

 1. La dedicació del doctor Pau J. Ballester Balaguer serà a temps parcial mínima, i no podrà demanar el pas a dedicació a temps complet en el període de vigència d’aquest conveni i mentre es mantingui la seva adscripció a l’ICIQ. En cas que es concedeixi un canvi de dedicació com a resultat de la sol·licitud corresponent, aquest només es podrà fer efectiu al començament de l’any acadèmic.
 2. El doctor Pau J. Ballester Balaguer conserva els drets que la normativa reguladora li atorga per raó de la seva condició de funcionari d’un cos docent universitari a temps parcial.
 3. Sens perjudici dels drets esmentats al paràgraf anterior, l'investigador esmentat renuncia a disposar d’espais reservats al Departament de Química de la UIB, ja sigui per a activitats de docència o d’investigació.
 4. A tota la producció científica del doctor Pau J. Ballester Balaguer, independentment de la provinença dels fons i del lloc de realització de l’activitat de recerca, s’hi farà menció expressa, en forma del nom i/o logotip, de la seva pertanyença al Departament de Química de la UIB.
 5. Per a la resta d’aspectes no especificats en aquest conveni, les relacions es regiran per la normativa general aplicable de la UIB.

Cinquena. Obligacions de l’ICIQ

L’ICIQ assumeix les obligacions següents:

 1. L’ICIQ posarà a la disposició del doctor Pau J. Ballester Balaguer uns espais, així com la corresponent dotació econòmica, perquè pugui desenvolupar la seva tasca de recerca i també, si escau, facilitar la seva disponibilitat temporal per atendre les tasques de docència que li sol·liciti el Departament de Química de la UIB, com s’estableix a la clàusula tercera, punt II.
 2. Amb l’objectiu d’enfortir la present col·laboració i de fomentar la recerca en l’àmbit de la recerca en Química a la UIB, l’ICIQ es compromet a aportar a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 7.760 euros, que serà destinada a activitats de recerca designades pel Departament de Química de la UIB.

La quantitat esmentada serà ingressada al compte corrent 2051-0151-65-1014198336 de la UIB, dins el darrer trimestre de cada any, i s’actualitzarà cada any segons les variacions de l’IPC.

Sisena. Resolució

Aquest conveni podrà ser resolt per:

 1. L'acord exprés i per escrit de les parts.
 2. La denúncia del conveni, segons els termes prevists a la clàusula segona, formulada per alguna de les parts.
 3. L'incompliment de les obligacions que corresponen a cada part.

Setena. Solucions de controvèrsies

Les parts que intervenen acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació resultant de l’execució o interpretació del present conveni o que s’hi relacioni, directament o indirecta, es resoldrà en primera instància mitjançant l’arbitratge. Els àrbitres seran tres, un el designarà la UIB, l’altre, l’ICIQ, i el tercer, els altres dos àrbitres.

Les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts signen el present conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química,
Miquel À. Pericàs
Director

Pau J. Ballester
Departament de Química

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juliol de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).