Escoltar

Convenis i acords marc

Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans de 12 de setembre de 2008

Palma / Barcelona, 29 de juliol de 2010

REUNITS

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril, pel qual es nomena rectora de la UIB (BOIB núm. 60, de 21 d’abril), com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, amb domicili a la cra. de Valldemossa km 7,5, Palma, CP 07122, i amb el NIF Q0718001A.

I de l’altra, Salvador Giner i de San Julián, president de l’Institut d’Estudis Catalans, d’acord amb l’article 20 dels Estatuts de la institució, amb domicili social al carrer del Carme 47, Barcelona, CP 08001, i amb NIF G-08674327.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes i reconeixent-se la capacitat legal necessària,

EXPOSEN

Que el dia 12 de setembre de 2008 ambdues institucions van subscriure un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir les condicions per portar a terme les tasques i els objectius que es proposi l’Institut d’Estudis Catalans mitjançant l’aportació concertada de serveis de professorat de la UIB de reconegut prestigi docent i com a investigadors.

Que en aquest mateix conveni es va designar la professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears doctora Rosa M. Calafat Vila per col·laborar en el projecte que duu a terme la Càtedra UNESCO de l’Institut d’Estudis Catalans, durant el curs acadèmic 2008-2009.

Que en data 9 de setembre de 2009 es va subscriure un acord entre ambdues institucions en virtut del qual es va prorrogar la vigència del damunt dit conveni per un termini de dos anys, és a dir, fins al 14 de setembre de 2011.

Que la clàusula quarta del damunt dit acord de 9 de setembre de 2009 preveu que la designació, si escau, del professorat de la Universitat de les Illes Balears amb dedicació temporal a l’Institut d’Estudis Catalans durant el curs acadèmic 2010-2011, s’ha de formalitzar mitjançant un acord exprés, en el qual s’ha d’especificar les condicions acordades entre ambdues entitats.

Que és voluntat d’ambdues parts designar el professorat de la Universitat de les Illes Balears amb dedicació temporal a l’IEC durant el curs acadèmic 2010-2011 i fixar-ne les condicions.

És per això que ambdues parts acorden signar aquest acord, que sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera

Atesa la bona experiència obtinguda durant el curs acadèmic 2009-2010 i la necessitat de continuar avançant en els projectes que duu a terme la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans, la rectora de la Universitat de les Illes Balears i el president de l’Institut d’Estudis Catalans designen novament la doctora Rosa M. Calafat Vila, professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, per continuar la seva col·laboració en aquest projecte durant el període d’un any, coincidint amb el curs acadèmic 2010-2011.

Segona

Amb motiu d’aquesta col·laboració concreta de la professora Calafat amb els projectes de la Càtedra UNESCO de l’Institut d’Estudis Catalans, aquesta entitat aportarà la quantitat de 17.810 euros per tal de compensar la reducció de 7 hores setmanals de docència i tutories de l’esmentada professora durant el curs 2010-2011. Aquest import serà transferit i ingressat al compte oficial de la Universitat de les Illes Balears en un sol termini, abans del 30 de gener de 2011.

Tercera

Les clàusules del conveni de data 12 de setembre de 2008 i de la pròrroga d’aquest de data 9 de setembre de 2009 que no siguin expressament modificades pel present acord, es mantindran plenament vigents.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present document en dos exemplars als llocs i en la data esmentats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l’Institut d’Estudis Catalans,
Salvador Giner
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juliol de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).