Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de marc entre la Universitat de les Illes Balears i Tratamiento Electrónico Baleares, SL

Palma, 19 de març de 2007

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Roberto Soria Villalba, en qualitat de conseller delegat de l'empresa Tratamiento Electrónico Baleares, SL, amb NIF B57214306 i domicili al carrer Licorers, 173, del Polígon Industrial de Marratxí, 07141 Marratxí.

EXPOSEN

Que entre els objectius de la Universitat de les Illes Balears (UIB) hi ha impulsar totes les activitats dirigides a incentivar la transferència de resultats científics i tècnics cap a les empreses del sector productiu i de serveis.

Que l'empresa Tratamiento Electrónico Baleares, SL (TEB) per tal d'estudiar l'aprofitament dels residus elèctrics i electrònics, està interessada en les tècniques analítiques desenvolupades o que pugui desenvolupar amb posterioritat el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient de la UIB, ja sigui dins projectes d'investigació d'algun pla nacional o de la Unió Europea.

Que atesa la coincidència bàsica pel que fa als objectius perseguits, es considera d'interès establir una via formal de col·laboració mútua amb la finalitat de realitzar actuacions conjuntes en el camp de la metodologia analítica aplicada a l'aprofitament dels residus elèctrics i electrònics i formular un marc en el qual es desenvolupin els treballs que s'hagin de realitzar.

Que en conseqüència, han decidit facilitar l'esmentada col·laboració mitjançant la firma del present acord marc, que s'estableix en virtut de les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu d'aquest acord marc és establir un marc de col·laboració entre l'empresa TEB i la UIB, amb la finalitat de promoure diverses activitats conjuntes relacionades amb el desenvolupament de mètodes analítics aplicats a l'estudi de l'aprofitament dels residus elèctrics i electrònics gestionats per a l'esmentada empresa.

Segona. Col·laboració

Les actuacions conjuntes es realitzaran amb l'aportació de recursos humans i materials de les parts firmants, d'acord amb el que s'estipuli per a cada projecte en concret, que serà objecte d'un acord específic que passarà a formar part integrant del present acord marc com a annex.

Tercera. Sistema operatiu

Per poder fer el seguiment d'aquest acord marc es nomena una comissió mixta que serà la responsable de la coordinació i de l'execució de les tasques concretes que se'n derivin.

Les propostes dels projectes que s'hagin de realitzar dins el marc d'aquest acord marc les podrà fer qualsevol de les parts, a través de la comissió mixta.

La comissió es reunirà per fer una primera anàlisi del projecte presentat i preparar una proposta detallada, que serà enviada al Rector de la UIB i al representant de l'empresa TEB, que, en darrera instància, decidiran la conveniència de realitzar-lo. En cas afirmatiu subscriuran l'acord específic corresponent el Rector de la UIB i el representant de TEB.

Quarta. Nomenament de la comissió mixta

Inicialment, es designa les persones següents:

¿ Per part de la Universitat de les Illes Balears: el professor Víctor Cerdà Martín, catedràtic de Química Analítica de la UIB.
¿ Per part de TEB: el senyor Roberto Soria Villalba, administrador únic de l'empresa.

Cinquena. Durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts expressats, les parts signen el present acord marc, en quatre exemplars, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per Tratamiento Electrónico Baleares, SL,

Roberto Soria
Administrador únic

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).