Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni general de cooperació acadèmica i cultural entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i
la Universitat de Tolima (Colòmbia)

Palma/ Ibagué, 10 d'octubre de 2006

REUNITS

D'una part, Avel·lí Blasco Esteve, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

I de l'altra, la Universitat de Tolima, representada pel seu Rector, Sr. Jesús Ramón Rivera Bulla, amb cèdula de ciutadania núm. 19.105.559.

Totes dues institucions, per acord mutu i en total conformitat amb els principis que regeixen la col·laboració entre els pobles de Colòmbia i Espanya i a fi d'acostar i augmentar les relacions científiques, culturals i educatives entre tots dos Centres d'Educació Superior, per al suport recíproc en l'elevació de la qualitat del procés docent educatiu, la formació d'especialistes altament qualificats i el treball cientificotècnic, acorden establir un conveni de cooperació acadèmica i cultural, segons les declaracions i clàusules següents:

DECLAREN

Que tots dos Centres d'Educació Superior manifesten la seva voluntat de donar-se suport mutu per al millor acompliment dels seus objectius.

Atesa l'anterior declaració, els paràmetres dins dels quals es desenvolupa aquest conveni es determinen segons les clàusules següents, dins de l'esperit de col·laboració i bona fe en l'enteniment de les parts que el subscriuen.

CLÀUSULES

Primera . Objectius del conveni. Ambdues institucions emprenen una relació de treball en el desenvolupament dels plans d'estudis, nivells acadèmics i investigacions conjuntes en les esferes, les disciplines i els temes que siguin d'interès mutu.

Segona . Les esferes de col·laboració assenyalades a la clàusula precedent requereixen l'elaboració del programa de treball corresponent, on apareixen els responsables del seu compliment, els objectius i les tasques que ha de dur a terme cada Centre d'Educació Superior, els seus terminis en l'acabament, les fonts i formes de finançament i l'intercanvi d'especialistes per a la conducció i l'avaluació del treball. Aquests programes de treball, un cop els han aprovat les instàncies competents de totes dues institucions, formaran part d'aquest conveni i hi inclouran la durada necessària.

Tercera . Ambdós centres desenvoluparan la cooperació educacional a través de:

  • Intercanvi de professors i estudiants per al desenvolupament de programes, conferències, investigacions científiques i estudis de postgrau.
  • Organització de seminaris, simposis i investigacions científiques conjuntes.
  • Intercanvi de plans, programes, materials d'estudi, informació cientificotècnica.
  • Elaboració d'articles científics, textos i altres materials per tal de publicar-se en les revistes especialitzades a què tingui accés cada Centre d'Educació Superior.
  • Altres formes de col·laboració que no s'expressen en aquest document i que les parts acordin.

Quarta . El mecanisme per donar seguiment als punts acordats en aquest document es duu a terme de conformitat amb el que estableix cada institució sobre això.

Cinquena . Aquest conveni té vigència a partir de la signatura. Les parts es reserven el dret de revocar-lo, avisant prèviament l'altra part amb sis mesos abans d'antelació, sense perjudici del compliment de les obligacions assumides.

Sisena . Al conveni es tenen en compte estudiants, professors i investigadors d'ambdues institucions.

En reconèixer que la col·laboració entre ambdues institucions n'incrementa el desenvolupament material, físic i intel·lectual, els representants de la Universitat de les Illes Balears d'Espanya i la Universitat de Tolima a Colòmbia afirmen, convenen i subscriuen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, i d'un sol tenor a un mateix efecte.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat de Tolima,

Jesús Ramón Rivera
Rector

Diligència

El present acord marc va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).