Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'estades de pràctiques d'estudiants de grau de la UIB o bé titulats universitaris dintre del programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació

Palma, 29 d'abril de 2010

PARTS

Per una part, la Il·lustríssima Senyora M. Guadalupe Pulido Román, regidora de l'Àrea Delegada de Funció Pública, Innovació, Desconcentració Territorial i Població, que té atribuïda la competència per delegació per Decret de Batllia número 1361, de 8 de febrer de 2010, relatiu a l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, en representació de l'Ajuntament de Palma.

Per l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

La Universitat de les Illes Balears vol potenciar la formació aplicada dels estudiants i titulats universitaris mitjançant pràctiques en entitats públiques que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, gestiona estades de pràctiques en empreses/entitats d'estudiants de grau de la UIB (convenis de cooperació educativa) i de titulats universitaris en el marc del programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació.

L'Ajuntament de Palma vol cooperar amb la formació dels estudiants i titulats universitaris de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

Establir un acord de col·laboració estable entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears per potenciar les pràctiques dels estudiants i titulats universitaris les especialitats dels quals s'adeqüin a les necessitats de l'Administració municipal.

La Universitat de les Illes Balears, per tal d'assolir aquest objectiu i mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), convocarà beques per a estudiants de grau i titulats universitaris.

Aquestes beques es convocaran en funció de les necessitats tècniques i de calendari de l'Ajuntament de Palma. Els becaris realitzaran funcions relacionades amb la seva especialitat.

SEGONA. Modalitats de beques

Beques TUO. Les beques TUO (per a titulats universitaris) tindran una durada màxima de sis mesos, prorrogable fins a un màxim de sis mesos més per acord d'ambdues parts, amb una dedicació diària de sis hores i amb un màxim de cent quaranta hores per mes.

Beques GRAU. Les beques GRAU (per a alumnes de grau de la UIB) tindran una durada màxima de 650 hores a realitzar sempre dins el curs acadèmic, amb una dedicació d'un màxim de cinc hores diàries, de dilluns a divendres (del 15 de juny al 15 de setembre el nombre màxim d'hores diàries augmenta fins a set).

TERCERA. Atribucions

Correspon a la Universitat de les Illes Balears, a través de la FUEIB, amb un criteri d'igualtat, publicitat i lliure concurrència, realitzar, d'acord amb el procediment que, si escau, s'estableixi, una preselecció de becaris i trametre-la a l'Ajuntament de Palma per fer la selecció definitiva dels becaris.

Així mateix, la Universitat de les Illes Balears, a través de la FUEIB, abonarà mensualment a cadascun dels becaris seleccionats, durant el termini de durada de les pràctiques, les quantitats que en funció de la modalitat seleccionada i el temps diari de dedicació s'expressen a continuació, o la part proporcional en els casos de durada inferior al mes:

Beques GRAU

79,60  per una hora diària

159, 20 per dues hores diàries

238,77 per tres hores diàries

318,36 per quatre hores diàries

397,95 per cinc hores diàries

477,55 per sis hores diàries (només del 15 de juny al 15 de setembre)

557,14 per set hores diàries (només del 15 de juny al 15 de setembre)

En el moment d'abonar-les, s'aplicarà una retenció del 2% a les quantitats anteriors en concepte d'IRPF.

Beques TUO

810,40  quantitat a la qual s'aplicarà una retenció del 2% en concepte d'IRPF en el moment d'abonar-la.

L'Ajuntament de Palma abonarà per a cadascuna de les beques lliurades, a l'inici de les pràctiques i en concepte de les contraprestacions derivades d'aquesta col·laboració, una quantitat equivalent a la suma, en el cas de les beques GRAU, dels imports mensuals que s'hagin d'abonar segons la seva durada i la dedicació diària, a més de la quantitat de 232 euros (IVA inclòs) en concepte de gestions diverses. I en el cas de les beques TUO, una quantitat equivalent a 868,40 euros pel nombre de mesos de la durada prevista del període de pràctiques.

Als efectes anteriors, el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Palma centralitzarà la gestió i el control del procés de selecció del personal becari i de la durada de les pràctiques, i procedirà al seu inici, una vegada comprovada la disponibilitat de crèdit suficient a la partida 09.920.00.481.00, i a ordenar l'abonament a la FUEIB de les quantitats que resultin d'acord amb la informació disponible.

QUARTA. Formalització de les pràctiques dels becaris

La determinació de les condicions particulars de les pràctiques de les persones que siguin seleccionades per realitzar-les a l'Ajuntament de Palma figurarà al document de formalització del programa de cooperació educativa, el model del qual s'adjunta com a annex a aquest conveni de col·laboració. Aquest document el signaran la persona interessada, la qual cosa implicarà l'acceptació de les dites condicions, i l'òrgan municipal que es determini, amb el vistiplau del coordinador o coordinadora de pràctiques que designi la Universitat de les Illes Balears.

D'aquest document se'n lliurarà una còpia a la persona interessada, una a la FUEIB als efectes de control, una al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Palma i una al tutor assignat en el procés de pràctiques al mateix Ajuntament.

CINQUENA. Formació dels becaris

Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del becari o becària com a tècnic professional, l'Ajuntament de Palma el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, com també sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional. Així mateix, es nomenarà un tutor/a perquè el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

SISENA. Seguiment del conveni

La coordinació i l'avaluació de la tasca del becari/ària la faran el tutor/a designat per l'Ajuntament de Palma i el coordinador/a de pràctiques que hagi designat la Universitat de les Illes Balears. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari, l'Ajuntament de Palma pot arribar a decidir la finalització de la beca.

SETENA. Lliurament de certificats

L'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears lliuraran, a petició del becari/ària, un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

VUITENA. Estatuts del becari

Els becaris ho seran de l'Ajuntament de Palma, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre ells i l'entitat pública.

NOVENA. Assegurança

L'Ajuntament de Palma cobrirà mitjançant una pòlissa d'assegurança amb cobertura mínima igual a l'assegurança escolar, els accidents que puguin tenir els becaris més grans de 28 anys durant el període de prestació de pràctiques a l'Ajuntament.

Per als becaris més joves de 28 anys no cal subscriure pòlissa d'assegurança, ja que tenen l'assegurança escolar que cobreix les contingències dels estudiants que segueixen els programes de cooperació educativa en les condicions que s'estableixen a les disposicions legals que la regulen.

DESENA. Normativa

Respecte a la resta d'aspectes de les pràctiques, seran aplicables les normatives vigents següents:

Beques TUO: Acord normatiu del Consell de Govern de la UIB del dia 3 de febrer de 2010 pel qual s'aprova el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació.

Beques GRAU: Reial decret 1497/1981, de 19 de juny , actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre , sota els criteris d'aplicació del Consell Executiu de la UIB publicats al FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002 (reformats per l' Acord executiu del dia 7 d'octubre de 2003 ).

ONZENA. Durada i pròrroga del conveni

La durada d'aquest conveni és fins al 16 d'agost de 2013, sens perjudici que a l'acabament es pugui prorrogar per mutu acord de les parts.

Durant la vigència d'aquest conveni les quantitats previstes a la clàusula tercera podran ser objecte de revisió per acord d'ambdues parts, mitjançant document de formalització que s'incorporarà, si escau, com a annex del present conveni.

Com a prova de conformitat amb totes i cascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

La regidora de l'Àrea Delegada de Funció Pública, Innovació, Desconcentració Territorial i Població,
M. Guadalupe Pulido

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de setembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).