Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Societat d'Història Natural de les Balears i les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) per a la incorporació del «Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears» a l'esmentat dipòsit

 

Palma, 16 de març de 2010

REUNITS

Per una banda, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Per l'altra, el senyor Antoni Maria Grau Jofre, president de la Societat d'Història Natural de les Balears (d'ara endavant, SHNB), amb NIF G07309503 i seu social al carrer de Margarida Xirgu, 16 baixos, 07011 Palma.

I de l'altra, el senyor Antoni Gonzàlez i Senmartí, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, amb NIF Q5856412A i seu social a Gran Capità, 2-4, Edifici Nexus, Despatx 301, Barcelona, en representació de les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).

En nom de les institucions que representen i reconeixent-se la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni,

MANIFESTEN

Primer . Que l'any 2005 el llavors Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar un dipòsit des del qual es puguin difondre en forma oberta (gratuïta) les revistes científiques, culturals i erudites catalanes per permetre'n la comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d'una interfície comuna i assegurar-ne la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l'interès general.

Segon . Que la SHNB, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements científics, tècnics i professionals, és editora del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears (ISSN 0212-260X).

Tercer . Que la UIB, com a institució ja participant a RACO, es farà responsable de la gestió i el manteniment del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears a l'esmentat dipòsit.

Quart . Que totes les parts comparteixen la voluntat d'impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels mateixos autors dels treballs, per la qual cosa

ACORDEN

Primer. Objectiu del conveni

És objectiu d'aquest conveni la inclusió dels sumaris i articles a text complet del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, al dipòsit RACO. Mitjançant aquest acord, la SHNB cedeix als promotors del dipòsit els drets que com a editora li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública dels números de la revista ja publicats o a publicar en el futur, a fi i efecte que se'n pugui fer la difusió per mitjà de l'esmentat dipòsit i de preservar-ne els continguts.

Segon. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, té eficàcia a nivell mundial i s'efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l'objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat, la SHNB autoritza la utilització del nom i la imatge de capçalera del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , així com altres elements d'identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

  1. Introduir el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, al dipòsit RACO cada vegada que n'aparegui un nou número. Aquesta introducció s'efectuarà tan aviat com sigui possible a partir de la seva distribució o comunicació.
  2. Incorporar el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de números ja publicats, fins a la data, del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, editat per la SHNB, al dipòsit RACO, en la mesura que sigui possible.
  3. Facilitar la informació de la qual disposi a la SHNB d'aspectes referits a la consulta del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears per part d'usuaris del dipòsit RACO.

Aquestes operacions es realitzaran d'acord amb els procediments establerts pel CBUC (vegeu annex 1).

La UIB nomenà les persones que s'indiquen a l'annex 2 com a representant executiu i interlocutor tècnic de RACO a la institució.

Quart. Obligacions dels promotors del dipòsit

Mitjançant la signatura del present document els promotors del dipòsit assumeixen els compromisos següents:

  1. Fer possible la presència a RACO del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se'n derivin.
  2. Assessorar la SHNB i la UIB en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l'objectiu del conveni.
  3. Respectar en tot moment les dades d'identificació del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, com a publicació d'origen dels articles i treballs que es difondran per mitjà del dipòsit.
  4. Facilitar informació regularment a la UIB d'aspectes referits a la consulta del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, per part d'usuaris del dipòsit RACO.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de dos anys. Un cop transcorregut aquest termini, s'entendrà tàcitament prorrogat per biennis successius, excepte que una de les parts notifiqui a l'altra el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d'antelació al venciment del termini.

En relació amb la difusió dels continguts, la durada de la cessió dels drets coincidirà amb la convinguda entre els autors i la SHNB.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d'aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s'inclourà mitjançant addenda als pactes d'aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Societat d'Història Natural de les Balears,
Antoni Maria Grau
President

Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,
Antoni Gonzàlez
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de gener de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

 

ANNEX 1: Indicacions tècniques que estableix el CBUC per introduir el text complet dels articles del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , editat per la SHNB, al dipòsit de RACO.

Cada revista pot donar accés al text complet dels seus articles amb una de les dues modalitats següents: descàrrega de fitxers (PDF) o enllaç URL. Amb vista a facilitar l'accés i la preservació dels articles, el CBUC recomana la primera de les dues modalitats mencionades.

Sigui quina sigui l'opció triada, prèviament a la introducció del primer sumari amb text complet, s'haurà de decidir quina de les dues opcions es farà servir i comunicar a l'oficina del CBUC. El sistema no es podrà canviar, llevat que se n'informi anticipadament el CBUC.

  • Introducció del text complet dels articles amb càrrega de fitxers . Amb aquesta modalitat, el fitxer amb text complet de l'article resideix dins el mateix dipòsit. Per cada article cal carregar un fitxer PDF. Cada fitxer ha de correspondre només a un article de la revista (que no pot ser fragmentat).

  • Introducció del text complet dels articles amb enllaç URL . Amb aquesta modalitat, el fitxer amb el text complet de l'article és extern al dipòsit. Per cada article cal fer un enllaç des del dipòsit a l'adreça URL corresponent. Aquest enllaç ha de ser de tipus absolut (http://www...). L'enllaç ha de ser estable i ha de portar directament a l'article de la font original, que pot estar en qualsevol format estàndard.

ANNEX 2: Representants nomenats per la UIB