Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i Laboratoris Sanifit, SL, per a la realització del projecte d'investigació «Desenvolupament de la plataforma per a la recerca bioinformàtica d'IC»

Palma, 22 de desembre de 2009

 

REUNITS

D'una part, la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), i, en nom seu, la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma, CP 07122, i amb el NIF Q0718001A.

I de l'altra, Laboratoris Sanifit, SL (en endavant, l'Empresa), amb CIF B57306052, amb seu a Binissalem, carrer Bonaire, núm 46, i, en nom seu, els senyors Joan Perelló Bestard i Bernat Isern Amengual, amb poders suficients per signar el present conveni.

Els representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen, en nom de les entitats respectives, el present conveni i, a l'efecte

 

EXPOSEN

Que atès que l'empresa Laboratoris Sanifit, SL, està interessada en la col·laboració del Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs del Departament de Química de la UIB per realitzar investigacions amb l'objectiu d'obtenir potencials fàrmacs amb activitat inhibidora de la cristal·lització, formalitzen el present conveni d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

PRIMERA. L'objecte del present conveni és que el Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs del Departament de Química de la UIB realitzi el projecte d'investigació «Desenvolupament de la plataforma per a la recerca bioinformàtica d'IC» per a l'empresa Laboratoris Sanifit, SL, a sol·licitud d'aquesta.

SEGONA. El director del projecte, doctor Francisco Muñoz Izquierdo, i els membres del Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs (annex I) accepten realitzar aquesta investigació a favor de l'empresa Laboratoris Sanifit, SL, en els termes i les condicions que s'expressen a les clàusules incloses en el present document.

TERCERA. El director del projecte, doctor Francisco Muñoz Izquierdo, informarà regularment l'empresa del desenvolupament dels treballs. Acabat el projecte, emetrà un informe final en què s'establiran les conclusions a les quals s'hagin arribat.

QUARTA. La durada prevista per al desenvolupament del projecte és de 6 mesos, termini que es pot renovar de mutu acord si les investigacions no donen resultats positius en aquest període i ambdues parts consideren oportú prosseguir-les.

CINQUENA. Com a contraprestació per a la realització del projecte, l'empresa es compromet a desemborsar a la UIB (Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs, per les despeses que generi el desenvolupament de la plataforma per a la recerca bioinformàtica d'IC) la quantitat de 2.000 euros, que farà efectiva al 100 per cent a la firma del present conveni. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar amb el corresponent IVA. El desemborsament d'aquesta quantitat es farà efectiu al compte corrent núm. 20510151651014198336 de Sa Nostra.

SISENA. La investigació objecte del present conveni es pot interrompre per mutu acord entre les parts que signen el conveni, o bé perquè considerin els treballs acabats abans del període marcat o bé per qualsevol altra causa.

El director del projecte entregarà a l'empresa un informe dels resultats obtinguts fins al moment de la interrupció i pot utilitzar lliurement aquests resultats, sempre que salvaguardi les condicions estipulades a les clàusules vuitena i següents.

SETENA. La UIB es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques derivades del present projecte sense el consentiment previ i per escrit de l'empresa Laboratoris Sanifit, SL. No obstant això, l'empresa és conscient de la funció de les universitats com a generadores del coneixement en forma de, entre d'altres, publicacions científiques, per la qual cosa Laboratoris Sanifit es compromet a tramitar amb la màxima eficàcia el registre de la propietat industrial, si escau, per no retardar innecessàriament la generació de publicacions científiques.

VUITENA. Tant en el cas del registre de patents com en la publicació dels resultats de la investigació, s'han de respectar els drets morals dels investigadors del Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs i del personal de l'empresa que hagin col·laborat en el projecte, en especial el dret de ser designats com a inventors o com a autors.

NOVENA. Les especials característiques del present projecte no preveuen el registre de drets de propietat industrial, si bé, una vegada desenvolupada la plataforma actual i en fases posteriors, l'empresa Laboratoris Sanifit, SL, subministrarà de forma absolutament confidencial al Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs composts (potencials fàrmacs) perquè es puguin estudiar mitjançant la plataforma desenvolupada.

En aquest cas, la propietat industrial i els drets derivats de les patents d'invenció, saber fer ( know how ) i tecnologia, en general, seran propietat de l'empresa Laboratoris Sanifit, SL.

DESENA. En cas de fabricació i explotació comercial dels resultats de la investigació, l'empresa Laboratoris Sanifit, SL, assumeix totes les responsabilitats per a les garanties donades respecte a l'objecte de la seva fabricació subministrat per ella mateixa als seus clients.

La UIB no assumeix cap responsabilitat davant tercers i és totalment aliena a litigis sobre patents i els derivats de la fabricació i explotació comercial dels resultats de la investigació, si bé els seus investigadors han de donar el suport tècnic per defensar-les.

ONZENA. L'empresa Laboratoris Sanifit, SL, i el Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia perquè la investigació pugui ser realitzada amb èxit.

DOTZENA. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contretes pel present conveni per una de les parts, faculta l'altra per rescindir-lo, i quedaran automàticament anul·lats tots els drets corresponents sobre l'objecte de la investigació.

TRETZENA. Les parts poden denunciar o modificar el present document en qualsevol moment, per mutu acord.

CATORZENA. En cas de litigi sobre la seva interpretació i aplicació, els jutjats i tribunals de Palma són els únics competents, i ambdues parts renuncien a qualsevol altre que els pugui correspondre.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, les parts firmen el present document, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Laboratoris Sanifit, SL,

 

Montserrat Casas
Rectora

Joan Perelló i Bernat Isern
Apoderats

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de desembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de febrer de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I.

Membres del Grup de Reactivitat Química i Disseny de Fàrmacs:

Dr. Francisco Muñoz Izquierdo.
Dra. Josefa Donoso Pardo
Dr. Joan Frau Munar
Dr. Joaquín Ortega Castro
Sr. David Fernández Payeras