Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Palma Pictures, TMPC, SL, per dur a terme rodatges al campus universitari

 

Palma, 7 d'octubre de 2009

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i en virtut del nomenament efectuat al Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril).

I de l'altra, el Sr. Ramón Caravaca Beteta, en nom de l'empresa Palma Pictures The Mediterranean Production Centre, SL, amb CIF B-57 382 913, com a representant legal acreditat mitjançant poder notarial de data 15 de novembre de 2007 atorgat davant notari pel senyor Alberto Ramón Herrán Navasa, i amb número de protocol 3485.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure el present conveni, i a aquest efecte,

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears disposa d'unes instal·lacions que inclouen diferents edificacions, zones d'aparcament, espais enjardinats, com també vials que els comuniquen, i que té competències per autoritzar-hi rodatges.

Que l'entitat Palma Pictures TMPC, SL, disposa de tots els permisos necessaris i la capacitació tècnica per dur a terme rodatges cinematogràfics i publicitaris.

Que ambdues parts estan interessades a establir les bases per dur a terme rodatges.

Per tot això acorden subscriure el present conveni i estableixen les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és la concessió del permís a Palma Pictures per dur a terme rodatges cinematogràfics o publicitaris a les instal·lacions del campus universitari.

Segona. Condicions generals del conveni

La UIB facilitarà l'accés a Palma Pictures per a l'execució de rodatges cinematogràfics i de publicitat.

En compensació Palma Pictures haurà d'abonar la taxa o contraprestació acordada, en funció de l'espai ocupat i el temps de rodatge.

Palma Pictures comunicarà dins el termini i en la forma escaient tota la informació del projecte de què disposi i s'adaptarà a les dates que la UIB indiqui, com també a les zones que puguin quedar obertes.

Un cop acabat el rodatge, Palma Pictures tornarà l'espai utilitzat en l'estat en què el trobà, i comunicarà qualsevol desperfecte o perjudici que s'hagi produït al responsable del manteniment de la UIB.

Tercera. Compromisos de la UIB

La UIB, per complir l'objecte descrit a la clàusula primera, es compromet a:

1. Analitzar la proposta de rodatge i aprovar-la o denegar-la, si escau, i posteriorment comunicar-ho formalment.

2. Permetre l'accés per fer fotografies de referència.

3. Autoritzar l'ús d'aquestes fotografies a la pàgina web, com també l'enviament a clients com a referència del lloc de rodatge.

4. Les peticions es tramitaran a través del Vicerectorat Primer, de Coordinació Universitària.

Quarta. Compromisos de Palma Pictures

Palma Pictures, per complir l'objecte descrit a la clàusula primera, es compromet a:

1. Comunicar amb una antelació mínima de quinze dies els plans de rodatge amb el grau de detall més gran possible.

2. Abonar les taxes o contraprestacions acordades per a l'ús de les instal·lacions, com també cobrir les despeses originades (hores extres de personal, consums elèctrics, neteja...).

3. Tenir una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els desperfectes que es puguin originar.

4. Adaptar-se a les limitacions imposades per motius d'incompatibilitat amb l'activitat universitària, que serà prioritària.

5. Establir una persona de contacte (com també un/a substitut/a), que s'encarregarà de rebre i sol·licitar la informació pertinent.

6. Col·laborar amb la UIB en les activitats tant de tipus formatius com laboral que sorgeixin durant el període de l'acord.

7. Tenir cura de les zones de rodatge, mantenint l'estat de neteja i conservació, com també garantir que l'ús d'aquestes es limita al període acordat.

8. No fer ús de la imatge de la UIB sense permís previ i per escrit, amb autorització del vicerector Primer, de Coordinació Universitària.

Cinquena. Vigència del conveni

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura. La vigència serà d'un any prorrogable automàticament, excepte sol·licitud en contra d'alguna de les parts amb una antelació de tres mesos respecte del termini convingut.

Sisena. Denúncia

Qualsevol de les parts pot renunciar al present conveni si ho comunica a l'altra part per escrit amb sis mesos d'antelació a la data en què es vol donar-lo per acabat.

Setena. Qüestions litigioses

En cas de conflicte, ambdues parts acorden sotmetre's als judicis i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de les Illes Balears, amb renúncia expressa a qualsevol altra que els pugui correspondre.

I perquè consti als efectes prevists, signen el present conveni en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas

Per Palma Pictures TMPC, SL,
Ramón Caravaca

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juliol de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).