Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'CTS Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears relatiu a les infraestructures de càlcul intensiu, emmagatzematge de dades i comunicacions

Palma, 13 de novembre de 2009

REUNITS

D'una banda,

El senyor Joaquim Tintoré Subirana, amb DNI 46220557X, que actua en representació de l'ICTS Consorci per al disseny, construcció, equipament i explotació del Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (en endavant, OceanBit), amb CIF Q-0700535-H i adreça edifici Naorte A, planta 2, porta 3, ParcBIT, carretera de Valldemossa, km 7.5. El doctor Tintoré Subirana actua en la condició de director del Consorci SOCIB, en virtut del que està establert per acord del Consell Rector de data 18 de juliol de 2008.

I de l'altra,

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

 

Les parts compareixents es reconeixen entre si capacitat jurídica suficient i poder per obligar-se en aquest conveni i, per a aquest efecte,

MANIFESTAM

PRIMER

Que el 17 de desembre de 2007 es va subscriure un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Ciència i Innovació (abans Ministeri d'Educació i Ciència) i el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la creació del Consorci OceanBit.

Que OceanBit és una infraestructura científica i tècnica singular (ICTS) orientada al disseny i implementació d'un Sistema d'observació i predicció costaner de les Illes Balears. OceanBit desenvoluparà activitats de recerca i innovació en l'àmbit de l'oceanografia operacional, i és constituït com una estructura per a l'adquisició, el processament, l'anàlisi i la disseminació d'informació multidisciplinària del medi marí, de forma sistemàtica i regular.

Que OceanBit té personal tècnic i investigador que necessita serveis TIC per al desenvolupament de les seves investigacions.

Que OceanBit està obert a les contribucions científiques i tècniques amb totes les institucions que permetin avançar en el coneixement del medi marí.

SEGON

Que la UIB, a través del Centre de Tecnologies de la Informació (UIB-CTI i superiors), ofereix a tots els membres de la Universitat serveis TIC.

Que el UIB-CTI es constitueix com un centre dedicat a facilitar l'ús de la informàtica i els serveis de xarxa a tota la comunitat universitària, i s'encarrega de facilitar la integració d'aquestes tecnologies dins la UIB pel que fa a la docència, la recerca i l'administració.

Que entre els objectius del UIB-CTI es troba fomentar, difondre i prestar serveis de càlcul intensiu i comunicacions a la comunitat investigadora de la UIB i, d'aquesta manera, contribuir mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a un increment en la competitivitat de la tasca d'investigació de la UIB.

Que la UIB, per a l'exercici de la seva comesa, pot establir convenis amb institucions públiques o privades interessades en l'àmbit de les seves funcions, així com col·laborar amb altres administracions per afavorir la utilització de sistemes de computació i de tecnologies de la informació en els sectors de R+D productius i educatius.

TERCER

Que és desig de les institucions aquí reunides la subscripció d'un conveni de col·laboració que instrumenti i reguli les seves relacions.

Per això, les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions per les quals es regirà la col·laboració entre la UIB i OceanBit per a l'ús d'equipaments de càlcul, emmagatzematge de dades i comunicacions, i col·laboracions en projectes conjunts de R+D.

SEGONA

Per a la planificació i coordinació de l'ús dels sistemes, es constitueix una comissió de seguiment que serà formada pel director d'OceanBit, pel delegat de la Rectora de la UIB per a les noves tecnologies i pel director del UIB-CTI, o per les persones que deleguin.

Seran funcions d'aquesta comissió de seguiment:

  1. Acordar els sistemes que han d'utilitzar OceanBit i UIB.
  2. Acordar els procediments tècnics i de gestió a seguir.
  3. Supervisar l'ús dels sistemes, cosa que faran els investigadors d'ambdues institucions.
  4. Resoldre qualsevol altra situació dins aquesta comissió.

En cas que la comissió ho consideri oportú, proposarà establir addendes al conveni per especificar necessitats i recursos addicionals.

TERCERA

OceanBit s'encarregarà de l'adquisició d'infraestructura computacional diversa, relacionada amb l'emmagatzematge de dades, el càlcul intensiu i altres components de suport per a aquesta infraestructura d'acord amb les seves necessitats.

QUARTA

La UIB proporcionarà l'espai i les condicions per acollir la infraestructura adquirida per OceanBit a les instal·lacions del UIB-CTI.

CINQUENA

OceanBit prepararà i condicionarà les seves instal·lacions per facilitar la connexió entre les oficines de d'OceanBit al ParcBIT i les instal·lacions del UIB-CTI al campus.

SISENA

El UIB-CTI proporcionarà el suport adequat de comunicacions a OceanBit. Per això, proporcionarà connexió entre el ParcBIT i el campus de la UIB. Així mateix, gestionarà aquesta connexió de manera que les oficines d'OceanBit al ParcBIT disposin d'una xarxa local, accés a les màquines d'OceanBit allotjades a les seves instal·lacions i connexió a Internet.

SETENA

OceanBit pot posar a disposició de la UIB la seva infraestructura de computació mentre no la utilitzin els tècnics i investigadors d'OceanBit.

VUITENA

El UIB-CTI durà a terme tasques d'administració i manteniment de l'esmentada infraestructura. A aquest efecte, la comissió de seguiment determinarà les necessitats tècniques i de personal.

NOVENA

La subscripció d'aquest conveni no comporta relació laboral contractual o de qualsevol altre tipus entre els professionals que hagin de desenvolupar les activitats i les institucions que el signen, de tal manera que hom no els pot exigir cap responsabilitat, indirecta ni subsidiària, pels actes o fets produïts en el desenvolupament d'aquest.

DESENA

El present conveni té una vigència de dos anys a partir de la seva signatura, prorrogable per períodes iguals si no hi ha denúncia expressa de qualsevol de les parts, comunicada amb una antelació de tres mesos.

ONZENA

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni, seran resoltes en primera instància per la comissió mixta paritària. Els conflictes que puguin sorgir entre les parts i no puguin ser resolts a la comissió mixta, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

En senyal de conformitat, signam aquest conveni de col·laboració en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats al començament.

Per OceanBit
El director, Joaquim Tintoré

Per la UIB
La Rectora, Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).