Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Revista Bellpuig i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme la creació de la Col·lecció Digital Revista Bellpuig

Palma, 13 de novembre de 2009

REUNITS

D'una part, el president de la Fundació Revista Bellpuig, Guillem Bisquerra Ferragut, amb DNI 41290031-V, com a representant d'aquesta d'acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l'article 18, i de l'altra, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

  Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent:

  ACORD

  Primer. Objectius

  La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

  La Fundació Revista Bellpuig té un fons documental, tant en format paper com en format digital, format per tots els números publicats de la revista Bellpuig des de la seva creació l'any 1960, i en vol dur a terme la digitalització, publicació i actualització permanent a la col·lecció digital Revista Bellpuig, que formarà part de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears, per facilitar-ne l'ús i consulta i, alhora, preservar digitalment les seves publicacions.

  La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

  Segon. Tipus de cooperació

  Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, la Fundació Revista Bellpuig i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

   Tercer. Equip de treball

   La realització d'aquests treballs serà coordinada pel president de la Fundació Revista Bellpuig i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs poden sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

   Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

    Quart. Compromisos

    La UIB es compromet a:

    1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Revista Bellpuig, la totalitat de números de la revista editats al llarg dels primers 50 anys de la seva publicació i corresponents al període 1960-2010.

    2. Entregar una còpia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD a la Fundació Revista Bellpuig, a partir de la qual se'n pugui fer una edició en CD o DVD.

    3. Publicar la col·lecció digital Revista Bellpuig a la plataforma de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa.

    La Fundació Revista Bellpuig es compromet a:

    1. Aportar a la UIB un exemplar original, en paper o digital, de totes les publicacions que s'hagin d'incloure a la col·lecció.

    2. La còpia digital complirà amb les especificacions tècniques recomanades pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB quant a:

    • Format i nomenclatura d'arxius
    • Estructura de directoris

    3. Abonar a la UIB, una vegada presentada la factura, la quantitat de 12.300 euros (que inclou els possibles imposts).

    4. Fer cessió a la UIB dels drets d'explotació: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de tots els documents digitals producte d'aquest conveni, d'acord amb l'article 43 de la Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. Per tal que la UIB pugui publicar a la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears els documents fruit d'aquest conveni, així com preservar-los digitalment.

    5. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

    Cinquè. Vigència i durada

    El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de 12 mesos.

    Per la Fundació Revista Bellpuig,
    Guillem Bisquerra
    President

    Per la Universitat de les Illes Balears,
    Montserrat Casas
    Rectora

    Diligència

    El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009 de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).