Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el CEDRE (Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux) i la Universitat de les Illes Balears

D'una banda ,

El Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux, associació regida per la Llei de 1901, SIRET núm. 31542914200039, d'ara endavant anomenada Cedre , l'adreça del qual és 715 Rue Alain Colas, CS 41836, 29218 BREST Cedex 2, i representada pel director Gilbert Le Lann.

I, de l'altra ,

La Universitat de les Illes Balears, representada per la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat.

Article 1. Objecte del conveni

Aquest conveni, que s'inscriu dins el marc de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural , signat entre el Cedre i la Universitat de les Illes Balears el dia 29 de juliol de 2008, té per objecte definir les modalitats del conveni particular respecte a la presència al Cedre del senyor David Lindo Atichati , doctorand del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears. La seva estada al Cedre s'emmarca en l'execució del segon any de tesi. Aquest conveni està emparat en el paràgraf segon, «Tipus de cooperació» , detallat en les bases generals de l'acord, punt 8 .

El doctorand duu a terme les tasques en el si del servei Suivi des Pollutions, sota la responsabilitat jeràrquica i el marc científic del senyor Loïc Kerambrun.

Nom i cognom de l'estudiant : David Lindo Atichati

Formació : Ph D Departament de Química i Medi Ambient

Títol de la tesi doctoral : « Mesures de prevenci ó i lluita contra la contaminaci ó en les operacions de càrrega, descàrrega i manipulaci ó d'hidrocarburs en alta mar i en els ports. Gestió de marees negres a les Balears»

Article 2. Durada del conveni

Aquest conveni té una durada de 12 mesos, de l'1 de setembre de 2008 a l'1 de setembre de 2009.

Article 3. Estatut del doctorand i remuneració

El doctorand és titular d'una beca d'estudis de la Fundació "la Caixa", per la qual cosa no percebrà un salari de part del Cedre, ja que el Cedre és un laboratori d'acollida. El Cedre podrà concedir, tanmateix, una indemnització desfiscalitzada de 368 ¿ el mes com a contribució a les despeses de desplaçament.

Article 4. Obligacions del doctorand

4.1. Obligacions generals

El doctorand està sota l'autoritat del director del Cedre i s'ha d'atenir al reglament intern de l'establiment. Queda així sotmès al conjunt de regles de funcionament, especialment en matèria d'horaris (aplicació de les 35 hores setmanals), de disciplina, d'higiene i de seguretat. En el cas que incompleixi les regles relatives a l'organització del treball i la disciplina, el director del Cedre es reserva el dret a posar en marxa les sancions previstes pel reglament interior de personal, després d'haver-ne informat, per escrit, la rectora de la Universitat.

El doctorand es compromet a efectuar els treballs conforme a les instruccions que li donarà el responsable corresponent del Cedre.

4.2. Obligacions de confidencialitat i discreció

El doctorand es compromet a respectar les obligacions de confidencialitat vis-a-vis de tercers, pel que fa a tota la informació, els resultats o els documents dels quals tingui coneixement en el marc de l'exercici de les activitats que dugui a terme al Cedre.

D'altra banda, no podrà comunicar, sota cap forma possible, cap document ni cap informació que no s'hagi fet pública sense l'autorització del director del Cedre.

A cada moment es mantindran les obligacions de secret i de confidencialitat esmentades anteriorment, per tal que les informacions o els resultats no siguin de domini públic.

Article 5. Memòria o informe de l'estada

El doctorand haurà de redactar una memòria o un informe quan acabi l'estada al Cedre, a fi de concloure l'any de tesi.

Article 6. Cobertura social

El doctorand es compromet a lliurar al Cedre una còpia de l'acreditació de becari.

El doctorand haurà d'advertir el responsable de qualsevol incident durant tot el temps que estigui al Cedre (malaltia, accident, etc.). En cas d'accident laboral, el Cedre es compromet a informar immediatament la rectora de la Universitat de les Illes Balears amb la finalitat que ella dugui a terme les declaracions reglamentàries.

Article 7. Assegurança de responsabilitat civil

El doctorand ha d'haver subscrit obligatòriament una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil amb un organisme assegurador d'elecció seva (certificat tramès adjunt a aquest conveni). Quan el doctorand utilitzi, per necessitat de la seva activitat, el vehicle propi, únicament estarà cobert per l'assegurança que ell mateix hagi subscrit; el doctorand ha de comunicar a la companyia d'assegurances corresponent la utilització que faci del vehicle. El Cedre podrà posar, ocasionalment, un vehicle a disposició del doctorand, i haurà de procurar que la pòlissa d'assegurança el cobreixi.

Article 8. Suspensió del conveni

Cada una de les parts podrà suspendre aquest conveni mitjançant un preavís d'un mes.

Article 9. Interpretació i execució

En el cas de dificultats sobre la interpretació o sobre l'execució d'aquest conveni, les parts s'esforçaran per resoldre les diferències de manera amistosa.

Llegit i aprovat
Pel director,

El responsable del Departament de Lluita i Mitjans de Lluita del Cedre,

Firma :

 

 

Data: 02.04.2009

Llegit i aprovat
Pel doctorand,

 

 

Firma :

 

 

Data: 19.05.2009

Llegit i aprovat
Per la rectora de la Universitat,

Firma :

 

 

Data: 24.03.2009

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).