Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de confidencialitat en relació amb les dades de la targeta intermodal del Consorci de Transports de Mallorca

Palma, 18 de maig de 2009

PARTS

La directora gerent del Consorci de Transports de Mallorca (d'ara endavant CTM), Sra. Immaculada Salamanca Rosselló, facultada pel Consell d'Administració d'acord amb el que disposen els articles 14 i 21 de la Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del CTM, i els articles 18 i 28 del Decret 12/2007, de 23 de febrer, d'aprovació dels Estatuts del CTM.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, (d'ara endavant UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

 1. El CTM, creat per la Llei 8/2006, de 14 de juny, es constitueix com a entitat pública subjecta a dret privat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i independent dels seus membres i amb plena capacitat d'obrar per acomplir les seves finalitats.
 2. Atesa la disposició addicional segona de la Llei de creació, es van aprovar els Estatuts de l'ens, mitjançant Decret 12/2007, de 23 de febrer, d'aprovació dels Estatuts del CTM.

 3. Actualment el Consorci està integrat per la comunitat autònoma de les Illes Balears ¿mitjançant la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori¿ i SFM; segons el que disposen la seva Llei de creació i els Estatuts, el Consorci pot ampliar la seva composició amb la incorporació d'altres administracions i entitats públiques o privades.
 4. El CTM, d'acord amb la seva norma fundacional, es va constituir amb la finalitat d'articular la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions i els ens públics i privats que s'hi adhereixin per exercir de manera conjunta i coordinada les competències que els corresponguin en matèria d'ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers.

 5. El Pla Director Sectorial de Transport de les Illes Balears atorga preponderància especial a la construcció d'un vertader sistema de transferències intermodals a les Balears, les claus de les quals són la integració dels itineraris multimodals en serveis unificats, la ubicació i funcionalitat de les infraestructures de transbord, la coordinació i fiabilitat dels horaris i la informació al públic.
 6. Per a la consecució d'aquests objectius, el CTM duu a terme el procés d'integració tarifària (sistema tarifari integrat), dins el qual s'han dut a terme diferents actuacions, com ara el subministrament d'un sistema de venda i validació (SVV) per a les concessions dels serveis regulars permanents de viatgers per carretera de Mallorca, basat en la targeta xip sense contacte, i la posada en marxa de la targeta intermodal per als trajectes combinats del tren i bus + tren (llançadora), exercint d'aquesta forma la funció d'elaborar, aprovar, implantar i gestionar un marc tarifari comú per a la prestació dels serveis de transport públic regular de viatgers, segons el que estableix l'article 10 apartat f) del decret d'aprovació dels Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca.

 7. La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).
 8. La UIB està interessada a rebre la informació relativa a la targeta intermodal del CTM, amb l'objectiu de realitzar la seva pròpia targeta i amb vista a una possible integració futura dins el Consorci, per la qual cosa és convenient que ambdues targetes es puguin compatibilitzar en el futur.

En aquest sentit, el CTM entregarà a la UIB la informació referent al mapa de memòria de la targeta intermodal, amb la finalitat expressada.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest acord, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte de l'acord és establir el deure de confidencialitat que ha de mantenir la UIB, a través de l'usuari responsable, en relació amb les dades del mapa de memòria de la targeta intermodal, cedides pel CTM, o amb qualsevol altra dada addicional relacionada amb aquest títol de transport.

2. Definicions

Als efectes d'aquest contracte s'entén per:

 1. Targeta intermodal: títol de transport del sistema tarifari integrat, titularitat del Consorci de Transports de Mallorca.
 2. Mapa de memòria: document que mostra la funció de cada posició de memòria.
 3. Informació confidencial: tota aquella informació referent a les dades de la Targeta Intermodal que proporcioni el CTM.
 4. Usuari responsable: aquella persona o persones que tinguin accés a les dades del mapa de memòria de la Targeta Intermodal o a qualsevol altra informació d'aquesta.

3. Confidencialitat

Els termes del present acord, així com tota la informació que la UIB adquireixi en virtut de la cessió de dades, estan classificats "d'ús intern" i tenen naturalesa confidencial. Per tant, la UIB no podrà revelar, comunicar, difondre distribuir ni emmagatzemar les dades confidencials, ni en tot ni en part, ni transformar-les, ni aplicar-les a cap altra destinació que les previstes en aquest acord, ni per si mateixa ni per tercers, sense previ consentiment del CTM, amb excepció de les comunicacions realitzades als assessors financers i/o jurídics i de les que s'efectuïn dins el compliment d'obligacions legals o demandes d'informació efectuades per les autoritats administratives o judicials competents.

Igualment la UIB serà responsable que els seus directius, empleats, subcontractistes, proveïdors i consultors i, en general, totes les persones que tinguin accés a la informació confidencial, respectin la confidencialitat de la informació, així com els danys i perjudicis derivats del mal ús o revelació d'aquesta.

4. Obligacions

La UIB es compromet a:

 1. Considerar tota la informació que li faciliti el CTM, independentment de la naturalesa d'aquesta, com a confidencial i a no revelar-la a tercers sense consentiment previ i per escrit del CTM, excepte en aquells casos que ho requereixi legalment l'autoritat competent. En aquests casos l'usuari responsable informarà el CTM prèviament a la difusió de la informació del requeriment i de la manera de dur-ho a terme i cooperarà amb qualsevol petició del CTM de sol·licitar un tracte confidencial per a aquella informació o una ordre de protecció o el seu equivalent contra aquesta difusió.
 2. No comunicar la informació ni permetre-hi l'accés a tercers, llevat de l'usuari responsable.
 3. Iniciar el tracte de confidencialitat en el moment que el CTM comenci el seu primer contacte amb l'usuari responsable, per qualsevol mitjà de comunicació.
 4. La UIB identificarà l'usuari responsable de la informació confidencial, el qual haurà d'informar sobre tots els aspectes de la confidencialitat.

La UIB haurà de sol·licitar per escrit la realització de qualsevol tractament addicional que excedeixi el que es deriva de la cessió de les dades confidencials.

5. Exempcions

Queda exempta d'aquest acord de confidencialitat qualsevol informació sobre la targeta intermodal que sigui pública o que s'hagi obtingut d'una altra forma que no sigui a través del CTM.

6. Mesures de seguretat

La UIB es compromet a adoptar, actualitzar i mantenir les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de la informació procedent del CTM a la qual tingui accés, i n'impedirà qualsevol alteració, pèrdua, tractament i processament o l'accés no autoritzat. Aquesta obligació es desenvoluparà de conformitat amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscs als quals estiguin exposades, provinguin de l'acció humana o del mitjà físic natural.

7. Durada

El present acord començarà a vigir des del dia de la signatura, sense perjudici del que disposa la clàusula 4.c).

8. Jurisdicció

Els jutjats de Palma són la jurisdicció competent per resoldre qualsevol discrepància o diferència derivada de la interpretació o el compliment d'aquest acord.

 

Com a prova de conformitat, signam aquest acord de confidencialitat en dos exemplars.

Pel CTM,
Per la UIB,

Immaculada Salamanca
Directora gerent

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).