Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'IES Sa Colomina d'Eivissa per a l'ús de les instal·lacions i els equipaments del centre

Palma, 29 de març de 2009

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segon el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Antònia Cardona Benítez, amb DNI núm. 41446236-Y, directora de l'IES Sa Colomina d'Eivissa.

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer . La UIB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, durà a terme a Eivissa el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP) durant l'any acadèmic 2008-2009.

Segon . Per a la impartició d'aquest programa i atès el volum d'alumnat inscrit, la UIB no disposa de prou espai a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

I com a resultat d'aquests antecedents, estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer . L'IES Sa Colomina aportarà les instal·lacions i l'equipament on es durà a terme el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP) i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon . La UIB, per part seva, aporta la quantitat de 2.000 (dos mil) euros per cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer . El pagament es farà quan acabi l'esmentada acció formativa.

Quart . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'IES Sa Colomina,

Montserrat Casas
Rectora

Antònia Cardona
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de març de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).