Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració científica entre la Universitat de les Illes Balears, el Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" i l'Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Palma / Firenze, 21 de gener de 2009

1- DENOMINACIÓ DE LES PARTS

La Universitat de les Illes Balears, en endavant anomenada UIB, amb seu a Palma, Cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma (Illes Balears), representada per la Rectora, Montserrat Casas Ametller.

Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche , en endavant anomenat IFAC-CNR, amb seu a Sesto Fiorentino (província de Florència, Itàlia), Via Madonna del Piano, 10, representat pel Directo, Dr. Renzo SALIMBENI.

Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche , en endavant anomenat ICVBC-CNR, amb seu a Sesto Fiorentino (Florència), Via Madonna del Piano, 10, representat pel Director, Prof. Piero FREDIANI.

  2- ATÈS

  • Que la UIB des de fa temps desenvolupa activitats de recerca relacionades amb l'estudi de la Conservació del Patrimoni Artístic;
  • Que l'IFAC-CNR des de fa molts d'anys treballa en el sector de l'espectroscòpia aplicada a l'examen d'obres d'art i de la recerca i el desenvolupament d'instruments de detecció òptica d'imatges multiespectrals per a diagnòstic no invasiu;
  • Que l'ICVBC-CNR des de fa molts d'anys treballa en l'entorn de la conservació del Béns Culturals amb especial referència a la caracterització dels materials i de les seves alteracions i degradacions, a l'avaluació de noves tecnologies i síntesis de materials per a la conservació i el desenvolupament de criteris innovadors de disseny i realització d'intervencions de conservació;

  VIST

  • L'interès que la UIB, l'IFAC-CNR i l'ICVBC-CNR han manifestat envers el desenvolupament de noves tecnologies analítiques per a la caracterització dels materials de les obres d'art, sigui com a eina de diagnòstic per a l'estudi i el coneixement de les obres, com a ajuda en els processos de restauració, i, finalment, com a eina d'avaluació i de control de l'estat de conservació;
  • L'interès de les parts a participar en propostes de projectes finançats per institucions regionals, nacionals o comunitàries,

  PER TOT AIXÒ, S'ACORDA I ESTIPULA EL QUE SEGUEIX

  Art. 1

  El present acord es refereix a les activitats d'investigació dirigides a l'estudi, l'experimentació i l'afinament d'eines i metodologies d'anàlisi (invasives i no invasives), al desenvolupament de prototips d'instruments per al diagnòstic, la restauració i la conservació d'obres d'art i la síntesi i l'avaluació de materials per a la conservació.

  Art. 2

  Cada part es farà càrrec autònomament de les pròpies despeses.

  Art. 3

  La UIB nomena responsable de la col·laboració la Dra. Mercè Gambús.

  L'IFAC-CNR nomena responsable de la col·laboració el Dr. Marcello Picollo.

  L'ICVBC-CNR nomena responsable de la col·laboració la Dra. Susanna Bracci.

  El fet d'haver de substituir un dels encarregats de la col·laboració haurà de ser comunicat i aprovat per l'altra part.

  Art. 4

  L'IFAC-CNR i l'ICVBC-CNR permeten al personal de la UIB emprar les metodologies aprestades i els instruments amb la finalitat de l'avaluació de les prestacions o per a casos estudi del seu interès, segons acords específics que s'hauran de precisar expressament. La UIB permet als investigadors, als tècnics, als estudiants col·laboradors i als col·laboradors de l'IFAC-CNR i de l'ICVBC-CNR el lliure accés als seus edificis perquè puguin desenvolupar investigacions i l'afinament d'instruments segons les activitats comunes concordades.

  Anàlogament, l'IFAC-CNR i l'ICVBC-CNR permeten als investigadors, doctorands i col·laboradors de la UIB el lliure accés als seus laboratoris. No obstant això, el dit accés està sempre limitat a les activitats comunes concordades.

  Des del punt de vista dels infortunis, cadascuna de les parts garanteix la cobertura d'assegurança contra els infortunis i per responsabilitat civil del propi personal dedicat a les activitats objecte del present conveni, i dels estudiants que podrien tenir accés als edificis i els laboratoris de l'altra part.

  Art. 5

  A l'efecte de garantir la tutela de la salut i de la seguretat del personal UIB i de les persones equiparades, i d'aquell de l'IFAC-CNR i de l'ICVBC-CNR que, amb motiu de l'activitat específicament desenvolupada, en edificis de l'IFAC-CNR, de l'ICVBC-CNR i de la UIB, respectivament, es veuen exposats a riscs, les parts concorden, que quan el personal de cada una les parts es desplaça a les instal·lacions de l'altra part per assistir a les activitats de col·laboració, al patró de la seu rebedora assegura l'abans esmentat personal, exclusivament per les activitats realitzades als seus edificis i als espais de la seva titularitat, les mesures generals i específiques per a la protecció de la salut dels treballadors, incloent-hi el control sanitari segons els riscs específics detectats, i els ulteriors requeriments que la legislació vigent en matèria de prevenció, seguretat i tutela de la salut atribueix al patró.

  El personal UIB i les persones equiparades, i també el personal IFAC-CNR i ICVBC-CNR, han d'observar les disposicions en matèria de prevenció, seguretat i tutela de la salut dels treballadors impartides per la institució rebedora.

  Art. 6

  Els resultats de les activitats d'investigació romandran propietat comuna de les Parts i la seva utilització serà lliure en revistes o convenis científics del sector, amb acord previ entre les parts i amb l'obligació d'esmentar, en les eventuals publicacions, que aquests són el resultat de la col·laboració entre les Parts.

  L'eventual petició de patent per tal de cobrir els resultats aconseguits en comú serà objecte d'un acord separat entre les parts; en aquest cas, les eventuals publicacions seran subordinades al compliment de tots els procediments aptes per a la protecció de les patents en qüestió.

  Les parts es comprometen a no utilitzar el nom i/o el logotip de l'altra part sense específics acords mutus.

  Art. 7

  La UIB, l'IFAC-CNR i l'ICVBC-CNR podran sotmetre propostes de finançament de projectes d'investigació a institucions regionals, nacionals o comunitàries, constituint-se eventualment com a consorci d'investigació.

  Art. 8

  El present acord començarà a ser vigent a partir de la data de la subscripció de totes les parts, té durada d'un any i podrà ésser tàcitament renovat d'any en any.

  El present acord durarà fins que no n'hagi demanat explícitament la suspensió una de les parts. Podrà, en canvi, ser suspès en qualsevol moment, amb preavís d'almenys trenta dies.

  Art. 9

  La UIB, l'IFAC-CNR i l'ICVBC-CNR es fan responsables del tractament, la difusió i la comunicació de les dades personals relacionades amb aquest conveni en el marc de la consecució de les pròpies finalitats institucionals i d'allò que preveu la normativa que resulti d'aplicació en cada cas.

  Art. 10

  Per a qualsevol controvèrsia que pugui resultar de l'execució del present conveni, és competent per decidir el tribunal competent del territori.

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en sis exemplars, tres en català i tres en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

  Per la Universitat de les Illes Balears
  Per l'IFAC-CNR,

  Montserrat Casas
  Rectora

  Renzo SALIMBENI
  Direttore

  Per l'ICVBC-CNR

  Piero FREDIANI
  Direttore

  Diligència

  El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de desembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).