Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme la creació d'una col·lecció digital de publicacions de premsa forana

Palma, 14 de novembre de 2008

REUNITS

D'una part, el president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, senyor Gabriel Mercè Frontera, amb DNI 43072487-L, com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l'article 24, i de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Antecedents

Mitjançant un conveni anterior entre la UIB i l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, signat el dia 10 de novembre de 2006, es va dur a terme la digitalització d'una part important del fons de l'hemeroteca d'aquesta associació, format per 515 volums enquadernats, que contenen un total aproximadament de 271.300 pàgines, corresponents a 10.139 números de 82 revistes diferents.

Un cop acabada aquesta tasca, per tal de poder fer accessible aquesta documentació, s'ha decidit la creació d'una col·lecció digital que n'organitzi amb criteris bibliogràfics els continguts i els prepari per ser consultats a través d'Internet mitjançant una plataforma homologada.

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, disposa dels mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de col·leccions i biblioteques digitals.

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca té un fons documental format per les diverses col·leccions de publicacions periòdiques dels seus associats, del qual ha dut a terme la digitalització d'una part important, i vol crear una col·lecció digital per tal de facilitar-ne l'ús i la consulta.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per poder facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i ateses l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada pel president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs poden demanar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

1. Crear una col·lecció digital de la part del fons de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca que ha estat digitalitzada (unes 271.000 pàgines, corresponents a 10.139 números de 82 revistes) sobre el programari Greenstone Digital Library.

Aquesta col·lecció permetrà:

  • Realitzar cerques a text complet en tot el conjunt de revistes.
  • Navegar a través de llistats per les diferents revistes classificades alfabèticament, per any de publicació i municipi d'origen, fins a arribar al número que es desitja.
  • Realitzar cerques avançades combinant diversos factors.

2. Allotjar aquesta col·lecció al servidor de la Biblioteca Digital de la UIB.

3. Publicar la col·lecció de manera que pugui ser consultada lliurement a través d'Internet.

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca es compromet a:

  1. Aportar els arxius digitals de les revistes que té digitalitzades a la UIB.
  2. Abonar a la UIB, presentada prèviament la factura, la quantitat de 27.600 euros, corresponent a les despeses necessàries per dur a terme aquest treball.
  3. Autoritzar la UIB a incloure els documents digitals, producte d'aquest projecte, a la seva biblioteca digital.
  4. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de vint mesos.

Per l'Associació de Premsa Forana de Mallorca,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Gabriel Mercè
President
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).