Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 21 de juny de 2007

REUNITS

La senyora Montserrat Casas Ametller, major d'edat, amb DNI núm. 40 275 075-M, amb domicili professional al campus universitari, Son Lledó, carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma.

El senyor Joan Puigdorfila Villalonga, major d'edat, amb DNI 41 318 358-P, amb domicili al carrer de Tomàs Vila, 12, 5è, Palma.

 

INTERVENEN

La senyora Montserrat Casas, en representació de la Universitat de les Illes Balears ¿d'ara endavant, UIB¿, com a Rectora d'aquesta, en ús de les competències que li confereixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU) (BOE núm. 307, de 24 de desembre), i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats mitjançant el Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

El senyor Joan Puigdorfila Villalonga, en nom i dret propis.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar el present document.

 

EXPOSEN

I. Que el Reial decret 2405/1986, de 10 d'octubre (BOE núm. 279, de 21 de novembre) declara la urgència de l'ocupació dels terrenys necessaris per a la construcció de la Universitat de les Illes Balears a Palma.

La indicada expropiació afectava, segons l'article 1 del reial decret esmentat, la parcel·la següent: «Número 2. A) Polígono 10. Parcela 6, conocida como "Son Lladó", propiedad de don Felipe, don Juan, doña Carmen, doña Margarita y doña Isabel Puigorfila Villalonga [...]». La finca indicada figurava inscrita en el Registre de la Propietat de Palma, tom 2.276, llibre 380, foli 188, finca núm. 14.346 (després finca núm. 19.980).

II. Que el dia 1 d'octubre de 1987 va tenir lloc l'acta d'ocupació de la finca que ens ocupa. En aquesta finca la Universitat de les Illes Balears hi va trobar una documentació que s'ha anomenat «Papers de Son Lledó». Aquesta documentació és integrada per documents de caire particular, com és ara correspondència, comptes, i altres, corresponents als segles XVII, XVIII i XIX, i també algun document del segle XX.

Els «Papers de Son Lledó» es conserven des de l'any 1990 a l'Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.

III. Que el senyor Joan Puigdorfila Villalonga és el legítim propietari, a tots els efectes, de l'arxiu familiar dels Puigdorfila, família vinculada antigament a la finca Son Lledó, com ho ha acreditat documentalment mitjançant:

  1. Còpia de l'escriptura de manifestació, acceptació i adjudicació d'herència atorgada el dia 29 de novembre de 2002 davant el notari de Palma Álvaro Delgado Truyols, núm. de protocol 5542.

b) Còpia de l'acta realitzada per la notària de Binissalem María del Carmen de la Iglesia y Velasco el dia 15 de novembre de 2004, núm. de protocol 1677, en la qual es deixa constància que a la finca Masnou o Maynou es troba l'arxiu familiar dels Puigdorfila.

IV. Que la Universitat de les Illes Balears i el senyor Joan Puigdorfila Villalonga estan conformes a formalitzar el present acord, per tal que la documentació que integra l'arxiu familiar quedi unificada, preservant la integritat de la col·lecció documental indicada, i la Universitat de les Illes Balears pugui continuar gaudint de la part de l'arxiu familiar dels Puigdorfila que té en poder seu i difondre-la, sens perjudici que en el futur la totalitat de la col·lecció documental familiar pugui estar a l'abast de la comunitat científica.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar el present document, que es regirà pels següents

 

PACTES

Primer . La Universitat de les Illes Balears lliura en aquest acte al senyor Joan Puigdorfila Villalonga els documents originals que constitueixen una part de l'arxiu familiar dels Puigdorfila corresponent al període que comença aproximadament l'any 1700 en endavant, conegut com a «Papers de Son Lledó» (annex).

Segon . Vist el contingut històric i interès cultural dels «Papers de Son Lledó», la Universitat de les Illes Balears es queda una còpia del «Papers de Son Lledó» ( tipus digital ), per tal que puguin ser difosos dins l'àmbit acadèmic i científic de la Universitat de les Illes Balears.

Les despeses de la realització de la còpia esmentada seran a càrrec del senyor Joan Puigdorfila Villalonga, les quals són quantificades en tres mil euros (3.000 ¿), quantitat que s'abonarà al compte corrent de la UIB: 2051 0151 65 1014198336.

Tercer . La difusió d'una còpia digital dels «Papers de Son Lledó» que pugui fer la UIB sempre es realitzarà sense finalitat lucrativa i amb un marcat caràcter cultural i/o científic.

Quart . Queda prohibida qualsevol deformació, modificació, transformació o alteració, en relació amb els originals, dels documents integrats en la còpia digital dels «Papers de Son Lledó».

Cinquè . La còpia digital dels «Papers de Son Lledó» hauran d'estar integrats en el fons de l'Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, arxiu que té com a funcions específiques les de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació històrica propietat de la Universitat, com també facilitar la consulta, l'accessibilitat i la reproducció del fons històric, sens perjudici de qualsevol decisió futura de caire organitzatiu que pugui adoptar la UIB.

Sisè . La UIB podrà, sense necessitat d'autorització prèvia del propietari de l'arxiu familiar dels Puigdorfila, realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal de facilitar l'accés i la consulta de la còpia digital dels «Papers de Son Lledó», respectant sempre les limitacions i les condicions d'accés i de consulta establertes legament.

Setè . Les dues parts iniciaran converses perquè la Universitat de les Illes Balears pugui dur a terme la classificació de la resta de l'arxiu de la família Puigdorfila, per tal que en el futur la Universitat pugui posar a l'abast dels investigadors tot l'arxiu esmentat, degudament classificat i ordenat.

 

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha dit, signen el present document per duplicat en la data i el lloc indicats a l'encapçalament d'aquest escrit.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora


Joan Puigdorfila

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX