Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears (ESF-IB) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 6 de febrer de 2006

REUNITS

D'una banda, la Sra. Margalida Ramis Sastre, presidenta d'Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears (ESF-IB), com a representant d'aquesta associació, d'acord amb la Llei 1/2002, de 22 de març, i els seus Estatuts, inscrita al Registre d'Associacions de les Illes Balears, a la Secció Primera, amb el número 5132, i amb domicili social a Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, Km 7,5 (ed. Anselm Turmeda), 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que ESF-IB és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), que té per objecte contribuir a la construcció d'un món més just i solidari a través de:

  • L'impuls i la gestió de projectes de cooperació per al desenvolupament que millorin les condicions de vida de les comunitats menys afavorides en situació de pobresa i marginació, mitjançant la intervenció en totes les fases de projectes que poden ser útils a regions en vies de desenvolupament, des de la seva concepció fins a la realització. A més a més, incorporant als projectes tècniques autòctones i tecnologies apropiades, per no crear dependències externes. ESF-IB qüestiona l'ús històric de la tecnologia en les relacions Nord-Sud, apostant per una tecnologia que potenciï la dignitat de les persones i respecti el medi ambient.
  • L'educació per al desenvolupament (EpD) en l'àmbit de l'enginyeria i altres estudis científics, i la incidència social que se'n deriva.

Que la UIB és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, que desenvolupa activitats de suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic. A través del Vicerectorat de Relacions Exteriors, Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, la UIB pretén intervenir activament en el camp de la cooperació per al desenvolupament i del voluntariat per mitjà de diverses línies d'actuació:

  • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària sobre les problemàtiques relacionades amb les desigualtats Nord-Sud.
  • Potenciar l'educació i la recerca per el desenvolupament dels països empobrits perquè puguin actuar com a generadors de processos de desenvolupament i enfortir els seus sistemes universitaris i acadèmics.
  • Promoure projectes directes que afavoreixin el desenvolupament dels països empobrits, atenent el coprotagonisme i la coresponsabilitat entre els diferents agents implicats, així com l'impacte damunt les persones i les seves necessitats.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues entitats d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS DE L'ACORD

Primera. Objectius

La UIB i ESF-IB es proposen col·laborar en:

  • La realització d'accions d'educació per al desenvolupament amb la finalitat de sensibilitzar i formar la comunitat universitària en el seu vessant d'agents directes i/o indirectes de cooperació per al desenvolupament, tant a través d'activitats reconegudes des del punt de vista acadèmic com amb altres activitats sense reconeixement curricular.
  • La realització de projectes de cooperació per al desenvolupament, fomentant la intervenció dels diferents col·lectius de la Universitat (estudiants, personal d'administració i serveis, investigadors i professors).
  • El programa de voluntariat universitari en cooperació per al desenvolupament, especialment pel que fa a les estades solidàries.

Segona. Àrees

La cooperació es desenvoluparà en aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Tant ESF-IB com la UIB s'obliguen a esmentar expressament la participació de l'altra entitat en totes les accions, campanyes i documentació i en el material de difusió que es generi en relació amb les col·laboracions que s'acordin.

Tercera. Programes o projectes específics

Per cada programa o projecte específic es desenvoluparà un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del Rector de la Universitat.

Quarta. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, dues persones. Aquestes formaran la comissió de seguiment del conveni. La comissió es reunirà periòdicament per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Enginyeria sense Fronteres Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Margalida Ramis
Presidenta

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 4 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).