Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració general entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 de setembre de 2005
Madrid, 10 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, la senyora Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medi Ambient, amb domicili als efectes del present conveni marc a la plaça de San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, amb domicili als efectes del present conveni marc a Son Lledó, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

COMPAREIXEN

La primera, Ministra de Medi Ambient, en representació d'aquest departament, en virtut del Reial decret 558/2004, de 17 d'abril.

El segon, en representació de la Universitat de les Illes Balears, com a Rector, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1r . Que el Ministeri de Medi Ambient té entre els seus fins la conservació de la natura i l'aprofitament racional dels recursos naturals, per intentar aconseguir un desenvolupament equilibrat i sostenible, compatible amb la defensa dels principis mediambientals. Per això necessita promoure i difondre els procediments que contribueixin a aquest fi, així com impulsar la seva aplicació a la pràctica.

2n . Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que té com a objectiu propi i específic respondre a les demandes de caràcter tècnic i científic que planteja la societat moderna, a través de la seva capacitat docent i d'investigació. Aquest objectiu s'emmarca dins les funcions d'investigació, docents, científiques, tècniques i de servei públic previstes a l'article primer de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

3r . Que la Llei de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica de 14 d'abril de 1986 constitueix un marc de referència per promoure la col·laboració de les universitats i les institucions, amb la finalitat de donar resposta a les exigències dels canvis tecnològics i de les demandes de la societat.

4t . Que els objectius anteriorment exposats del Ministeri de Medi Ambient i de la Universitat de les Illes Balears es poden desenvolupar d'una manera eficaç si es concreten en feines conjuntes de formació i investigació. Amb aquesta finalitat, les línies de formació i investigació que duen a terme els diferents departaments de la Universitat de les Illes Balears hauran de preveure, entre les seves finalitats, la contribució pràctica a solucionar les necessitats que el Ministeri de Medi Ambient té plantejades.

. Que les feines que es puguin desenvolupar dins aquest conveni marc han de produir un benefici mutu de caràcter informatiu, formatiu i científic, de manera que el Ministeri de Medi Ambient cobreixi els seus objectius en el camp de la informació i formació ambiental i incorpori noves tecnologies a les seves actuacions; i la Universitat de les Illes Balears desenvolupi i augmenti la seva riquesa docent i d'investigació entre professors i alumnes.

. Que una fórmula eficaç per proporcionar a aquest conveni marc l'adequada orientació en els seus continguts i dotar-lo del caràcter institucional que es requereix amb vista al manteniment i consecució dels seus objectius és desenvolupar convenis específics amb els subjectes específics de la Universitat de les Illes Balears que puguin respondre més bé als objectius cercats.

. Que atesos els canvis produïts a les normatives reguladores del funcionament de les administracions públiques, les modificacions a la Llei de contractes i als mateixos Estatuts i l'adscripció funcional de les universitats, pareix convenient restaurar els principis que en el seu moment serviren de base a la signatura d'anteriors convenis, per a la qual cosa s'estableixen les següents

CLÀUSULES

Primera . Les institucions signants estableixen un marc general de cooperació en el camp de la informació, formació i investigació en medi ambient i en les tecnologies que són d'interès comú. La col·laboració entre ambdues parts anirà dirigida a les matèries següents:

 • Execució d'estudis o projectes d'investigació sobre diferents temes, com: guies per a l'ordenació i el desenvolupament sostenible de territoris supraregionals, normatives tècniques, avaluació dels efectes dels grans projectes d'infraestructures sobre el territori, desenvolupament d'indicadors, sistemes de dades i gestió de bancs de dades sobre variables ambientals i territorials, etc
 • L'organització d'activitats comunes relacionades amb la promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològics, en especial comunicacions a congressos internacionals que presenti l'Administració, desenvolupament de programes informàtics de tipus docent, d'anàlisi o de caràcter normatiu, realització conjunta de cursos, conferències, seminaris, congressos i publicacions, col·laboració en l'organització de cursos, seminaris, etc.
 • La cooperació en programes de formació del personal investigador i tècnic d'ambdues institucions i d'altres organismes tant espanyols com internacionals. Així mateix, no es descarta la possibilitat d'estendre aquesta docència a professionals del sector privat, en el camp de l'enginyeria i l'arquitectura, a fi de dotar-los dels coneixements necessaris respecte del medi ambient.
 • L'intercanvi de personal entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat, per temps limitat, quan sigui necessari per a l'execució de projectes concrets.

Segona . El present conveni és de caràcter administratiu i es considera inclòs a l'article 3.1c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, motiu pel qual queda fora del seu àmbit d'aplicació, sens perjudici de l'aplicació dels principis i criteris de la dita llei per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar.

Tercera . Les activitats que es desenvolupin en el marc d'aquest conveni marc i l'objectiu i la forma de cooperació entre ambdues institucions es definiran en cada cas concret mitjançant un conveni específic que haurà de contenir, entre altres, els aspectes següents:

 • Objecte del conveni.
 • Menció especial que el seu desenvolupament s'efectua dins el present conveni marc.
 • Definició de les feines a realitzar (context, descripció, àmbit territorial, contingut i metodologia i format final dels treballs).
 • Pla de treball, inclosos les fases i el calendari del seu desenvolupament i els terminis per a l'entrega de projectes.
 • Pressupost total, recursos materials i humans requerits i inversions prèvies necessàries.
 • Normes de coordinació, execució i seguiment del projecte.
 • Nom i càrrec dels responsables i les seves funcions en el projecte, designats de comú acord per ambdues parts.
 • Instal·lacions i locals on es realitzarà la feina.
 • Previsió de beneficis tècnics i econòmics que s'esperen aconseguir amb el projecte.

Quarta . Els treballs objecte de futurs convenis específics seran acordats per ambdues parts i tractaran, en especial, sobre els objectius establerts a l'annex del present conveni marc. En tot cas, la proposta s'adjuntarà a la normativa vigent.

Cinquena . El personal del Ministeri de Medi Ambient i de la Universitat de les Illes Balears podrà utilitzar els locals i instal·lacions d'ambdós organismes, segons les condicions que s'estableixin específicament per a cada conveni. D'igual forma, el nombre, categoria i temps de dedicació del personal del Ministeri de Medi Ambient i de la Universitat de les Illes Balears haurà de quedar perfectament definit als convenis corresponents.

Sisena . Per al seguiment i desenvolupament d'aquest conveni marc, es constituirà una comissió mixta integrada per tres representants del Ministeri i tres de la Universitat. Els representants del Ministeri seran designats pel secretari general per al Territori i la Biodiversitat de l'esmentat departament. Per part de la Universitat, els tres membres representants seran el Rector de la Universitat de les Illes Balears o el vicerector que delegui i dos representants més nomenats pel Rector. A la comissió mixta li correspon la interpretació del conveni i la solució dels conflictes que es puguin plantejar.

Setena . El present conveni general entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà una durada d'un any, prorrogable per períodes anuals, sempre que cap de les parts el denunciï, amb una anterioritat de tres mesos.

Vuitena . De qualsevol qüestió litigiosa sobre la interpretació, el compliment i els efectes del present conveni n'ha de conèixer l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, del qual és competència.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, redactat en quatre exemplars, dos en català I dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Ministeri de Medi Ambient,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Cristina Narbona
Ministra

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

PRINCIPALS OBJECTIUS D'INTERVENCIÓ A CURT-MITJÀ TERMINI

(ANNEX AL CONVENI MARC AMB UNIVERSITATS)

Les actuacions i els projectes prioritaris per al desenvolupament de convenis específics amb la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, del Ministeri de Medi Ambient, s'han de presentar acompanyats d'una Memòria tècnica do no més de quatre DIN A4, i de la Fitxa de programació que s'adjunta. S'han de centrar principalment en els objectius següents:

AIGUA

DESSALADORES. Projectes i actuacions centrats en la millora de l'eficàcia i eficiència econòmica (cost del m 3 de l'aigua), energètica (kWh/m 3 d'aigua) i ambiental (minimització de la incidència de l'energia no renovable consumida, superfície ocupada, efecte paisatgístic, efectes sonors i olorosos, integració ambiental de la salmorra produïda...). Es destacaran els projectes que integrin la utilització d'energies renovables i la dessalació, prioritzant els anteriors indicadors d'eficiència i eficàcia.

DEPURACIÓ I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS URBANES. Es valoraran les actuacions i els projectes que millorin els nivells de reutilització d'aigües residuals i la qualitat associada, en termes d'eficiència econòmica (cost del m 3 d'aigua reutilitzada), energètica (kWh/m 3 d'aigua reutilitzada) i ambiental (minimització de la incidència de l'energia no renovable consumida, superfície ocupada, efecte paisatgístic, efectes sonors i olorosos, integració ambiental...).

DISMINUCIÓ DE LES PÈRDUES EN CONDUCCIONS, PER EVAPORACIÓ O PER INADEQUADA GESTIÓ O REGULACIÓ DE L'OFERTA HÍDRICA. Projectes i actuacions centrats en la millora de l'eficàcia i eficiència econòmica (cost del m 3 d'aigua final disponible), energètica (kWh/m 3 d'aigua final disponible) i ambiental (minimització de la incidència de l'energia no renovable consumida, superfície ocupada, efecte paisatgístic...) derivada de la correcció de pèrdues significatives a les xarxes de transport o emmagatzemament d'aigua, o derivades d'una inadequada organització i gestió de l'oferta del recurs hídric.

APROFITAMENT SOSTENIBLE D'UNS AQÜÍFERS AMB AIGUA DE QUALITAT. Projectes i actuacions centrats en la recuperació i millora de la qualitat de les aigües subterrànies, per prevenir i corregir processos de contaminació difusa o puntual concrets en el territori o la salinització dels aqüífers. Es valoraran projectes o actuacions amb índexs esperats elevats d'eficàcia i eficiència econòmica (cost per m 3 d'aigua subterrània de qualitat), energètica (kWh/m 3 d'aigua subterrània de qualitat) i ambiental (minimització de la incidència de l'energia no renovable consumida, superfície ocupada, efecte paisatgístic...) per a la correcció de la contaminació, salinització o reducció progressiva dels aqüífers subterranis existents.

PREVENCIÓ D'INUNDACIONS I RESTAURACIÓ HIDROLOGICOFORESTAL. Projectes i actuacions directament lligats a la seguretat, salut i sostenibilitat del medi.

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DELS FACTORS INCIDENTS EN UNA OFERTA I DEMANDA D'AIGUA AMB QUALITAT. Estudis que permetin actualitzar la informació sobre tots els elements que incideixen en la quantitat i qualitat de l'aigua i en la dels ecosistemes que s'hi relacionen, així com en els factors de demanda associats a la urbanització, als usos productius (agricultura, indústria i sector terciari) sobre i al manteniment dels ecosistemes, i elaboració del diagnòstic corresponent que pugui servir de partida per a una reflexió concertada sobre possibles línies complementàries d'actuació futura.

BIODIVERSITAT

ESTRATÈGIA SOBRE BIODIVERSITAT. Actuacions que permetin dur a terme un procés de revisió i adaptació de la situació actual de l'Estratègia sobre biodiversitat de 1998, així com un seguiment efectiu del Conveni de diversitat biològica.

BANC DE DADES DE LA NATURA. Treballs que permetin poder arribar a un coneixement adequat i una comptabilitat nacional del patrimoni natural.

Mapa forestal d'Espanya. Anàlisi i distribució de formacions de matoll. Elaboració de cartografia 1:50.000.

Espècies forestals arbòries: estudis relacionats amb la distribució de les espècies forestals i la seva resposta davant el canvi climàtic. Equacions predictives de la quantitat de carboni fixat.

Difusió d'informació del banc de dades mitjançant l'ús de tecnologia electrònica: implementació de tecnologia necessària per a la difusió de la informació emmagatzemada.

Observatori de les muntanyes: establiment de prioritats, definició de llenguatge en matèria de paisatge i conservació de muntanyes i intercanvi d'experiències.

Reforestació i restauració de la coberta vegetal: creació de banc de dades d'actuacions singulars pel que fa a l'ús de noves tècniques, utilització d'espècies, àrees crítiques, etc.

PLA NACIONAL DE LLUITA CONTRA L'EROSIÓ I LA DESERTIFICACIÓ. Realització d'estudis que permetin l'actualització del diagnòstic que serveixi de base per a l'elaboració d'un Pla nacional de lluita contra l'erosió i la desertificació.

REFORMES DE LA LLEI 4/1989, DE CONSERVACIÓ DE LA NATURA, I DE LA LLEI DE FORESTS. Estudis que permetin valorar les línies de reforma de l'actual Llei de conservació de la natura, en especial per adaptar-la plenament a la Directiva hàbitat i d'aus (Xarxa Natura 2000), i de la vigent Llei de forests per adaptar-la als nous objectius de sostenibilitat en un marc integrat i concertat amb les administracions territorials i amb els diferents agents socials implicats.

AMPLIACIÓ DELS PARCS NACIONALS A ÀMBITS LITORALS. Estudis i treballs que permetin valorar les possibilitats d'ampliació dels parcs nacionals per incloure-hi més àmbits litorals, tant marins com terrestres. Com a primera aproximació es podria considerar les illes Columbrets i els espais associats al cap de Gata.

INCENDIS FORESTALS. Estudis i treballs que permetin avaluar més bé l'eficàcia de les mesures de protecció contra els incendis forestals, en especial la protecció contra el foc en zones d'interfície urbana/forestal, identificació de causes i dinàmica dels incendis, així com les seves repercussions.

RESTAURACIÓ HIDROLOGICOFORESTAL. Estudis i treballs per analitzar els elements del cicle hidrològic i la seva influència en l'ordenació de conques, dins la línia del que estableix la Directiva marc d'aigües (2000/60/CE).

PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DE COSTES. Elaboració de treballs i estudis que serveixin de base per a la redacció d'un Pla integral de costes concertat amb les comunitats autònomes respectives.

CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE. Elaboració d'estudis i treballs que permetin valorar les diferents possibilitats d'actuació amb vista a incrementar la conservació i protecció del domini públic maritimoterrestre i dels biosistemes associats. En aquesta línia, seria necessari dur a terme els treballs que permetin aconseguir la posada en marxa d'un programa urgent de delimitació del domini públic maritimoterrestre, en particular dels sòls no urbanitzables.

DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

DIAGNÒSTIC SOBRE LA SOSTENIBILITAT D'ESPANYA. Desenvolupament dels treballs que, de forma conjunta amb la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic, permetin elaborar un diagnòstic sobre la sostenibilitat a Espanya que, a curt termini, permeti disposar dels elements necessaris per definir una estratègia espanyola de desenvolupament sostenible.

LLIBRE BLANC SOBRE LA COHESIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL D'ESPANYA. Es tracta de desenvolupar treballs i estudis que permetin l'elaboració d'un Llibre Blanc sobre la cohesió en el desenvolupament territorial d'Espanya, que suposi un punt de partida per a la definició de línies estratègiques en la recerca d'un desenvolupament més equilibrat i sostenible en aquest país.

ESTUDI PER A L'ELABORACIÓ D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ TERRITORIAL. Es tracta de desenvolupar els treballs necessaris per posar en marxa un sistema d'informació territorial sobre les conques del Júcar i del Segura, amb l'objectiu d'establir un sistema de seguiment continu de les transformacions en els usos del sòl (particularment biomassa, regadiu i urbanització) que, al mateix temps, permeti conèixer les transformacions produïdes des de 1991 a 1996 i des de 1996 a l'actualitat. Aquest sistema permetrà realitzar anàlisis semestrals de les dites transformacions a través de procediments de teledetecció supervisada.

ANÀLISI DELPHI PER A L'AVALUACIÓ DELS RECURSOS I DEMANDES HÍDRICS ACTUALS I PREVISIBLES. Es tracta de desenvolupar els treballs i anàlisis que resulten necessaris per valorar els avantatges i inconvenients associats a les diferents alternatives d'actuació per establir l'equilibri entre l'oferta i la demanda a les conques hidrogràfiques del Júcar i el Segura.

AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LES ACTUACIONS URGENTS EN MATÈRIA D'AIGÜES A LES CONQUES MEDITERRÀNIES. Es tracta de realitzar les anàlisis necessàries per, en col·laboració amb la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic, disposar al més aviat possible d'una aproximació a l'Avaluació ambiental estratègica de les actuacions urgents en matèria d'aigües a les conques mediterrànies.

REORDENACIÓ DELS RÈGIMS DELS DOMINIS PÚBLICS. Anàlisis i estudis que permetin avaluar en tots els seus termes els règims concessionals aplicables als dominis públics hidràulic i coster i, si escau, elaborar una proposta de reordenació i revisió.

PLA DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DELS EFECTES DE LES SEQUERES. Estudis i treballs necessaris per a l'elaboració d'un Pla de prevenció i correcció dels efectes de les sequeres.

PLANIFICACIÓ INTEGRADA I LOGÍSTICA DE LES CONQUES HIDROGRÀFIQUES. Es tracta de desenvolupar els treballs necessaris que permetin disposar, per a cada conca hidrogràfica, d'una anàlisi integral que serveixi de base per al desenvolupament d'una planificació integrada i logística, en la línia del que estableix la Directriu marc de l'aigua, que possibiliti una gestió integrada dels recursos hídrics, del domini públic hidràulic, dels parcs nacionals, si escau, de la biodiversitat del domini públic maritimoterrestre i de la costa en el seu conjunt.

ESTABLIMENT D'UNA XARXA DE VIES VERDES - VIES AMBIENTALS - CORREDORS NATURALS. Desenvolupament dels treballs que, partint del domini públic hidràulic i coster, així com les carrerades, vies pecuàries, etc., permetin definir, en col·laboració amb les administracions territorials, una xarxa útil per a la promoció de l'educació ambiental i del turisme ecològic i ambiental.