Convenis i acords marc signats per la UIB

Primer conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitària Iberoamericana

Palma/Barcelona, 22 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, d'ara endavant la UNIVERSITAT, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Dr. Santos Gracia Villar, que actua en virtut del seu càrrec com a president de la Fundació Universitària Iberoamericana, d'ara endavant la FUNIBER, la representació del qual consta a les escriptures públiques amb data 1 d'octubre de 1999, atorgada a la notaria de Barcelona del Sr. Albert Domingo Castella. La FUNIBER té el CIF G-62060421 i domicili social a Barcelona, passeig de Garcia Fària, 29, Espanya.

1. Antecedents

1.1 Amb data 22 de desembre de 2004, les parts van subscriure un acord marc de col·laboració.

1.2 Per l'acord primer del conveni marc citat, les parts van convenir realitzar acords específics.

2. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és acordar el desenvolupament dels programes següents:

- Màster Internacional en Gestió i Direcció Turística i les especialitzacions que en derivin.

- Cursos d'extensió i especialista en l'àmbit del turisme.

S'estableix com a director del programa el Dr. Eugeni Aguiló.

3. Obligacions de les parts

Per a la realització de l'objecte d'aquest conveni, les obligacions de les parts són les que es recullen en el conveni marc de col·laboració.

4. Arbitratge

Qualsevol controvèrsia que es derivi d'aquest conveni, incloses les de la seva nul·litat i invalidesa, s'han de sotmetre a arbitratge de dret amb laude inapel·lable.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Per la Fundació Universitària Iberoamericana, Santos Gracia Villar, President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).