Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura, la Conselleria de Presidència i Esports en matèria de preus públics per a persones amb minusvalidesa

Palma, 29 de juny de 2004

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, de 01-07-2003).

D'altra banda, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, nomenada pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, de 01-07-2003).

I, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 23-05-2003), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada Universitat.

MANIFESTAM

Que amb data de 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits.

Que d'acord amb l'article 81.3.b) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats que estableix que els preus públics per a estudis conduents a títols oficials els ha de fixar la comunitat autònoma corresponent, dins els límits que estableixi el Consell de Coordinació Universitària, que estaran relacionats amb els costos de prestació del servei, mentre que el preus corresponents a la resta d'estudis els ha de fixar el Consell Social de la universitat que correspongui.

Atès que tant la Conselleria de Presidència i Esports com la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears tenen com a objectiu interès en crear les condicions que afavoreixin la formació acadèmica als ciutadans amb minusvalidesa amb l'objectiu de millorar la seva integració social i laboral.

I atès que la Universitat de les Illes Balears és el principal agent de formació superior a la comunitat autònoma.

S'estableix el present Conveni per tal de possibilitar la gratuïtat o bé la reducció dels costos dels preus públics dels serveis acadèmics universitaris per a les persones amb minusvalidesa.

I, per tot això, les tres parts formalitzen el present conveni amb subjecció als següents

ACORDS

Primer . Seran destinataris de les ajudes els estudiants de la UIB amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Segon . L'objecte del present conveni és cobrir la compensació econòmica derivada de les exempcions i de les bonificacions aplicades en concepte de matrícula als estudis oficials conduents a l'obtenció de títols amb validesa a tot l'Estat.

Tercer . Les ajudes cobriran el cost total de les primeres matricules. El cost de les segones matricules per als destinataris serà el corresponent al fixat per a la primera matricula de la mateixa assignatura i el cost de posteriors matrícules serà el corresponent a segones matrícules.

Quart. El cost derivat d'aquesta actuació s'assumirà a parts iguals entre les tres parts que signen el present conveni.

Cinquè. En el decret que regula els preus públics es preveuran les exempcions i les bonificacions dels preus de matrícula. Atesa la manca d'ingrés que això suposarà per a la UIB, Una tercera part del cost total serà transferida a la UIB per la Conselleria de Presidència i Esports, i una altra tercera part per la Conselleria d'Educació i Cultura.

Sisè . Anualment, i en el termini d'un mes d'haver-se acabat el període de matrícula, la UIB enviarà a la Conselleria de Presidència i Esports i a la Conselleria d'Educació i Cultura la llista de persones que estan exemptes de pagament i de les que tenen bonificació, amb indicació de les dades de la persona beneficiària, del tipus de matrícula feta i del total del cost.

Setè . La Conselleria de Presidència i Esports i la Conselleria d'Educació i Cultura, en el termini màxim d'un mes a partir de la publicació de la relació de beneficiaris del pla nacional de beques, faran una transferència a la UIB. Cada una d'aquestes conselleries transferirà a la UIB una tercera part del cost total. La Conselleria de Presidència i Esports amb càrrec a la partida 23501/313101/44113/00 i la Conselleria d'Educació i Cultura amb càrrec a la partida 13801/421F01/44100/00. El cost màxim anual, per a cada una de les conselleries i també per a la universitat és de 12.000 euros (dotze mil euros).

Vuitè. Es crearà una comissió de seguiment del conveni formada per la directora general de Serveis Socials; pel director general d'Universitat i una altra persona que designi; i pel vicerector d'Estudiants i una altra persona que designi. Es podrà crear una subcomissió tècnica per valorar incidències i elevar propostes a la comissió de seguiment.

Novè . La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 d'agost de 2005. Aquest conveni es prorrogarà automàticament, si alguna de les institucions no ho denuncia.

Al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signen aquest conveni en tres exemplars.

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 

   

María Rosa Puig
Consellera

Francesc J. Fiol
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de juny de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).