Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre Jaume i Esperança Espina Cloquell i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 17 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Jaume Espina Cloquell, natural de Palma, domiciliat al carrer Sa Volta, 24, 07314 Caimari (Selva), amb DNI núm. 42994308-V, i la senyora Esperança Espina Cloquell, natural de Palma, domiciliada al carrer Almirall Bonifaz, 3, 07014 Palma, amb DNI núm. 43017387-G.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya.

EXPOSEN

A) Que els donants Jaume i Esperança Espina Cloquell, amb DNI 42994308-V i 43017387-G respectivament, posseeixen una part de la col·lecció bibliogràfica reunida pels seus difunts pares, Joan Espina Devés i Esperança Cloquell Clar, que es descriurà amb més detall a l'inventari que s'adjuntarà, un cop realitzat, com a annex 1 d'aquest conveni.

B) Que els donants Jaume i Esperança Espina Cloquell, convençuts d'interpretar correctament la voluntat dels seus pares, volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . Els donants Jaume i Esperança Espina Cloquell fan donació a la Universitat de les Illes Balears d'una col·lecció de revistes enquadernades dels anys seixanta i setanta i d'una col·lecció de llibres de diverses matèries l'inventari dels quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual al carrer de Tomàs Vila, 12,1r B, de Palma, al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció bibliogràfica del matrimoni: senyor Joan Espina Devés i senyora Esperança Cloquell Clar, i no la identitat dels fills que han efectuat la donació en nom seu.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Jaume Espina

Per la Universitat de les Illes Balears,

Esperança Espina

 

Rector de la Universitat de les Illes Balears

 

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).