Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració amb la Fundació Teatre Municipal d'Artà

Palma, 5 de març de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma.

I de l'altra, el senyor Montserrat Santandreu i Ginard, en qualitat de president de la Fundació Teatre Municipal d'Artà, amb domicili al carrer de Ciutat, s/n, 07570 Artà.

DIUEN

I. Que la UIB, en coincidència amb la seva missió de qualitat al servei de la societat, està interessada a potenciar les seves activitats de programació amb un major apropament a les institucions i entitats representatives de la vida cultural de les Illes Balears.

II. Que tant la Universitat de les Illes Balears com la Fundació Teatre Municipal d'Artà tenen interès comú en l'àmbit de la promoció, informació i difusió de les arts escèniques.

III. Que per poder fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d'actuació al qual puguin adaptar-se les diferents accions que es portin a terme en aquest aspecte.

Per tot el que s'ha manifestat anteriorment, les parts acorden de subscriure les següents

ESTIPULACIONS

Primera . L'objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Teatre Municipal d'Artà en l'àmbit de les arts escèniques.

Segona . Són objectius del present acord marc:

  1. Fomentar i afavorir la cooperació entre ambdues institucions pel que fa a les arts escèniques en general, especialment en l'àmbit de la docència, la programació i l'assessorament pedagògic d'aquestes matèries.
  2. Desenvolupar una programació d'activitats conjunta que serà gestionada pel Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i que tindrà la col·laboració i l'assessorament dels departaments universitaris implicats en la docència i recerca en arts escèniques.
  3. Establir l'organització de programes d'actuació per a la utilització conjunta d'instal·lacions.
  4. Establir que la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Teatre Municipal d'Artà poden incloure la informació cultural corresponent a cada una de les institucions a la pàgina web de l'altra.
  5. Fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues institucions.
  6. Treballar conjuntament en tots aquells altres aspectes que es considerin d'interès per a ambdues institucions.

Tercera . Per portar a terme els objectius que s'especifiquen als pactes primer i segon del present conveni, ambdues parts sotasignades elaboraran un pla anual d'activitats, a partir del qual s'establiran els programes que s'hagin de realitzar durant l'exercici corresponent, la seva participació i el règim de finançament per a cadascun.

Quarta . El present conveni té una validesa mínima de dos anys i es renovarà automàticament si cap de les parts no comunica a l'altra amb sis mesos d'antelació la voluntat de rescindir-lo. En el supòsit que en el moment de denúncia del conveni quedi pendent d'executar, totalment o parcialment, un pla anual aprovat per ambdues parts, la Fundació Teatre Municipal d'Artà i la UIB es comprometen, en aquest acte, a realitzar totes i cadascuna de les activitats previstes al pla anual fins a l'execució total i efectiva d'aquest.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat més amunt, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per Fundació Teatre Municipal d'Artà,

Montserrat Santandreu
President

Dilig è ncia

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de mar ç (BOIB n ú m. 45, de 10 d ' abril).