Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració

Palma, 3 de desembre de 2001

REUNITS

L'Honorable Sr. Damià Pons i Pons, conseller d'educació i cultura del Govern de les Illes Balears,

L'Honorable Sra. Joana Barceló i Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca,

L'Excm. i Mgfc. Sr. Joan Tugores Ques, rector de la Universitat de Barcelona,

L'Excm. i Mgfc. Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

L'Excm. i Mgfc. Sr. Francisco Toledo Lobo, rector de la Universitat Jaume I,

L'Il·lm. Sr. Arturo Bagur Mercadal, alcalde de Maó,

ACTUEN

Tots ells en virtut de les facultats reconegudes al seu càrrec.

MANIFESTEN

  1. Que és voluntat de les institucions que representen fer els esforços necessaris per tal que es puguin desenvolupar amb continuïtat unes activitats universitàries a Menorca.
  2. Que per assolir aquest objectiu consideren que el port de Maó és un marc idoni per concentrar, inicialment, aquestes activitats.
  3. Que, després d'arribar a un acord en aquest sentit i en vista de l'experiència acumulada durant els darrers anys des de la vigència del conveni signat el 25 de març de 1996, els atorgants inicials, als quals s'incorporà la Universitat Jaume I en virtut del conveni de 17 de maig de 1999, el Consell Insular de Menorca en virtut del conveni de 4 de maig de 2001, i als quals ara s'incorpora la conselleria d'educació i cultura del Govern de les Illes Balears, en les qualitats en què actuen, subscriuen el present conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera . Cada any, durant el termini de vigència del present conveni, s'organitzaran a Maó uns cursos universitaris.

Segona . L'Ajuntament de Maó es fa càrrec de la recerca de finançament d'aquests cursos i hi fa una aportació anual de 24.000 euros. Per col·laborar a aquest esforç les Universitats participants hi fan una aportació anual de 6.000 euros cadascuna i el Consell Insular de Menorca i la conselleria d'educació i cultura del Govern de les Illes Balears de 18.000 euros cadascun.

L'Ajuntament centralitzarà tots el moviments d'ingressos i despeses de l'activitat i presentarà davant la Comissió Mixta la informació comptable pertinent.

Tercera . Es crea una Comissió Mixta formada pel conseller d'educació i cultura del Govern de les Illes Balears, la presidenta del Consell Insular de Menorca, el rector de la Universitat de Barcelona, el rector de la Universitat de les Illes Balears, el rector de la Universitat Jaume I i l'alcalde de Maó, o les persones en qui deleguin. La Comissió Mixta es reuneix almenys una vegada l'any o quan ho sol·liciti algun dels seus membres.

Quarta . Es crea un comitè executiu format pel director de la UIMIR, un secretari executiu i un responsable d'acció local. Es nomena el Dr. Carles Carreras i Verdaguer director de la UIMIR, el Sr. Josep Castells secretari executiu i la Sra. Eulàlia Olives responsable d'acció local.

El director de la UIMIR és el màxim responsable de l'organització dels cursos. Assisteix a les reunions de la Comissió Mixta i presideix el comitè executiu.

Són les funcions d'aquest Comitè, les següents:

  1. Pel que fa al director i secretari executiu: coordinar les diverses feines executives a desenvolupar per l'organisme tècnic "Maó Centre Universitari".

  2. Pel que fa al responsable d'acció local: responsable tècnic de l'Ajuntament de Maó, realitzant el suport tècnic a les tasques. A més, és responsable directe de la disponibilitat de locals per a l'activitat, del material didàctic i de les activitats complementàries.

Cinquena. Es constituirà un comitè acadèmic amb la funció d'auxiliar el director en la preparació del programa i de fer-ne l'aprovació definitiva. Aquest comitè estarà format per un acadèmic que designarà cada institució signatària.

Sisena. L'Ajuntament garanteix l'infrastructura organitzativa necessària encarregant a "Maó Centre Universitari" les funcions tècniques de suport als responsables de la UIMIR.

Setena. Serà competència de l'Ajuntament l'organització i finançament de les activitats culturals complementàries.

Vuitena. El director de la UIMIR presentarà el pressupost de l'activitat a la Comissió Mixta per a la seva aprovació. Aquest pressupost s'integrarà com un centre de cost dins el pressupost anual de l'Ajuntament de Maó. Per tant, les quotes dels membres s'hauran d'ingressar a l'Ajuntament i aquesta institució serà qui verificarà tots els ingressos que generi la UIMIR.

Novena. El present conveni te vigència fins al 31 de desembre de 2002 a partir del moment que es signi.

S'entendrà tàcitament prorrogat per períodes successius d'un any si, quan arribi a la conclusió de la seva vigència, no hi ha denúncia de cap de les parts.

Correspon a la Comissió Mixta d'examinar totes les qüestions relatives a la interpretació i aplicació d'aquest Conveni.

Desena. El present conveni podrà ser resolt per acord de les institucions que la subscriuen.

Igualment, qualsevol de les parts podrà acordar unilateralment la seva separació, un cop acabat el curs corresponent.

Els atorgants aproven el document i els seu efectes i, en prova de conformitat i acceptació, en signen sis còpies originals en el lloc i en la data esmentats més amunt.

Per la conselleria d'educació i cultura del Govern de les Illes Balears, Damià Pons i Pons
Pel Consell Insular de Menorca,Joana Barceló i Martí
Per la Universitat de Barcelona, Joan Tugores Ques
Per la Universitat de les Illes Balears,Llorenç Huguet Rotger
Per la Universitat Jaume I, Francisco Toledo Lobo
Per l'Ajuntament de Maó,Arturo Bagur Mercadal

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).