Convenis i acords marc signats per la UIB

Cinquena addenda al conveni marc entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears
XARXA ESTATAL DE BASES DE DADES D'INFORMACIÓ EDUCATIVA: "REDINET"

Palma, 25 de juny de 2002

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, i

Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTAM que, en desenvolupament del Conveni marc subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 25 de novembre de 1998, formalitzam els següents

ACORDS

Primer. Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir, un programa conjunt d'actuació en relació a la Xarxa Estatal de Base de Dades d'Informació Educativa "REDINET" , del Ministeri d'Educació i Cultura i de les comunitats autònomes, per al curs acadèmic 2001-2002.

Segon. El plantejament general del programa s'adequarà a allò que disposen el Protocol d'adhesió de la Comunitat autònoma de les Illes Balears per el que es regula el programa educatiu "REDINET", signat a València el 23 d'abril de 1993.

Tercer. La col·laboració entre les parts signatàries, tendrà com a eix fonamental l'organització i funcionament del programa educatiu REDINET a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Conselleria d'Educació i Cultura actuarà com a membre titular, com a responsable de la xarxa al seu àmbit territorial i el Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes balears actuarà com a capçalera de zona, com a responsable de les funcions tècniques a la Comunitat de les Illes Balears.

Quart. Als efectes indicats al punt anterior, el Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears com a capçalera de zona, assumeix els compromisos següents:

 1. Establir contactes amb aquelles institucions o centres que realitzin o financiin investigacions i innovacions educatives en el seu àmbit territorial.
 2. Aportar informació sobre investigacions, projectes d'innovació, recursos didàctics i resum de revistes, corresponents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a partir de les següents funcions:
 • Buidat i indexació dels documents
 • Arxiu dels registres documentals
 • Cumplimentació de les fitxes tècniques
 • Codificació i gravació dels documents
 • Incorporació dels registres a la xarxa, amb la periodicitat, formats i normes que fixin la comissió tècnica.

c) Mantenir la xarxa, que implica la actualització dels tesaures i el control de la terminologia usada.

d) Adequar la indexació a les normes dictades per la Comissió Tècnica.

e) Donar a conèixer i difondre la xarxa entre els possibles usuaris de la Comunitat Autònoma.

f) Participar en les tasques de la Comissió Tècnica i dels grups de treball que s'organitzin per al bon desenvolupament de la xarxa.

g) Participació en reunions i encontres, principalment amb les Administracions educatives de l'Estat. Dels representants de la Comunitat Autònoma un serà designat per la Conselleria d'Educació i Cultura i un altre per la UIB.

h) La gestió d'una oficina pública i prestació del servei d'informació i d'assessorament als centres, serveis educatius i professors.

i) L'edició de material complementari i de divulgació.

Cinquè. Correspon també a la Universitat en relació a la subcomissió tècnica prevista en aquest conveni:

 1. Informar, abans de començar cada curs acadèmic, dels següents aspectes:

  1. Disseny organitzatiu de les activitats a realitzar.
  2. Pressupost estimat de les activitats.

 2. Proposar l'equip responsable de la capçalera de zona.

c) Presentar, una vegada acabat cada curs acadèmic, la següent documentació:

1.- Memòria de les activitats i tasques realitzades.
2.- Resum de les despeses efectuades.

Sisè. D'acord amb allò que disposa el Conveni marc, es constitueix la subcomissió tècnica per al programa educatiu REDINET.

Integren la subcomissió:

 • Dos representants de la Conselleria d'Educació i Cultura.
 • Dos representants de la UIB.

Són funcions de la subcomissió:

 1. Aprovar el pla d'actuacions.
 2. Aprovar la proposta de les persones que conformaran l'equip de capçalera de zona: director, responsable tècnic, documentalista, etc.
 3. Realitzar el seguiment i l'avaluació de les activitats.
 4. Elevar a la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni marc la memòria del programa i, si s'escau, les propostes de modificació de l'Addenda.

Setè. Les activitats previstes en aquest programa seran finançades per la Conselleria d'Educació i Cultura, la qual destinarà al programa la quantitat màxima de 42.070,85 euros amb càrrec a la partida 13601.421D01.44100 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2002.

Vuitè. La quantitat assignada es farà efectiva en els terminis següents:

 1. Es realitzarà una primera transferència de 18.030,36 euros a la signatura de l'addenda al conveni marc.
 2. La quantitat restant s'abonarà un cop que la Universitat lliuri certificació que s'han efectuat les tasques objecte de conveni.

En el lloc i la data indicats a l'encapçalament, i en prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest conveni per duplicat exemplar.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Damià Pons

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 2 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).