Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col.laboració entre la Fundació per al Consrvatori Superior de Música de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de març de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, com a president de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, segons el que estableix l'article 25.b) dels Estatuts de la Fundació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . El Govern de les Illes Balears mitjançant l'acord del dia 1 de juny de 2001 va constituir la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i va aprovar-ne els estatuts (BOIB núm. 73, de 19 de juny).

Segon . Els objectius de la fundació esmentada són la promoció i el suport, sense afany de lucre, de les iniciatives i activitats relacionades amb l'ensenyament de la música i la dansa de grau superior. Així mateix, per al desenvolupament d'aquests objectius la fundació té encomanada, com a funció primordial, la implantació del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la gestió i administració de l'edifici i les instal·lacions que conformen el conservatori.

Tercer . El Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears ha d'impartir els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de grau superior de música i, si escau, de dansa, d'acord amb el currículum establert pel Govern de les Illes Balears, de conformitat amb les disposicions legals vigents i segons el calendari d'implantació dels ensenyaments esmentats.

Quart . La Universitat de les Illes Balears, com a institució lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, presta una atenció especial al desenvolupament cultural i artístic de les Illes, tal com disposa l'article 4 dels seus Estatuts.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears és representada per un vocal al Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, tal com s'estableix a l'article 23.1 dels estatuts de la fundació.

Per aquests motius, i davant l'interès comú en el desenvolupament musical a tots els nivells de la societat en què estan immerses, estableixen els següents acords per tal d'aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius

ACORDEN

Primer . La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears fomentaran i afavoriran el desenvolupament de la cooperació de les entitats respectives pel que fa a la música en general. Amb aquest objectiu, les entitats esmentades establiran l'organització de concerts i programes d'actuació per utilitzar conjuntament instal·lacions, així com col·laborar en actuacions en l'àmbit docent.

Segon . La Universitat de les Illes Balears pot cedir el programa informàtic de la Partituroteca i del Centre de Documentació Musical per a l'ús intern de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. Així mateix, la Universitat també pot oferir a la Fundació, a través del Servei de Càlcul i Informatització, assessorament informàtic.

Tercer . La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears pot cedir les seves instal·lacions a la Universitat de les Illes Balears per organitzar-hi activitats culturals en general i, més especialment, musicals, d'acord amb els preus aprovats pel Patronat de la Fundació.

Quart . La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, a través de la Partituroteca i del Centre de Documentació Musical, poden elaborar i editar material didàctic per als centres musicals de les Illes Balears. Així mateix, les dues entitats podran incloure la informació i poden organitzar conjuntament programes de concerts al campus universitari i a la seu de la Fundació.

Cinquè . La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears poden incloure la informació musical (concerts, biblioteca i partituroteca) corresponent a cada entitat a la pàgina web de l'altra.

Sisè . La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears establiran en el marc d'aquest acord els convenis concrets de col·laboració.

Setè . Es constituirà una comissió mixta d'aquest acord marc formada per tres representants de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i tres representants de la Universitat de les Illes Balears, per tal de fer el seguiment i la proposta dels convenis addicionals.

Vuitè . El període de vigència del present acord marc serà de quatre anys, a partir de la data de la signatura. Es prorrogarà tàcitament pel mateix període si cap de les parts signats no el denuncia amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització de la seva vigència.

Novè . Amb la signatura d'aquest conveni es donen per finalitzats i, per tant, resten sense vigència, el conveni marc en matèria d'ensenyament musical, signat en data 23 de maig de 2000 entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura, i el conveni de col·laboració signat en el seu moment entre aquesta universitat i el Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears (ara de Palma).

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord marc en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament

Per la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Conseller d'Educació i Cultura i President de la Fundació

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Així mateix, va ser aprovat pel Patronat de la Fundació a la sessió de data 10 de gener de 2002.