Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI GENERAL DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I CULTURAL QUE FIRMEN LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BAIXA CALIFÒRNIA (MÈXIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Mexicali, 26 de juliol de 2000

DECLARACIONS

De la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BAIXA CALIFÒRNIA (UABC):

I. Que, d'acord amb la Llei orgànica publicada el 28 de febrer de 1957, és una institució de servei públic, amb plena capacitat jurídica i té com a fins proporcionar educació superior per formar professionals; fomentar i portar a terme investigació científica, donant preferència a aquelles que tendeixen a resoldre els problemes estatals i nacionals; i estendre els beneficis de la cultura.

II. Que el C. P. Víctor Everardo Beltrán Corona actualment ocupa el càrrec de Rector, segons s'acredita amb l'Acord corresponent de la Junta de Govern de 30 de novembre de 1998, protocol·litzat per mitjà d'escriptura pública 62,709, del volum 1,649, de data 15 de desembre de 1998, davant el notari públic número cinc de la ciutat de Mexicali, Baixa Califòrnia, de la qual es desprèn que es troba plenament facultat per subscriure el present conveni.

III . Que té el domicili legal a l'av. Álvaro Obregón y Julián Carrillo, s/n, Colonia Nueva, CP 21100, Mexicali, Baixa Califòrnia, Mèxic.

De la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB):

I. El Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, és el representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de la dita universitat.

II. La UIB té com a domicili legal l'edifici Són Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

Declaren les parts:

I. Que, per interessos i objectius comuns que tenen i per raons de la seva essència i els seus fins, estimen important establir mitjans de comunicació per promoure vincles a través de l'establiment d'un conveni general de col·laboració acadèmica, científica, tecnològica i cultural, i intercanviar coneixements i experiències. Per a això convenen subjectar-se a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: Objectiu del conveni.

Les parts, per facilitar el desenvolupament de les seves accions, així com l'aplicació dels seus procediments, es comprometen a vincular-se per mitjà de convenis específics de col·laboració, que permetin una millor utilització dels seus recursos a través de la col·laboració mútua, el treball coordinat i l'intercanvi d'experiències. Aquests convenis específics seran promoguts per les unitats acadèmiques o administratives d'ambdues parts, i podran ser formalitzats per la UABC per mitjà de la firma del secretari general, i per la UIB per mitjà de la firma de la persona que designi el Rector.

SEGONA : Les institucions encoratjaran tota activitat relativa a la formació i actualització de recursos humans, a la investigació, a la divulgació científica i a la superació acadèmica en les àrees que considerin del seu interès, a través de:

a) Intercanvi de personal acadèmic i mobilitat estudiantil.

b) Desenvolupament de propostes d'investigació bàsica i aplicada per presentar-les davant d'organismes de finançament extern.

c) Realització d'activitats cientificoculturals com ara cursos, conferències, seminaris, tallers, trobades, congressos, etc., d'interès comú per a ambdues institucions.

d) Desenvolupament de programes acadèmics amb acreditació conjunta.

e) Estades sabàtiques per a estudis de postgrau per al personal acadèmic d'ambdues institucions.

f) Facilitats per a la inscripció en els programes escolars que ofereixen ambdues institucions per a personal acadèmic.

g) Intercanvi d'informació, llibres de text, informació de biblioteques, programes de còmput, publicacions i bibliografies especialitzades, material didàctic, pel·lícules, sèries radiofòniques i equip.

h) Elaboració conjunta d'antologies o llibres de text.

i) Realització conjunta de projectes de divulgació científica i desenvolupament de tecnologia.

j) Facilitats per participar en els programes continguts en convenis signats amb altres institucions que puguin ser d'interès mutu.

k) Establir programes de formació acadèmica a través de l'educació oberta i a distància.

TERCERA: Dins els seixanta dies següents a la data de la firma del present conveni, tant la UABC com la UIB designaran un representant per cada institució, que integraran un grup permanent de coordinació, i seran, per part de la UABC, la persona que designi el Rector a través de la Direcció General d'Assumptes Acadèmics, i per part de la UIB, la persona que designi el Rector.

QUARTA: Les parts s'obliguen a presentar per escrit programes específics de treball a través del grup permanent de coordinació, els quals, si són aprovats per les institucions, constituiran els annexos del present conveni general.

CINQUENA: Els programes específics de treball mencionats a la clàusula anterior descriuran amb tota precisió les modalitats per desenvolupar, les condicions financeres, els calendaris de realització, així com les dades i els documents necessaris per determinar amb exactitud les causes, els fins i l'abast de cada un dels dits programes, procurant que invariablement siguin equitatius quant a beneficis i obligacions per a les parts.

SISENA: Les facultats i atribucions del grup permanent de coordinació mencionat a la clàusula tercera són les següents:

a) Precisar, d'acord amb les estructures i polítiques academicoadministratives de les institucions, el procediment de comunicació i coordinació entre els integrants del grup.

b) Coordinar l'elaboració dels programes específics de treball a què es refereix la clàusula quarta, amb el suport de tots aquells grups o especialistes que consideri necessaris. Els programes elaborats han de contenir l'autorització de les dependències universitàries que hi intervindran.

c) Coordinar el desenvolupament dels programes de treball.

d) Presentar un informe escrit, final o per etapes (si escau), sobre cada programa de treball, on s'exposin els resultats aconseguits, així com la conveniència de continuar, ampliar o concloure cada programa.

SETENA: En cas que els programes específics de treball descrits a la clàusula segona es refereixin a projectes d'investigació, se n'establiran els termes de mutu acord, sota la supervisió, per part de la UABC, de la Direcció General d'Investigació i Postgrau, i per part de la UIB, de la instància que designi el Rector.

VUITENA: Les parts s'obliguen a proporcionar oportunament els elements necessaris per a la realització de cada programa, en els termes que s'hi estableixen.

NOVENA: Les condicions financeres les acordaran les parts en cada programa específic de treball, i els representants legals de cada institució les hauran de firmar per mostrar que hi estan d'acord.

DESENA: Les parts gestionaran de forma conjunta o separada, davant altres institucions, dependències governamentals o organismes de caràcter nacional i internacional, l'obtenció dels recursos per a la realització dels programes específics de treball i els desplaçaments del grup permanent de coordinació fora de la seva seu institucional. En cas que els dits recursos no puguin ser obtinguts totalment o parcialment d'una font externa, seran aportats de forma conjunta i equitativa per les parts.

ONZENA: El personal de cada institució que participi en la realització de qualsevol programa específic de treball continuarà de forma absoluta sota la direcció i a la dependència en què estigui adscrit, per la qual cosa no es crearan nexes de caràcter laboral entre el personal comissionat i la institució receptora.

Si en la realització d'un programa intervé personal que presta els seus serveis a institucions o persones distintes a les parts, aquest continuarà sempre sota la direcció i a la dependència de la dita institució o persona, per la qual cosa la seva intervenció no originarà relació de caràcter laboral.

Si a pesar del que aquí es preveu, alguna de les parts és condemnada legalment a pagar prestacions laborals a un empleat de l'altra, aquesta queda obligada a restituir a l'altra les sumes que la primera hagi pagat.

DOTZENA: Les parts acorden que la titularitat dels drets d'autor dels materials que s'elaborin com a resultat de l'activitat conjunta de les parts i els drets de tipus industrial (patents, certificats d'invenció o registre de models o dibuix industrial, etc.) que arribin a generar-se en la realització de les investigacions i els estudis a què es refereix el present conveni, els correspondran en parts iguals, i s'ha de fer menció de les persones que hi intervinguin.

TRETZENA: El present conveni té una durada de cinc anys a partir de la firma, al final dels quals pot ser prorrogat de comú acord entre les parts, manifestant-ho per escrit una vegada es reconsiderin els resultats obtinguts en cada un dels programes realitzats durant la vigència del conveni.

CATORZENA: En cas que sigui necessària alguna modificació durant la vigència del present conveni, les parts de comú acord poden fer-la, sempre que la dita modificació es presenti per escrit, degudament firmada amb la conformitat dels representants legals i passi a constituir un annex del conveni general.

QUINZENA: El present conveni deixarà de produir efectes legals quan així ho determinin les parts de mutu acord, o quan una comuniqui per escrit a l'altra el desig de donar-lo per conclòs, cas en el qual cessaran els efectes 60 dies després de rebuda la notificació, sense perjudici del compliment dels programes específics en curs.

SETZENA: A l'acabament del present conveni, el grup permanent de coordinació mencionat a la clàusula tercera determinarà la destinació i aplicació dels béns que s'utilitzin en els programes que es trobin en procés.

DISSETENA: Les comunicacions de tipus general, administratiu i acadèmic producte d'aquest conveni s'han d'adreçar, en el cas de la UABC, a la Direcció General d'Assumptes Acadèmics amb còpia a l'escola, la facultat o l'institut corresponent, segons el programa específic de què es tracti, en el cas de la UIB, a la instància que designi el Rector, amb còpia a l'escola, la facultat o el departament corresponent, segons el programa específic de què es tracti.

DIVUITENA: Quan acabi el present conveni, les parts acorden des d'ara complir totes i cada una de les obligacions pactades en aquest document que a la data de l'acabament es trobin per concloure.

DINOVENA: Les parts manifesten que el present conveni és producte de bona fe, per la qual cosa els conflictes que arribin a presentar-se quant a la interpretació, la formalització i el compliment, seran resolts pel grup permanent de coordinació a què es refereix aquest conveni, i s'evitarà, tant com sigui possible, que derivin cap a les instàncies jurisdiccionals.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Autònoma
de Baixa Califòrnia,

C.P. Víctor Everardo Beltrán Corona
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet Rotger
Rector