Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FAMÍLIA DEL SENYOR JERONI JUAN TOUS PER A L’INVENTARI, LA DIGITALITZACIÓ I LA INCORPORACIÓ D’UNA COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIES SOBRE VIDRE A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LES ILLES BALEARS

Palma, 14 de setembre de 2012

REUNITS

Per una banda, la senyora Maria del Pilar Juan Ferrer, amb DNI 41354244Z i amb domicili al c/ del Carladès, 1 A, 3r B, Palma, filla del senyor Jeroni Juan Tous, en nom de la seva família.

Per l’altra, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 25/2011, d’1 d’abril (BOIB núm. 53, de 9 d’abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

EXPOSEN

Primer. La família de Jeroni Juan Tous posseeixen una col·lecció de fotografies sobre vidre que han heretat del senyor Jeroni Juan Tous. I volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

Segon. La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, i amb la col·laboració del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents. La UIB ha desenvolupat la Biblioteca Digital de les Illes Balears (BiDIB), un dipòsit des del qual es difon en forma oberta (gratuïta) la producció científica, cultural i erudita de les Illes Balears per permetre’n la comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d’una interfície comuna i assegurar la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l’interès general.

Tercer. La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. La UIB considera, a més, que aquest projecte és important per a aquestes qüestions per ampliar l'àmbit d' investigació i per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Quart. Ambdues parts comparteixen la voluntat d’impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer present a la xarxa Internet aquesta col·lecció de fotografies sobre vidre, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels mateixos autors dels treballs.

És per això que

ACORDEN 

Primer. La senyora Maria del Pilar Juan Ferrer, en nom de la família del senyor Jeroni Juan Tous, fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la col·lecció de fotografies sobre vidre esmentada anteriorment.

Segon. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació ha estat efectuada per la família del senyor Jeroni Juan Tous.

Cinquè. És també objectiu d’aquest conveni la digitalització del conjunt de plaques de vidre i la seva inclusió i catalogació a la BiDIB. Mitjançant aquest acord, les filles del senyor Jeroni Juan Tous cedeixen als promotors del dipòsit els drets que els corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública de la dita col·lecció fotogràfica, a fi i efecte que se’n faci difusió per mitjà de l’esmentat dipòsit i se’n preservin els continguts.

Sisè. Abast de la cessió de drets. Aquesta cessió de drets és gratuïta, té eficàcia a nivell mundial i s’efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l’objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa.

Setè. Obligacions de la UIB. Mitjançant aquest acord, la UIB es compromet a:

  • Catalogar les fotografies sobre vidre que formen part de la col·lecció i incorporar-les a l’arxiu històric de la UIB.
  • Digitalitzar la col·lecció fotogràfica i crear una col·lecció digital o reproducció de les fotografies sobre vidre esmentades.
  • Incorporar el registre bibliogràfic i les imatges digitals de les fotografies sobre vidre digitalitzades a la BiDIB.
  • Fer possible la presència a la BiDIB de la col·lecció fotogràfica i de la seva reproducció digital, tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se’n derivin.
  • Fer-se responsable de la gestió, la conservació i el manteniment de l’esmentada col·lecció fotogràfica sobre vidre i de la col·lecció digital que se’n deriva.
  • Assessorar les filles del senyor Jeroni Juan Tous en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l’objectiu del conveni.
  • Respectar en tot moment les dades d’identificació de la col·lecció digital esmentada que es difondrà per mitjà de la BiDIB.
  • Finalitzar les tasques d’inventari, digitalització, tractament de documents electrònics; integració, catalogació i publicació a la BiDIB en un termini de 12 mesos des del moment de la signatura del present conveni.
  • Lliurar a les filles del senyor Jeroni Juan Tous totes les imatges en format Tiff obtingudes per a cada una de les plaques de vidre digitalitzades, de manera que disposin de dues còpies de les imatges màsters obtingudes durant la digitalització d’aquestes.

Aquestes operacions es realitzaran d’acord amb els procediments establerts per la Universitat de les Illes Balears (vegeu annex 1).

La UIB nomena les persones d’aquesta institució que s’indiquen a l’annex 2 com a representant executiu, interlocutor tècnic i assessora de fotografia respecte a les filles del senyor Jeroni Juan Tous.

Vuitè. Modificació del conveni

Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

Novè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor fins al moment en què la col·lecció digital s’hagi fet pública a la BiDIB, s’hagin lliurat a les filles del senyor Jeroni Juan Tous els arxius digitals esmentats al punt 9 de l’apartat setè del present conveni i la col·lecció de fotografies sobre vidre, que ha passat a ser propietat de la UIB, quedi inventariada i custodiada al seu arxiu històric.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Maria del Pilar Juan Ferrer

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juliol de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1 / ANNEX 2