Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 CINQUÈ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE MALLORCA PER IMPARTIR EL CURS D’ADAPTACIÓ DEL GRAU D’EDIFICACIÓ

Palma, 13 de desembre de 2013

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el president del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca (COAATIEMCA), amb domicili al carrer de Federico García Lorca, núm. 10, Palma, i amb el CIF Q-0775004-E, senyor Ignacio Martínez Ventura, com a representant d’aquest, segons el que estableix l’article 40.a) i k) dels Estatuts d’aquest col·legi (Resolució del conseller de Presidència de 20 de novembre de 2008, BOIB núm. 177, de 18 de desembre).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Primer. Que el COAATIEMCA és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que estableix l’article 1 (Personalitat) dels seus Estatuts.

Entre les finalitats recollides a l’article 5 (Finalitats del Col·legi) dels esmentats Estatuts hi ha, entre d’altres, la formació professional permanent dels col·legiats, la col·laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals i la col·laboració pel que fa als estudis del grau d’Edificació, integrats a l’Escola Politècnica Superior de la UIB, en tots aquells aspectes que derivin de la formació acadèmica d’aquests titulats.

Finalment, l’article 6 (Funcions del Col·legi) estableix que, per al compliment de les seves finalitats, el Col·legi té la funció de facilitar la formació permanent i de postgrau dels col·legiats, amb els mitjans a l’abast de l’organització col·legial, per la qual cosa subscriurà convenis amb universitats, centres d’estudis i altres institucions públiques o privades.

Segon. Que la UIB, d’acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

De conformitat amb l’article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Tercer. Que a la UIB s’imparteix el corresponent títol oficial, un cop obtinguda la verificació del pla d’estudis del Consell d’Universitats, de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb l’informe previ positiu de l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació, i declarat el caràcter oficial del títol per Acord del Consell de Ministres de 4 de setembre de 2009 (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 9 d’octubre de 2009 per Resolució de la Secretaria General d’Universitats de 22 de setembre de 2009). La Sentència del dia 3 de juliol de 2012 de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 597/2009, anul·la «el punt de l'Annex relatiu al títol universitari oficial de Grau en “Enginyeria de l'Edificació, de la branca de coneixement de “Enginyeria i Arquitectura”» de, entre altres, la Universitat de les Illes Balears.

Que el Consell de Govern de la UIB, a la sessió del dia 3 de febrer de 2010, va aprovar una modificació del pla d’estudis esmentat, que obeeix exclusivament a la incorporació del procediment general perquè els titulats sota l’anterior ordenació puguin obtenir el títol de grau corresponent. El procediment esmentat preveu un reconeixement per experiència laboral o professional, d’acord amb les previsions de l’article 36 de la LOMLOU (s’adjunta com a annex únic la modificació del pla d’estudis aprovada pel Consell de Govern).

La Resolució d'1 d'agost de 2013, de la Universitat de les Illes Balears, publica el canvi de denominació del títol de Graduat o Graduada en Enginyeria d'Edificació pel de Graduat o Graduada en Edificació (BOE núm. 203, de 24 d’agost).

Quart. Que el dia 19 de abril de 2010 la UIB i el COAATIEMCA varen signar un conveni per establir un marc per dur a terme una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics poguessin obtenir el títol de grau d’Enginyeria d’Edificació (ref. 2088).

La clàusula sisena (Vigència) del conveni esmentat n’estableix la vigència per a l’any acadèmic 2009-10, anual, i també estableix la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa per mutu acord de les parts.

Cinquè. Que el 18 d’octubre de 2010 ambdues parts varen signar un nou conveni de col·laboració (ref. 2175) per a la impartició del curs d’adaptació del grau d’Enginyeria d’Edificació i prorrogar la vigència del conveni anterior per a l’any acadèmic 2010-11 amb els mateixos termes del primer conveni esmentat.

Sisè. Que el dia 26 de setembre de 2011 ambdues parts varen signar un nou conveni de col·laboració (ref. 2430) per a la impartició del curs d’adaptació del grau d’Enginyeria d’Edificació i prorrogar la vigència del conveni anterior per a l’any acadèmic 2011-12 amb els mateixos termes del primer conveni esmentat.

Setè. Que el dia 12 de novembre de 2012 ambdues parts varen signar un nou conveni de col·laboració (ref. 2603) per a la impartició del curs d’adaptació del grau d’Enginyeria d’Edificació i prorrogar la vigència del conveni anterior per a l’any acadèmic 2012-13 amb els mateixos termes del primer conveni esmentat.

Vuitè. Que és d’interès comú d’ambdues parts prorrogar els termes de la col·laboració del conveni signat el dia 19 d’abril de 2010 per a l’any acadèmic 2013-14.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és continuar organitzant el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d’Edificació a l’Escola Politècnica Superior, mitjançant les previsions del pla d’estudis corresponent.

Segona. Actuacions de la UIB

1. La UIB impartirà, en els termes establerts al corresponent pla d’estudis del títol de grau d’Edificació, un curs d’adaptació per a aquelles persones que ja siguin titulades de conformitat amb el sistema educatiu anterior. En conseqüència, la UIB adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes al curs d’adaptació, d’acord amb els paràmetres del pla docent de l’Escola Politècnica Superior.

2. Ateses les característiques especials d’aquest curs, hi haurà limitació de places.

3. Els estudiants d’aquest curs d’adaptació es matricularan a les assignatures corresponents, de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables).

4. Qualsevol aspecte relacionat amb la gestió, la coordinació o el desenvolupament del curs serà responsabilitat de l’Escola Politècnica Superior amb el suport dels òrgans propis de la UIB.

Tercera. Actuacions del COAATIEMCA

1. El COAATIEMCA es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb la docència, que inclouran les corresponents a professorat i a l’elaboració de material, en funció d’aquests paràmetres:

a) El nombre màxim d’alumnes per grup és 100.

b) Despeses per cada grup en funció de la presencialitat prevista (15%): 24.000 euros.

2. El pagament de les despeses de cada grup del curs es farà de la manera següent: un 40% abans del començament del curs i el 60% restant dins els 2 mesos següents al començament del curs.

3. El COAATIEMCA, en cas de necessitat per manca d’espai de la UIB, posarà a la disposició de l’Escola Politècnica Superior les aules i els espais necessaris per dur a terme totes les activitats docents a Palma, sense cap tipus de cost per a la UIB.

4. El COAATIEMCA, si escau, es farà càrrec de les despeses o posarà els mitjans tècnics necessaris per impartir docència per videoconferència a Menorca i Eivissa i Formentera.

Quarta. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment del conveni es mantindrà la comissió mixta de seguiment constituïda, de la qual formaran part dos representants de la UIB i dos representants del COAATIEMCA, a l’efecte de garantir uns adequats desenvolupament i coordinació d’aquest conveni de col·laboració.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Sisena. Vigència

Aquest conveni començarà a vigir l’any acadèmic 2013-14, tindrà una vigència anual i es podrà prorrogar de forma expressa per mutu acord de les parts.

Setena. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present conveni. Si això no és possible, serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

 Per la Universitat de les Illes Balears, 
Llorenç Huguet
Rector 

Pel Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca, 
Ignacio Martínez
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de novembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).