Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I AQÜICULTURA BALEAR, SAU, PER REALITZAR TREBALLS A CÀRREC DE MEMBRES DE L’ÀREA DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Palma, 9 de novembre de 2010

REUNITS

D'una part, el senyor Geoffrey Richard Smart, amb passaport 0505305807, en qualitat d’administrador únic de l’empresa Aqüicultura Balear, SAU (d’ara endavant, l’empresa), amb seu a la carretera de Can Pastilla s/n (central tèrmica Sant Joan de Déu), 07007, Coll d’en Rabassa, Palma, que fou constituïda davant notari el 23 d’abril de 1998, inscrita al Registre Mercantil de Palma el 6 de juliol 1998.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que els membres de l’àrea de Microbiologia del Departament de Biologia de la UIB fan activitats orientades a la formació, la investigació i la innovació en tècniques microbiològiques.

2. Que l’empresa té interès que l’equip d’investigació que dirigeix la doctora Balbina Nogales (d’ara endavant, equip investigador) realitzi el projecte d’investigació «Desenvolupament d’una eina microbiològica per a Aqüicultura Balear».

3. Que l'equip investigador està disposat a realitzar en favor de l’empresa les tasques d'investigació i/o assistència tècnica en les quals està interessada.

4. Que les parts tenen interès a potenciar la implementació de noves eines d’anàlisis diagnòstiques i de bioseguretat per incrementar la supervivència larvària de dorada i llobarro.

D'acord amb l'anterior, les parts acorden formalitzar el present acord de col·laboració, que es concreta en les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DE LA COL·LABORACIÓ

L'objecte del present acord de col·laboració és promoure i regular les activitats que contribueixin a millorar la capacitat científica i tècnica de l’empresa i l’equip investigador, sempre dins del seu marc d'interès.

SEGONA. ACTIVITATS A REALITZAR

En concret, l’equip investigador accepta realitzar el treball d’acord amb el pla de treball, personal i pressupost de despeses especificats a la memòria adjunta.

TERCERA. RESPONSABILITAT

La persona responsable del correcte desenvolupament del protocol d'actuacions en el marc del present acord per part de l’empresa serà la senyora Mariló López Belluga. Per part de l’equip investigador, serà la doctora Balbina Nogales.

QUARTA. FINANÇAMENT

El present acord suposa una aportació econòmica per part de l’empresa de setze mil (16.000) euros, més l’IVA corresponent, que ingressarà a la UIB contra facturació per part d'aquesta. S’efectuarà en dos pagaments:

1a factura del 75%, a l’inici de l’acord de col·laboració.
2a factura del 25%, a l’entrega de l’informe final.

CINQUENA. VIGÈNCIA

El present acord entrarà en vigor el dia que es firmi i continuarà vigent segons el període estipulat a la memòria adjunta.

SISENA. DIFUSIÓ DE RESULTATS

Ambdues parts es comprometen a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques obtingudes al llarg de la investigació, mentre aquestes no siguin del domini públic.

SETENA. DRET MORAL DELS INVESTIGADORS

Tant a la sol·licitud del dret de propietat industrial com a la publicació dels resultats de la investigació o a la feina contractats, s'hauran de respectar els drets dels investigadors, en especial el dret a ser designats com a inventors o com a autors.

VUITENA. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses a què puguin donar lloc la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució del present conveni s'han de resoldre de mutu acord entre les parts. Si no pot assolir-se l’acord, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, les parts firmen el present acord de col·laboració en tres exemplars i amb un sol efecte, en tots els fulls, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Montserrat Casas
Rectora

Per Aqüicultura Balear, SAU,

 

  

Geoffrey Richard Smart
Administrador

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).