Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A ESTUDIANTS D’ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU (amb beca) (MODEL)

Palma, XXX de 2011

D’una banda, el director del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (CEP), senyor Maurici Mus Amezquita (Resolució 8833/2008, d’11 de novembre           –FOU núm. 303, de 21 de novembre) per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, la Magnífica Señora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l’acord pres pel Consell de Direcció el dia 11 d’octubre de 2011 (Resolució 9958/2011, de l’11 d’octubre –FOU núm. 353, de 21 d’octubre).

De l’altra, el senyor / la senyora ………………….., com a representant legal de l’empresa / la institució (s’ha d’acreditar la representació) ……………….., amb el NIF …………………. , ubicada al carrer/passeig ………………., núm. ….., d ………….., amb el codi postal …….. i telèfon ………..

Ambdues parts subscrivim aquest conveni d’estada d’alumnes a l’empresa per a la realització del treball de fi de màster d’acord amb el pla d’estudis oficial del postgrau (màster i/o doctorat) d’aquesta universitat.

ANTECEDENTS

1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001.

2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

3. Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010.

4. Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007.

5. Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el CEP de la UIB, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010.

6. Acord normatiu 7544/2006, de 3 de maig, pel qual s’aprova la normativa pròpia dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, FOU núm. 266, de 26 de maig de 2006.

7. Acord normatiu 8506/2008, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB, FOU núm. 297, de 30 de maig de 2008.

8. Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010.

PACTES

1. La col·laboració entre ambdues parts es concretarà en un programa de realització del treball de fi de màster per assolir els crèdits acadèmics que preveu aquesta assignatura del Màster en el pla d’estudis que ha estat verificat.

2. Aquest conveni comporta l’acceptació de ... estudiants del/s Màster/s Universitari/s en ... a l’empresa o la institució que signa per a la realització del treball de fi de màster.

3. El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o la institució és de ... hores. El període i l’horari s’ajustaran en cada cas i es fixaran abans que l’estudiant comenci l’estada.

4. L’empresa (NOM DE L'EMPRESA) oferirà aquest curs ... beca/beques de XXX euros mensuals en el període esmentat a l’apartat 3, així com un ajut de XXX euros per cobrir les despeses de material fungible que es detallaran en el programa de l’apartat 5.

5. La convocatòria de la/les beca/beques es farà pública als estudiants de cada un del/s màster/s abans esmentats, inclourà els criteris de selecció i necessitarà el vistiplau explícit de la direcció del màster. La selecció de l’estudiant / els estudiants que gaudirà/gaudiran de la beca la durà a terme una comissió formada pel director del Centre d’Estudis de Postgrau o la persona en qui delegui i pels responsables del programa: un representant de cada un dels màsters implicats i un representant de l’empresa. Una vegada acabat el procés, s’informarà de la resolució les direccions dels màsters i el CEP. Els estudiants seleccionats seran finalment inclosos a l’annex núm. 1 que s’adjunta.

6. La direcció de l’estudi de Màster Universitari en ... ha nomenat el doctor / la doctora (NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE) com a professor/a responsable del programa de l’ensenyament implicat en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de les Illes Balears i està valorada amb un total de ... crèdits ECTS. (S’HA DE REPETIR LES VEGADES QUE CALGUI, SEGONS ELS MÀSTERS IMPLICATS EN EL CONVENI.)

7. L’empresa o la institució ha nomenat el senyor / la senyora (NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE) responsable del programa que impliqui els estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o la institució, i serà responsable de garantir l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.

8. La valoració del resultat de l’estada la faran conjuntament l’empresa o la institució receptora i la direcció de l’estudi de màster i/o doctorat mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de la tasca duta a terme pels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la Universitat.

9. La realització de l’estada no generarà, un cop acabada, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els estudiants i l’empresa o la institució.

10. L’estudiant d’estudis oficials de postgrau objecte d’aquest conveni atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o la institució (o ESPECIFICAU-NE EL NOM) que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o la institució (o ESPECIFICAU-NE EL NOM) que l’acull es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

11. L’estudiant que faci l’estada a l’empresa ha de signar el document que s’adjunta com a annex núm. 2, pel qual es compromet a complir les normes vigents a l’empresa en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal i científic.

12. L’estudiant estarà cobert per l’assegurança escolar. Per a l’estudiant al qual no es pugui aplicar l’assegurança escolar, se subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents per al període de pràctiques. Les despeses d’aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l’estudiant per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s’aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l’estudiant i l’empresa o la institució de cobertura.

13. Un cop acabat el programa, els estudiants poden demanar un certificat de l’empresa o la institució acreditatiu de les activitats dutes a terme.

14. La Universitat de les Illes Balears s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants implicats en el conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.

15. Aquest conveni tindrà una durada d’un any acadèmic i quedarà automàticament renovat per igual període si no consta una denúncia escrita de finalització de qualsevol d’ambdues parts, amb una antelació de tres mesos a la data d’expiració.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se’n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,                                   Per l’empresa / la institució,

 

 

Maurici Mus                                                              (Firma i segell)

Director del CEP                                                                             

Diligència

El present model de conveni (ref. 2374) el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex 1. RELACIÓ D’ESTUDIANTS DELS ESTUDIS DE MÀSTER I DOCTORAT SELECCIONATS PER A LES BEQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS