Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre Ràdio i Televisió de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

 

Palma, 10 de juny de 2010

REUNITS

D'una banda, la Sra. María Luisa Goñi Sanzberro com a directora general, consellera i secretària del Consell d’Administració de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU (en endavant, RTVM), amb NIF A57383705 i domicili a Palma, Gran Via Asima, 2, 7a planta (07009), societat que fou inscrita en el Registre Mercantil de Palma, al tom 2177, foli 188, full PM-52899, inscripció 1ª, i amb els nomenaments esmentats que actualment segueix tenint d’acord amb l’escriptura pública de cessament i nomenament de l’òrgan d’administració de data 17 d’agost de 2007, autoritzada pel notari de Palma Sr. Enrique Terrasa Comas, amb el número 1386 del seu protocol, i també segons l’escriptura complementària de l’anterior, de modificació d’Estatuts i de nomenament de càrrecs de data 3 de juny de 2008, autoritzada pel notari de la mateixa ciutat Sr. Ciriaco Corral García amb el número 1487 del seu protocol; i finalment, d’acord amb les competències que, quant a la contractació i representació de la societat, té conforme els punts i) i s) de l’article 20 dels Estatuts Socials, els quals foren aprovats a la sessió plenària del Consell de Mallorca el 7 de novembre de 2005, i modificats a les posteriors sessions de 3 d’abril de 2006, de 3 de desembre de 2007, de 2 de juny de 2008 i de 5 de febrer de 2009 i els quals foren documentats mitjançant l’escriptura de constitució de l’entitat Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, de data 29 de novembre de 2005, autoritzada pel notari de Palma Sr. Ciriaco Corral García amb número de protocol 1594, mitjançant l’escriptura de trasllat de domicili social, de data 13 de novembre de 2008, autoritzada pel notari de Palma Sr. José Luis Gómez Díez amb número de protocol 2349, mitjançant l’escriptura de modificació dels Estatuts Socials, de data 4 de març de 2009, autoritzada pel notari de Palma Sr. Carlos Jiménez Gallego amb número de protocol 891, així com mitjançant les dues escriptures abans esmentades quant a cessaments i nomenaments d’una banda, i quant a modificació dels Estatuts Socials i de nomenament de càrrecs, de l’altra.

I de l’altra, la Magnífica Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d’abril, com a representant segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, mitjançant el qual s’aproven els Estatuts de la mencionada universitat.

MANIFESTEN

I.- Que la Ràdio i Televisió de Mallorca (en endavant, RTVM) és una societat mercantil creada pel Consell de Mallorca a l’empara del que preveuen els articles 85 i 85 tr. de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i de la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre, d’alliberament de la televisió per cable i foment del pluralisme, que possibiliten que el Consell de Mallorca disposi de dos canals per emetre en tecnologia TDT per l’àmbit territorial de Mallorca.
II.- Que la RTVM té encomanada la gestió directa del servei de ràdio i televisió públiques d’abast insular de Mallorca pel Consell de Mallorca, amb el supòsit principal que puguin servir com a elements bàsics de cohesió territorial i social, que contribueixin a la normalització lingüística, esdevinguin eines de comunicació entre els diferents elements de la societat mallorquina i potenciïn la identitat de Mallorca com a poble.
III.- Que la UIB és una entitat de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que específicament li atribueix la legislació vigent.
IV.- Que RTVM i la UIB mantenen en vigor un acord marc de col·laboració, signat a Palma el 9 de febrer de 2007, la clàusula primera del qual diu literalment que «aquest acord s’estableix per desenvolupar programes de formació, investigació, inserció professional i divulgació cultural i científica. Aquests es duran a terme dins el marc de col·laboració entre ambdues entitats, i les parts es comprometen a promoure tots aquells projectes que siguin d’interès comú».

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni de col·laboració, de conformitat amb els següents

PACTES

PRIMER. OBJECTE

L’objecte del present conveni de col·laboració és establir un marc d’actuació entre RTVM i la UIB per promoure la difusió de continguts audiovisuals creats, tutelats i/o amb referència a l’actualitat docent i d’investigació i de divulgació de les activitats de la mateixa UIB, a través de les graelles de programació de RTVM.

SEGON. PREU

RTVM aportarà la quantitat de 20.000 euros perquè la UIB pugui disposar d’un professional del sector que complementi la feina del Servei de Recursos Audiovisuals i del Servei de Comunicació de la UIB.

RTVM disposarà el pagament de la quantitat esmentada en terminis mensuals, en deu (10) pagaments per quantia de 2.000 euros cadascun, a mes vençut, a la UIB. Serà la UIB l’entitat encarregada d’assignar aquesta quantitat a la persona seleccionada.

TERCER. DURADA

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia que se signi i s’estendrà durant deu (10) mesos a partir del primer dia laboral del personal seleccionat, un cop acabat el procés selectiu realitzat per la UIB i amb l’acord de RTVM. L’execució del conveni es podrà ajornar en el cas de períodes no lectius, o per conveniència de la UIB. En aquest cas, es podrà acordar l’ajornament del pagament de les quantitats pendents fins a la represa de la feina objecte de l’acord, o si no, interrompre la prestació en cas de finalització anticipada de la feina encomanada al personal seleccionat. No obstant això, el material audiovisual, o una part si es tracta de capítols independents, haurà d’estar llest per a la seva emissió durant el darrer trimestre de 2010 o el primer trimestre de 2011.

QUART. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

1. Per part de la UIB:

a) La UIB s’encarregarà de seleccionar un tècnic (1)adscrit al servei de Recursos Audiovisuals i al Servei de Comunicació de la UIB la dotació econòmica del qual estarà sota el suport de RTVM.
b) Amb l’ajuda del tècnic, aconseguit gràcies a l’aportació deRTVM, i de personal adscrit al Servei de Recursos Audiovisuals i al Servei de Comunicació, la UIB es compromet a realitzar una obra audiovisual destinada a la divulgació d’aspectes científics, tècnics, acadèmics o de qualsevol altre vessant relacionat amb la UIB, segon es descriu a l’annex.
c) El resultat d’aquest treball audiovisual de la UIB serà propietat compartida de la UIB i RTVM. RTVM té els drets d’emissió en estrena i de reemissió, mentre que la UIB en podrà fer difusió en l’àmbit acadèmic i de docència. En cas de distribució comercial de l’obra audiovisual realitzada, fruit d’aquest conveni, RTVM i la UIB hauran de conèixer els termes de la cessió del material, informar-se’n i estar-hi d’acord.
d) La UIB cedeix a RTVM els drets d’emissió de l’obra audiovisual titulada Pren-ne nota, coproduïda per la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de València (UV) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), i que consta de diversos (24) microespais d’entre 3 i 5 minuts de durada cadascun, en els quals es fa esment d’informació de servei dirigida a la comunitat universitària.

2. Per part de RTVM:

     

  1. RTVM es compromet a emetre en un lloc destacat de la seva graella de programació els productes audiovisuals objecte del present conveni, en la seva totalitat, i fent especial esment de la seva procedència, el Servei de Recursos Audiovisuals i el Servei de Comunicació de la UIB.
  2. RTVM pot supervisar el projecte audiovisual indicat en el present conveni i aportar-hi consell des de la fase de creació, realització i muntatge fins a la de postproducció.
  3. RTVM es fa responsable de les despeses ocasionades en concepte de drets d’autor per a l’emissió dels programes acordats.
  4. Amb l’objectiu de facilitar la redacció del guió, el rodatge i el muntatge de les produccions audiovisuals indicades en el present conveni de col·laboració, RTVM posarà a disposició de la UIB el seu arxiu audiovisual.
  5. RTVM comunicarà amb antelació els horaris d’emissió i reemissió dels diferents programes dins de les seves graelles de programació, així com oferirà enllaços a la pàgina web institucional www.rtvmallorca.cat per poder accedir a les produccions audiovisuals esmentades.

CINQUÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Als efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, ambdues parts s’informen mútuament en aquest acte de la incorporació de les dades personals als fitxers automatitzats de les seves respectives titularitats, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmeses aquestes dades amb la finalitat de ser utilitzades en les activitats operatives dels titulars, d’acord amb les finalitats del present conveni. Ambdues parts presten el seu consentiment exprés perquè les dades aquí recollides puguin ser cedides a d'altres empreses o entitats vinculades, així com, eventualment i quan ho sol·licitin, a les entitats públiques i als ens reguladors de l’audiovisual amb la finalitat de control i fiscalització polítics.
2. RTVM garanteix a la UIB l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades facilitades, en els termes recollits a la Llei de protecció de dades, per a la qual cosa li facilitarà quan ho sol·liciti les dades del/s responsable/s del tractament del fitxer. El responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat dels fitxers, obligant-se a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats del fitxer.
3. El Servei de Recursos Audiovisuals i el Servei de Comunicació garanteixen, i en qualsevol cas en responen, la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

SISÈ. VALIDESA DEL CONVENI

1. El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites, dins de l’abast del conveni marc descrit a l’apartat IV de les manifestacions del present document.
2. La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les clàusules que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència del conveni, farà que es tingui per no posada, sense que això invalidi o afecti de cap forma la resta de clàusules i pactes, i sens perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les dites clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del conveni.

SETÈ. CONFIDENCIALITAT

Pel que fa a la confidencialitat i finalitat del tractament de les dades de caràcter personal, l’encarregat del tractament dels fitxers de dades únicament i exclusivament accedirà a les dades contingudes en aquests fitxers, o les aplicarà, per realitzar, per compte del responsable dels fitxers, les finalitats següents:

1. Garantir els serveis contractats.
2. Efectuar-ne el control comptable.
3. Garantir la prestació de serveis.
4. Respondre al control del consell d’administració.
5. Respondre al control polític del Consell de Mallorca.

Aquest acord sobre la confidencialitat de les dades durarà encara que el present conveni hagi arribat al seu terme, sense límit de temps. En tot cas, el que s’expressa a la present clàusula i a la cinquena d’aquest conveni quedarà limitat en el seu compliment si la demanda de les dades protegides es fa en els casos prevists al paràgraf anterior sobre control i fiscalització polítics. En aquests casos, les parts igualment es comprometen a comunicar-se amb caràcter previ aquesta circumstància.

VUITÈ. COMUNICACIONS

Totes les comunicacions s’han d’adreçar a:

RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU
Gran via Asima 2, 7a planta
Polígon de Son Castelló 70009 PALMA
atravesset@rtvmallorca.cat

UIB. Servei de Comunicació
Servei de Recursos Audiovisuals
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7,5 07122 Palma (Illes Balears)
mbel.pocovi@uib.es miquel.oliver@uib.es

Qualsevol modificació de les dades s’ha de comunicar per escrit a l’altra part en una data no superior a un mes sobre la data efectiva del canvi.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU,
María Luisa Goñi
Directora general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

ANNEX

CÀPSULES DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

PRESENTACIÓ

El Servei de Recursos Audiovisuals i el Servei de Comunicació de la UIB, amb l’ajuda del tècnic aconseguit gràcies a l’aportació deRTVM, proposen la realització de reportatges audiovisuals per divulgar la recerca que es fa a la Universitat de les Illes Balears.

En aquests moments es desenvolupen 108 projectes de recerca de diferents àrees de coneixement, en el marc del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2004-2007, projectes de R+D+I per a grups de recerca emergents i competitius i projectes del Programa de promoció de la investigació biomèdica i en Ciències de la Salut del Ministeri de Sanitat i Consum, entre d’altres.

DADES GENERALS

GÈNERE

Realització d’una sèrie de càpsules de divulgació científica que exposarien, de manera clara i dinàmica, diferents projectes de recerca que realitzen els investigadors de la UIB.

OBJETIUS

Donar a conèixer les diferents línies d’investigació de la UIB a través dels projectes que es duen a terme.

Despertar l’interès de l’espectador mitjançant un producte atractiu i comprensible.

Apropar la Universitat i la societat.

NOMBRE DE CÀPSULES

30-40 càpsules

DURADA

5-10 minuts cada càpsula

FORMAT

HD - Alta definició

ESTRUCTURA I TRACTAMENT VISUAL

L’estructura narrativa és comuna: primerament es faria un preàmbul sobre un tema concret de recerca per, seguidament, explicar com s’ha dut a terme la recerca, recorrent a la intervenció dels experts de cada una de les línies d’investigació. El llenguatge utilitzat serà proper i fàcil d’entendre.

El tractament audiovisual serà el mateix per a totes les càpsules: la fotografia, la banda sonora, la veu en off, els elements infogràfics i, en general, la realització.